24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Rychlé odkazy
 
 
Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti 2010 Stáhnout
Staženo: 93
Výroční zpráva o činnosti 2009 Stáhnout
Staženo: 35
Výroční zpráva o činnosti 2008 Stáhnout
Staženo: 50
Výroční zpráva o činnosti 2007 Stáhnout
Staženo: 34
 
 
Financování ISEA
Tým ISEA děkuje všem, kteří přímo či nepřímo ISEA podpořili.

Institucionální fungování ISEA bylo v letech 2002 - 2007 umožněno díky základní institucionální podpoře Nadace Open society Fund Praha. To přináší ISEA potřebnou nezávislost.

Zvláštní dík proto patří právě Nadaci Open Society Fund Praha, jmenovitě pak její ředitelce Ing. Marii Kopecké a finanční ředitelce Ing. Zdence Almerové, za jejich upřimný zájem o výsledky naší práce a za finanční podporu, kterou Nadace Open Society Fund Praha institutu ISEA poskytla.
osf

Další poděkování patří grafikovi Petrovi Honzátkovi za spolupráci při vytváření vizuální prezentace ISEA a Pedagogickému muzeu Jana Amose Komenského v Praze, jmenovitě pak jeho ředitelce PhDr. Markétě Pánkové za osobní zájem při šíření a popularizaci výsledků výzkumů ISEA.

pmjak

New World Resources

sponzori

Proč podpořit ISEA?

Na existenci kvalitní výzkumné instituce s expertním zázemím by měli mít zájem všichni aktéři politického procesu, jimž jde o kvalifikovanou, veřejnou diskuzi o odpovědném a efektivním spravování veřejných prostředků a výkonu veřejné správy. Právě státní administrativní pracovníci, politici, novináři, občanské iniciativy jsou příjemci výstupů think tanku ISEA.


ISEA děkuje všem svým partnerům za spolupráci.
Podpořit ISEA můžete i v roce 2008. V případě Vašeho zájmu, můžete poslat finanční dar na účet
vedený u Raiffeisenbank, číslo účtu: 891636001/5500

V moderní demokratické společnosti je think tank přirozenou součástí politického procesu, do něhož vnáší odborné argumenty, analýzy a řešení. Jeho činnost podporují nadace, firmy a fyzické osoby, které chtějí přispět k efektivnější veřejné správě a kultivaci politické diskuze.

ISEA je think tank, který hledá věcná, kreativní a navzájem propojená řešení sociálních a ekonomických problémů. Vzhledem k tomu, že tým ISEA spojuje osobnosti s vysokou akademickou odborností a s praktickými zkušenostmi z fungování státní správy a legislativy, většinu navržených řešení ISEA neprodleně transformuje v návrhy příslušných legislativních norem a reforem. Po šesti letech naší existence patří ISEA na tomto poli mezi hlavní hráče.

Nezávislé fungování ISEA bylo v letech 2002 – 2008 umožněno díky základní institucionální podpoře Nadace Open Society Fund Praha. ISEA je tedy po celou dobu své existence finančně a tedy i ideologicky nezávislá na státních a veřejných prostředcích a politických stranách. Od samého počátku byla ISEA budována jako maximálně úsporná instituce s minimem administrativních nákladů. To umožňuje efektivní využití prostředků na podporu výzkumu a popularizaci jeho výsledků. Kromě publikací věnovaných jednotlivým problémům a reformám ISEA každoročně vydává zprávu o činnosti a o svém hospodaření.

Výhoda think tanku ISEA oproti jiným neziskovým organizacím spočívá v tom, že ISEA dokáže na vysoké odborné úrovni analyzovat problém, vyvolat veřejnou diskuzi a následně dosáhnout příslušných legislativních změn. ISEA vešla do povědomí veřejnosti rozsáhlou publikační činností, pořádáním prestižních konferencí a seminářů za účasti významných domácích i světových odborníků. Na řešení konkrétního problému dokáže poměrně rychle sestavit efektivně fungující tým expertů. Na trhu think tanků v České republice má ISEA nejširší záběr a největší odborný potenciál, nejvíce akademických významných osobností, a to nejen z řad vlastních členů, ale i hostujících expertů.

ISEA je širokoprofilový kreativní think tank, zastánce promyšlených reforem, které sama dokáže připravit, obhajovat před veřejností a aktivně se podílet na jejich prosazování. To ISEA výrazně odlišuje od podobných institucí v České republice. V případě nalezení silného partnera se tak ISEA může v budoucnosti stát silným nástrojem k prosazování reforem nejen v českém, ale i v celoevropském měřítku.

Průměrná návštěvnost webových stránek ISEA je až 600 přístupů za týden. Převažují úředníci státní správy, novináři, politici z obou komor Parlamentu, studenti, občané se zájmem o různá témata, kterými se ISEA zabývá. I to je měřítko zájmu o naše výstupy a výsledky.

Jak podpořit ISEA?

Slabinou u projektového způsobu financování think tanků je nedostatek finančních prostředků na průběžné financování provozních (institucionálních) nákladů. ISEA by se ráda v budoucnosti stala tzv. univerzitním think tankem, což by umožnilo sdílet institucionální náklady s akademickou institucí, pro kterou by taková spolupráce mohla naopak přinášet řadu výhod (například účast akademických pracovníků a studentů na projektech). Práce na reformě terciárního vzdělávání však zatím tomu bráni.

V současné době však ISEA hledá silného partnera, který by navázal na úspěšnou spolupráci ISEA s Nadací Open Society Fund Praha a podpořil úhradu provozních, institucionálních nákladů. ISEA upřednostňuje tzv. „americký model“ financování think tanků prostřednictvím soukromých prostředků. Tento model totiž skýtá největší míru nezávislosti na politických stranách i institucích. Partneři ISEA se mohou přímo podílet na realizaci projektů jak finanční podporou, tak vlastní aktivní expertní prací.

ISEA je think tankem s velmi transparentním financováním. Veškeré získané dary a granty jsou řádně podrobně vyúčtovány, smluvně korektně podloženy a jsou dodrženy rozpočty projektů. Vzhledem k citlivosti finančních záležitostí se snažíme o maximálně průhledné hospodaření našich projektů a průběžně zveřejňujeme příjmy a výdaje ISEA.

Podpořit činnost ISEA je možné pomocí sponzorství nebo darováním. Dar je možné ISEA poskytnout na základě darovací smlouvy. Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (tj. peněžní prostředky, movitá věc, nebo jiný majetkový prospěch, který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl.). Dar nemusí být určen na přesně vymezený účel, ale je možné účel definovat. Charakteristickým znakem darování je absence protislužby, protihodnoty od ISEA, přičemž za protislužbu se nepovažuje vyjádření vděčnosti, poděkování apod. ISEA v takovém případě v rámci transparentního účetnictví zveřejní obchodní jméno, sídlo firmy, druh a cenu daru. V případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely. Dárce – právnická osoba - má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000,-- Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

Sponzorování ISEA je také možné uskutečnit poskytnutím propagační nebo reklamní služby ISEA sponzorovi. Sponzorský příspěvek by byl v tomto případě chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. V tomto případě je možné uzavřít například smlouvu o reklamě, případně smlouvu o spolupráci podle obchodního zákoníku. Takto ISEA může propagovat předmět podnikání nebo produkt sponzora, či další podrobnosti zveřejnění.

Kromě finančních a věcných darů může být jako „sponzorská“ podpora ISEA poskytnut také bezplatný pronájem prostor, bezplatně zprostředkována služba apod. V tomto případě přichází v úvahu uzavření příslušné smlouvy – nájemní, kupní, smlouvy o zprostředkování nebo jejich kombinace. Náklady na propagaci a reklamu poskytovatele finanční podpory ISEA jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši.

 
 

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist