25. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování


Ikonka_článků  Statut studenta v jednoletých kurzech cizích jazyků zůstává

4. září 2013  Zdroj:  VZP

 

Od 1. 9. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.


Přečteno 3360x
4. září 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Názory a argumenty: Stav českého školství na konci roku

24.6.2012 Zdroj: Český rozhlas 6 - Názory a argumenty, 18:10 hodin

V pořadu o stavu českého školství s redaktorkou Lídou Rakušanovou v pořadu diskutovali expert na vzdělávání ISEA Petr Matějů, poslankyně Vlasta Bohdalová a expert IDEA Jan Straka. Poslechněte si záznam pořadu z archivu Českého rozhlasu.


Přečteno 4907x
27. června 2012 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Proč studovat sociologii

25.4.2012 Zdroj: Hospodářské noviny, příloha Kariéra, Autor: Petr Matějů

Každý, kdo si obor, v němž působí, oblíbil a vynikl v něm, najde nespočet důvodů, proč by jej měly studovat další generace. Snad tedy nebude znít nevěrohodně, když řeknu, že pro toho, kdo má sklon spíše k sociálně-humanitním vědám než k vědám přírodním nebo technickým, je sociologie jednou z nejlepších možných voleb. Proč tedy?


Přečteno 5481x
25. dubna 2012 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Změny ve stavebním spoření omezí využití státní podpory

18. 4. 2012 Zdroj: http://www.Zpravy.Rozhlas.cz

Vláda dnes projedná návrh novely zákona o stavebním spoření. Klíčovými body jsou účelové využití státní podpory a možnost, aby stavební spoření nabízely i univerzální banky. Ve hře je také používání stavebního spoření na úhradu školného či na penzijní připojištění. Principy, aby bylo mozne vyuzit ucelove prostredky stavebniho sporeni navrhoval podrobne vecny zamer zakona o financni pomoci studentum.


Přečteno 3911x
18. dubna 2012 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Vysokým školám chybějí vazby s praxí

5. 4. 2012 Zdroj: EKONOM.IHNED.CZ, Autor: Jan Musil, generální ředitel ČKD Group

SLOUPEK

Od roku 1989 se u nás změnilo hodně. Máme jiné politické uspořádání a jinou ekonomiku. V oblasti vysokých škol a akademie věd jsme však udělali nejméně změn. Máme omezené zdroje, přesto dokážeme zkoumat a učit to, co nás baví, a ne to, co by korespondovalo se strategickými trendy nebo s tím, co potřebují strategické obory. Ty bychom měli nejprve správně definovat, ale obávám se, že kdybychom je definovali, nebyly by vysoké školy jejich pravou oporou. České školy jsou totiž prazvláštní institucí z hlediska řízení, v níž důležitou roli hraje akademický senát.


Přečteno 3959x
5. dubna 2012 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Každý osmý student v Česku podniká

5.4.2012 Zdroj: Ekonom, Autor: Petra Sýkorová 

Před pár týdny zapsal brněnský rejstříkový soud společnost Celebrio Software. Jejími majiteli jsou loňští vítězové soutěže Vodafone Nápad roku Martin Novák a Petr Kunc. Smyslem jejich podnikání je vývoj a prodej operačního systému Celebrio, který zjednodušuje práci s počítačem. "Teď se snažíme přeměnit ze studentského týmu na fungující komerční firmu," přibližuje čerstvý ředitel firmy Martin Novák. On i jeho kolega Petr Kunc podnikání úspěšně kombinují se studiem. "Snažíme se zorganizovat si školu tak, aby nám nebrala více času, než je nutné. Kdo nechce, hledá důvod, kdo chce, hledá způsob," říká Novák.


Přečteno 4124x
5. dubna 2012 Autor: Simona Weidnerová


Ikonka_článků  80 procent akademiků chce při studiu pracovat. Ale praxe v oboru? Spíše sen

21.2.2012 Zdroj: http://zpravy.ihned.cz, Autor: Julie Daňková

Problematika finanční pomoci studentům při vysokoškolském studiu je stěžejním tématem think-tanku ISEA od roku 2002. Návrh na zavedení nového systému finanční pomoci studentům v České republice, vznikal v průběhu posledních čtyř let a byl postupně v různých formách předkládán k veřejné diskusi (v Bílé knize terciárního vzdělávání, v Plánu implementace finanční pomoci studentům, v návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, atd.). Základní parametry návrhu byly v rámci mezinárodního auditu Bílé knihy terciárního vzdělávání pozitivně hodnoceny nezávislým expertním týmem OECD. Návrh reformy finanční pomoci studentům, který v podobě Plánu implementace reformy finanční pomoci studentům dne 31.5.2010 projednala Fischerova vláda, a poslední pracovní verze návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, jehož hlavními spoluautory jsou zakladatelé ISEA Petr Matějů, Simona Weidnerová a externí spolupracovník ISEA Daniel Münich, obsahoval i systémové řešení problematiky podnikových stipendií, příležitostné práce a placené praxe studentů, která ze současné verze vládou projednávaného návrhu vypadla. Firmy volají po absolventech s praxí v oboru, míst pro elévy však mnoho nenabízejí. A tvrdí, že studentské pozice k dispozici jsou. Studenti tak berou zavděk brigádami v úplně jiných, osvědčených oblastech - třeba v gastronomii.


Přečteno 4109x
21. února 2012 Autor: Simona Weidnerová


Ikonka_článků  Nová studie OECD v otázkách a odpovědích

20. 12. 2012 Zdroj: EDUin, Autor: Tomáš Feřtek

Zpráva OECD nazvaná Reviews of Evaluation and Assessment in Education, Czech Republic vzbudila v uplynulých dvou týdnech řadu diskusí. Ta hlavní se vedla o to, zda závěry zprávy chválí a podporují opatření zaváděná současným ministrem školství, nebo naopak upozorňují, že jeho kroky nezlepší české vzdělávání. Tento spor bude nejlépe rozhodnout až ve chvíli, kdy bude k dispozici kompletní český překlad. Do té doby je ale vhodné zodpovědět několik základních otázek po smyslu celé zprávy, abychom při jejím čtení rozuměli důvodům, proč vznikla a o jaký dokument se vlastně jedná. Vypracovali jsme je ve spolupráci s garantkou zprávy pro Českou republiku Janou Strakovou.


Přečteno 3805x
20. února 2012 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Zdaňování příjmů studentů

17.2.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Jste studentem a nemáte jasno ve zdaňování svých příjmů? Čtěte nejčastější dotazy v článku České daňové správy.


Přečteno 4771x
17. února 2012 Autor: Simona Weidnerová


Ikonka_článků  Daniel Münich: Studentské půjčky: ano, ale udržitelně

28.11.1011 Zdroj: Hospodářské noviny

Světlo světa spatřil dlouho očekávaný návrh systému finanční pomoci vysokoškolským studentům. Úředně se mu říká věcný záměr zákona a předložilo ho ministerstvo školství. Takový zákon a systém jsme dosud neměli, takže se má stavět na zelené louce. Novinkou má být systém studentských půjček se státními garancemi. Má jít o půjčky na studentské živobytí a na školné. Většina vyspělých zemí již takový systém má, takže jde jistě o krok správným směrem. Navíc, bez půjček si lze jen stěží představit zavedení školného.


Přečteno 3927x
28. listopadu 2011 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist