25. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Články z Matematika s chutí

Ikonka_článků  Podnikatelé ukazují státu lepší školství

2.9.2013 Hospodářské noviny, Autor: Julie Daňková

 

V posledních letech podnikatelé podporují moderní metody učení. Do pilotních škol investují miliony korun na podporu učitelů.

V loňském roce probíhal na desítkách českých škol projekt na podporu úspěšných učitelů matematiky, který organizovala skupina podnikatelů kolem majitele firmy Linet Zbyňka Frolíka. Letos chce školství zase rozhýbat Česká spořitelna projektem Elixír do škol. Díky penězům z nevybraných anonymních knížek se rozjíždí akce, která má pomoct tentokrát nikoli matematikářům, ale fyzikářům.


Přečteno 2956x
2. září 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Skončil první školní rok s Matematikou s chutí

Praha, 1. července 2013 – Právě skončil první školní rok s Matematikou s chutí, projektem, do něhož se zapojilo 98 učitelů z prvního a druhého stupně základních škol ze 13 krajů České republiky. Ve 110 třídách si 2260 žáků vyzkoušelo nové způsoby výuky matematiky, které pro ně připravili jejich vlastní učitelé. Třídy prošly v září a květnu testováním, jež bude vyhodnoceno v průběhu prázdnin. Každý učitel bude mít k dispozici výsledky svých žáků, aby mohl reflektovat úspěšnost vlastní výuky. Matematika s chutí byla doposud výlučně financována firmami a jednotlivci, kteří ji podpořili třemi miliony korun. Nyní finančně přispělo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oproti původním plánům organizátorů se do celého projektu zapojil dvojnásobný počet tříd. Organizátoři Matematiky s chutí udělili u příležitosti prvního ročníku projektu zvláštní ocenění profesoru Milanu Hejnému a podnikateli Zbyňku Frolíkovi za prosazování tvůrčího přístupu ve výuce matematiky.


Přečteno 3149x
1. července 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  NEJVYŠŠÍ ČAS

2.4.2013 Zdroj: Forbes Česko, Rozhovor, Autor: Jiří Nádoba

Zbyněk Frolík - nezmar domácí podnikatelské scény, který udělal z Česka velmoc ve výrobě nemocničních postelí - má nový plán. Naposledy napnout síly, zajistit rodinu a v 65 letech mít klid. Tady je jeho návod, jak na to.

Zbyněk Frolík má rád, když se postupuje systematicky a podle plánu. „Musíte věci vidět tak, jako by už byly hotové. A pak se ty věci stanou,“ prohlašuje vitální skorošedesátník a vykouzlí na tváři velký úsměv.


Přečteno 3625x
2. dubna 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Učit matematiku zábavně? Jde to, míní firmy a těší se na nové techniky

9. 3. 2013 Zdroj: Idnes.cz, Autor: Darek Štalmach

Jak přitáhnout budoucí studenty ke studiu technických oborů? Například také tím, že se nebudou bát matematiky. Firmy proto začaly podporovat projekty, díky kterým by se měl zájem o technické obory v budoucnosti zvýšit.

Už třináct škol z Moravskoslezského kraje spolupracuje s autory projektu Matematika s chutí. Ten si klade za cíl zvýšit zájem žáků základních škol o tento předmět.


Přečteno 3900x
9. března 2013 Autor: Tomáš Jelínek


Ikonka_článků  Taťána le Moigne: Z internetu se prostě nesmíte zbláznit

22.2.2013 Zdroj: Mladá fronta DNES

Taťána le Moigne, ředitelka firmy Google Česká republika. V rozhovoru, který vyšel v lednu v Mladé frontě DNES, hovoří o úrovni vzdělávání v České republice, o jeho moderních formách a o možnostech využití moderních technologií ve vzdělávání.


Přečteno 5095x
22. února 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Pojďte si promluvit o vzdělávání s Taťánou le Moigne a jejími hosty - záznam diskuse

Praha 21.2.2013
 Proč je v Česku důležité mluvit o vzdělávaní? Jakou roli hraje internet na školách? Jak mohou organizace nebo jednotlivci přispět k rozvoji českého vzdělávání? A co v tomto ohledu dělá Google? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto a další otázky  a neměli jste možnost sledovat živě přenášenou diskusi na toto téma, máte nyní možnost ji shlédnout ze záznamu.

YouTube kanál českého Googlu - záznam pořadu

Hosté diskuse:

Taťána le Moigne dlouhodobě věnuje vzdělávacím projektům 
Simona Weidnerová, ředitelka ISEA
Lukáš Sedláček, ředitel společnosti ELAI
Josef Šlerka, vedoucí Studia nových médií z Filozofické fakulty UK 

Celou debatu moderoval Tomáš Feřtek z neziskové organizace EDUin, která spustila kampaň Česko mluví o vzdělávání. Pro více informací sledujte Google+ stránku českého Googlu.


Přečteno 4810x
21. února 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Internetová gramotnost na českých školách: Učitelé uvítají pomoc, Google a ELAI ji nabízejí

21. února 2013 •Zdroj: ceskaskola.cz

Společnosti chtějí na základě zjištění průzkumů a studií podpořit rozvoj internetové gramotnosti učitelů i žáků.

Přestože se podle průzkumu Millward Brown vybavení a možnosti škol liší, učitelé se shodují, že internet a jeho nástroje nevyužívají v rámci vyučování v odpovídající míře a uvítali by v tomto směru pomoc. Studie potvrzují, že problém s bezpečným a efektivním využitím internetu pro získávání informací mají i samotní žáci. S cílem rozvoje internetové gramotnosti Google letos podpoří několik iniciativ, klíčovým je komplexní projekt IN-Generation, který European Leadership & Academic Institute (ELAI) zaměří na české základní školy.


Přečteno 3493x
21. února 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Google spouští v ČR projekt zaměřený na vzdělávání

Ve čtvrtek 17. ledna propojí své síly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR msmt.cz, nezisková organizace EDUin eduin.cz a český Google google.cz, aby společně s dalšími partnery nastartovali proces změny českého vzdělávání a vyvolali celospolečenskou diskusi.


Přečteno 3318x
17. ledna 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Do Matematiky s chutí se zapojilo 100 učitelů a 2 320 žáků

Praha, 16.11.2012 – V únoru tohoto roku byl na základě iniciativy řady osobností a představitelů významných českých firem zahájen projekt Matematika s chutí (MSCH). Jeho cílem je najít účinné způsoby výuky, které zvýší zájem o studium matematiky již na základních školách. Projektu se v roli koordinátora ujal think-tank Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), který se problémem vzdělávání dlouhodobě zabývá. Učitelé mohli do konce srpna podávat projekty, které chtějí se svými třídami v průběhu tohoto školního roku uskutečňovat. Do tohoto pilotního ročníku MSCH se zapojilo 100 učitelů ze základních škol ve 13 krajích. Celkem se tak projektu účastní 2320 žáků ze 119 tříd prvního a druhého stupně. Od začátku školního roku se Matematika s chutí pozvolna rozbíhá.


Přečteno 3739x
16. listopadu 2012 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Do Matematiky s chutí se může zapojit více učitelů a tříd!

30. července 2012, Zdroj: Učitelské listy 

Do projektu „Matematika s chutí“ dorazilo již k dnešnímu dni 70 přihlášek. Díky další podpoře několika společností, kterou v uplynulých týdnech přislíbily přímo pro navýšení počtu zúčastněných učitelů, budeme moci do projektu zařadit více tříd, ale především jsme jej mohli rozšířit i o druhý stupeň. Z tohoto důvodu jsme posunuli i termín podání přihlášek až na 31. července 2012.


Přečteno 4336x
30. července 2012 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist