24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Rychlé odkazy
 
 
O nás

Vážení a milí přátelé!

Vítejte na internetových stránkách Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a dovolte mi pár slov na úvod.

Mottem našeho institutu je „Diagnóza a dialog“. Naše projekty se snaží o kultivaci odborné diskuse k probíhajícím sociálním a ekonomickým reformám v České republice. Kritériem úspěšnosti našich projektů je pak dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem. Naše projekty spojuje snaha analyzovat problém, vyvolat debatu a přispět k řešení pomocí návrhu příslušných legislativních změn.

Myšlenka založit výzkumný institut zaměřený na věcnou diskusi k důležitým reformám se zrodila na počátku roku 2002. Jedním z hlavních důvodů bylo zklamání z toho, jak česká politická reprezentace přistupuje k reformám a jak přijímá věcné argumenty přicházející z domácí akademické obce a z renomovaných mezinárodních institucí. Ačkoli naše vůle pokusit se o změnu byla veliká, nikdo z těch, kteří u vzniku ISEA tenkrát byli, nemohl tušit, kolik toho v několika dalších letem vyprodukujeme, ani to, jak velkou odezvu naše práce vyvolá u veřejnosti. Netušili jsme ani těžkosti, s jakými se setkáme při prosazování našich myšlenek a návrhů.

Po více než sedmi letech existence si troufám tvrdit, že ISEA dnes představuje think-tank, který dokáže oslovit veřejnost, média i politiky.

Tomáš Jelínek

předseda ISEA

 

Welcome on ISEA's website!

ISEA (The Institute for Social and Economic Analyses) is one of the leading and politically independent think-tanks in the Czech Republic. Its main goal is to serve as a beacon to state institutions and civic society, supplying qualified and unbiased analyses of various social phenomena and bridging academic research and key public policy domains. It is dedicated to both basic and applied research and in fostering public debate on the fundamental questions facing Czech society, particularly in education, human resources, and competitiveness. ISEA contributes to the formation of politically and intellectually independent debate aimed at specifying the necessary steps of transformation that are required for the Czech Republic to participate in the European Union as an economically competitive, socially coherent, culturally open, and politically stable and trustworthy country. The Institute strongly believes that these goals may be achieved only via consistent and lasting evidence based contributions to the public debate. Towards this goal, the Institute publishes its research results widely through several channels, both professional and popular. The Institute has created over the ten years of its existence a relatively small, but highly qualified and motivated team of researchers and professionals who are shaping the Institute’s profile by creating and managing important projects. Currently ISEA counts among its researchers some of the most cited and publicly recognized Czech social scientists, who have led dozens of research projects funded by GDN, OECD, UNDP, the European Commission, the Czech Science Foundation, Open Society Fund, and many other domestic and international institutions. Recent books published by experts affiliated to ISEA have focused on educational inequalities and the reform of the educational system, corruption and anti-corruption policy, poverty and the welfare system, political participation and the transformation of civil society, all in historical and international perspective.

                                                                                    Tomas Jelinek

                                                                                     President

 

Myšlenka založit think tank zaměřený na věcnou diskusi k důležitým reformám se zrodila na počátku roku 2002. Jedním z hlavních důvodů bylo rostoucí zklamání z toho, jak česká politická reprezentace přistupuje k reformám a jak přijímá věcné argumenty přicházející z domácí akademické obce či z renomovaných mezinárodních institucí. Ačkoli naše vůle pokusit se o změnu byla veliká, nikdo z těch, kteří u vzniku ISEA tenkrát byli, netušil, kolik toho za několik dalších let vyprodukujeme, ani to, jak velkou odezvu naše produkce ve veřejnosti vyvolá. Bohužel jsme netušili ani to, jak málo se za tu dobu podaří skutečně prosadit.

Již v úvodu naší první publikace nazvané Proč tak těžko … ? stálo, že potíží v prosazování reforem je to, že o nich nikdy nemůže panovat obecný konsensus, protože lidé mají různé zájmy, které se vědomě i podvědomě promítají do jejich představ o správných řešeních. Schopnost nalézt řešení musí tedy být doprovázena nejen uměním o jejich správnosti přesvědčit ostatní, ale i otevřeností ke kompromisu mezi důsledností a přijatelností pro většinu těch, kterých se dotkne. Nejde nám tedy o to, aby lidé přijímali naše recepty na řešení problémů, ale spíše o to, aby na základě jejich věcné diagnózy a v dialogu s námi i s ostatními postupně nacházeli vlastní argumenty ve prospěch konsensuálních a přitom účinných řešení. Tak zní zadání, které jsme si dali. O závislosti ISEA pouze na věcných argumentech svědčí mimo jiné i to, že mezi našimi členy a spolupracujícími experty jsou lidé různé politické orientace, a že jsme pracovali nejen na vlastních projektech financovaných nadacemi a sponzory, ale též na vládních zakázkách či na dokumentech, ze kterých čerpala opozice.

Ačkoli ISEA patří k nejmladším a možná též k nejmenším a nejméně nákladným českým think tanks, je současně jedním z nejviditelnějších. To svědčí o vysoké efektivitě naší práce a vložených prostředků. Za institucionální podporu patří náš dík především nadaci Open Society Fund Praha. Nejen naše odborné publikace, studie, semináře, konference, ale i veřejná vystoupení a více než tři stovky článků našich členů v novinách a časopisech, vyvolaly mnoho reakcí. Média citují z našich studií a analýz a čím dál častěji se obrací na naše členy se žádostí o stanovisko či názor. Za šest let existence to není špatný výsledek.

K mírnému optimismu nás vede zjištění, že v politice vyspělých zemí ustupují ideologická klišé pomalu a jistě do pozadí a postupně se prosazují věcná řešení. Ačkoli česká společnost je zatím politikou spíše dále rozdělována a polarizována než sjednocována a motivována ke společnému úsilí, věříme, že v dohledné době dojde k obratu a vše, co jsme na poli přípravy reforem udělali, se nakonec zhodnotí. Nechceme-li se stát skanzenem uprostřed Evropy, jinou možnost ani nemáme.

 

  Vytiskout  
 
Poslání ISEA

Cílem think tanku ISEA je posilování společenské debaty o klíčových tématech, které souvisejí se zakotvením české společnosti v západoevropském a euroatlantickém civilizačním prostředí v období, kdy většina vyspělých zemí uskutečňuje přechod ke vzdělanostní ekonomice („knowledge based economy“).

ISEA přispívá k formování politicky nezávislého a intelektuálně kriticky zaměřeného prostředí pro formulaci cílů a nástrojů uskutečňování transformačních kroků nezbytných k tomu, aby Česká republika fungovala v EU jako ekonomicky konkurenceschopná, sociálně soudržná, kulturně otevřená a politicky důvěryhodná a stabilní země, jejíž dynamika se opírá v prvé řadě o růst významu lidských zdrojů a znalostního kapitálu v prostředí otevřené společnosti. Zkušenosti z malých a přitom dnes velmi úspěšných evropských zemí ukazují, že úspěšný obrat tímto směrem není možný bez konsensu dosaženého napříč politickým spektrem, odbory a občanskou společností.

Česká republika se zatím vyznačuje spíše opačnou tendencí: věcné problémy se ideologizují, politické strany se vymezují na tématech, které by je měly spíše spojovat, velmi slabé vazby se budují mezi politickou reprezentací, akademickou obcí, profesními sdruženími a občanskou společností. Cílem think tanku ISEA je přispět i k tomu, aby se tyto vazby posílily a význam věcného argumentu v politické i veřejné diskusi vzrostl.

Tento cíl se think tanku ISEA dnes daří naplňovat dlouhodobou přítomností na české veřejné scéně, kdy si profesionální prací a soustavným úsilím o veřejnou prezentaci výsledků vybudoval pozici přirozené autority v různých otázkách společenské debaty. Think tank ISEA si postupně buduje tradici nestranné, nezávislé a odborně fundované instituce, která bude sloužit jako opora občanské společnosti a jako přirozený oponent často nekonzistentních návrhů přicházejících jak z politických stran, tak ze státní správy.

ISEA spojuje názorově a politicky různě orientované badatele. Úlohou ISEA je nejen kreativně přinášet nové myšlenky, ale především nabízet řešení. Výzkum, analýza, angažovanost a zapojování do veřejné debaty probíhá v think tanku ISEA nezávisle na politických stranách. Je však důležité, aby výsledky bádání byly převoditelné do politické debaty a následně pak i legislativních záměrů a aby se tyto výsledky prostřednictvím politických stran dostaly do podoby zákonů a dobrých reforem této země.

Mezinárodní charakter si think tank ISEA získal mimo jiné i díky spolupráci zakladatelů prof. Petra Matějů, Ph.D, Doc. ing. Jiřího Večerníka, CSc. a Doc. MPhil. Ondřeje Schneidera, Ph.D. se zahraničními partnery, mezi něž patří špičkoví vědci v oborech působnosti think tanku ISEA (Dr. T. Scott Murray, ředitel sekce statistiky práce a sociálních věcí Statistics Canada, Prof. Robert M. Hauser, člen Americké akademie věd a Filozofické společnosti, Prof. Josef A. Mestenhauser a Prof. Byron J. Schneider z Minnesotské univerzity, Prof. Nicholas Barr z London School of Economics and Political Sciences, a další.

 
 

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist