24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování


Ikonka_článků  Američan dva roky pracoval na protikorupční strategii, ODS se nelíbí

6. ledna 2013, Zdroj: IDnes, Autor:Michaela Svobodová

Američan Michael L. Smith dostal od vlády grant šest milionů a úkol, aby navrhl, jak odstranit korupci při financování politických stran. Vláda bude tuto středu projednávat zákon o dohledu nad hospodařením stran, který ale výsledky jeho dvouleté analýzy vůbec nezohledňuje. Nehodí se hlavně ODS.


Přečteno 3887x
6. ledna 2013 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Expert Michael L. Smith: Američan bojuje s korupcí v Česku

4. 12.2011, Zdroj: Nedělní Blesk, Autor: Václav Suchan

Zatčení a obvinění šéfa Městské policie v Praze Vladimíra Kotrouše z korupce potvrdilo smutný fakt, že korupce v Česku jen kvete. Uplácí se na všech úrovních, všude tam, kde je možné penězi, věcmi, či protislužbou získat nějakou výhodu oproti ostatním, či konkurenci. Češi si s tím nevědí rady. A tak jsme si najali amerického experta na korupci Michaela L. Smithe (35), který má do roku 2013 popsat český úplatkářský systém. Za šest milionů korun od ministerstva vnitra.


Přečteno 4076x
4. prosince 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  České úplatky zkoumá sociolog z USA

7.7.2011 Zdroj: Hospodářské noviny, Autor: Luboš Kreč

Už to tak vypadá, že Američany trápí tuzemská korupce víc než Čechy. Jejich obchodní komora pomohla sepsat revoluční novelu zákona o veřejných zakázkách, jejich bývalý velvyslanec otevřeně promluvil o úplatcích v armádních tendrech. A konečně jedním z mála vědců, kteří se pokouší systematicky popsat a pochopit úplatkářský fenomén, je - jak jinak - Američan. Michael L. Smith (člen ISEA - pozn. red.) je v týmu, který navrhl, jak regulovat lobbing


Přečteno 4454x
7. července 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  K čemu jsou protikorupční iniciativy podniků dobré?

28.1.2011 Zdroj: blog.aktualne.cz, Autor: Michael Smith

V posledních měsících se Platformě pro transparentní veřejné zakázky daří přesvědčit české i zahraniční podniky, aby se přihlásily k etickému kodexu, kterým by se měli řídit dodavatelé v rámci veřejných zakázek. Etický kodex doporučuje, aby vzhledem k nedostatečné transparentnosti, kterou zajišťují současné právní předpisy o zadávání veřejných zakázek, dodavatelé šli příkladem a sdělovali k veřejným zakázkám více informací, než vyžaduje zákon. Kodex například firmám doporučuje, aby na svých webových stránkách zveřejňovaly informace o zakázkách získaných výběrovým řízením, a to včetně nabídkové ceny, informací o nabídce a o jejich subdodavatelích včetně toho, jaké služby poskytly a kdo je jejich vlastníkem.

Článek obsahuje v těle i anglickou jazykovou mutaci.


Přečteno 4029x
28. ledna 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Není Návrh vládní protikorupční strategie příliš ambiciózní?

25.1.201 Zdroj:  blog.aktualne.cz, Autor: Michael Smith

Expert ISEA Michael Smith si v Novém roce založil blog na serveru Aktualne.cz, jehož prostřednictvím hodlá oslovovat širokou veřejnost s aktuálními problémy, které naši společnost trápí. Jeho první článek (napsán dvojjazyčně - v češtině i angličtině) se týká tématu, kterému se Michael Smith dlouhodobě věnuje, tj. korupci v České republice. Michaela Smithe nejvíce zajímá, jak korupci v ČR vnímá široká veřejnost a jaká je její skutečná realita.


Přečteno 4495x
25. ledna 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Mezinárodní den boje proti korupci. Co ještě nevíme o korupci?

9.12.2010 Zdroj: ISEA, Autor: Michael Smith

Organizace spojených národů 9. prosince oslavuje jako Mezinárodní den boje proti korupci.
V posledních dnech se o korupci hodně mluví i píše. Máme ale o tomto jevu dost informací, které by nám pomohly s ní lépe bojovat? Tuto otázku si před dvěma lety položili experti Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA). V září roku 2008 na toto téma ISEA vydala publikaci, kterou pokřtil a na místě komentoval Jan Švejnar. Kniha nazvaná „Vnímání a realita korupce v České republice. Nové výzkumy, metody a postupy“ představuje výsledky jednoho z dosud nejvýznamnějších pokusů o využití moderních nástrojů sociálního a ekonomického výzkumu v oblasti boje s korupcí. Snad proto v posledních dnech stoupl zájem o tuto publikaci, která je k zakoupení v knihkupectví Academia na Václavském náměstí, nebo je možné si ji vypůjčit například v Národní knihovně ČR a dalších převážně vědeckých knihovnách.


Přečteno 4931x
9. prosince 2010 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Podle celosvětové ankety korupce přibývá, myslí si to i Češi

9.12.2010 Zdroj: ČTK

Berlín - V České republice zaplatilo v minulém roce úplatek 14 procent dotazovaných, kteří byli zahrnuti do celosvětového průzkumu, a 44 procent Čechů si myslí, že korupce v ČR přibývá. Vyplývá to z ankety nazvané Globální barometr korupce (GBK) 2010, kterou dnes zveřejnila organizace Transparency International. Globálně mezi lidmi na světě panuje pocit, že korupce celosvětově roste, a za nejzkorumpovanější sektor jsou považovány politické strany. Na dotazy odpovídalo skoro 92.000 obyvatel z 86 zemí.


Přečteno 4158x
9. prosince 2010 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Korupce a příliv imigrantů. Před českými sociology jsou velké výzvy, říká Petr Matějů

15.2.2010 – HN.IHNED.CZ

Českou sociologii komunistický režim dusil. Přesto je na některých fakultách kvalita výuky srovnatelná s nejlepšími pracovišti v Evropě, říká sociolog Petr Matějů.


Přečteno 4577x
15. února 2010 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Scandal in Bohemia

4.1.2010 Zdroj: Transitions Online, http://www.tol.cz; Autor: Michael L. Smith

Expert ISEA Michael L. Smith se ve svém článku věnuje tzv.  "plzeňské kauze". Tento článek je psaný v anglickém jazyce a popisuje celou situaci okolo udělování titulů na právnické fakultě v Plzni očima cizince - akademika - žijícího v Praze.

A degree-granting affair opens the Czech public’s eyes to a burgeoning problem of university governance and financing.
At about the same time as global experts and policy-makers converged on Prague three months ago to discuss the problems facing Czech colleges and universities, the biggest academic scandal in decades broke, thrusting the issues of university financing and governance smack into the top spot on the evening news.


Přečteno 5449x
4. ledna 2010 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Otevřený dopis vládě - boj proti korupci. ISEA se připojila k otevřenému dopisu vládě ČR

1.1.2010 Zdroj: ISEA, Autor: Simona Weidnerová

O korupci se u nás hodně mluví i píše. ISEA v září loňského roku vydala publikaci nazvanou „Vnímání a realita korupce v České republice. Nové výzkumy, metody a postupy“. Tato kniha představuje výsledky jednoho z dosud nejvýznamnějších pokusů o využití moderních nástrojů sociálního a ekonomického výzkumu v oblasti boje s korupcí. Také proto se Institut pro sociální a ekonomické analýzy připojil k otevřenému dopisu vládě ČR. Autory otevřeného dopisu jsou Transparency International ČR a Oživení. Tento dopis je reakcí na deklarovanou ochotu vlády ČR zaměřit se na boj s korupcí. Obsahuje návrh několika protikorupčních opatření, která by vláda mohla realizovat do předpokládaného ukončení svého mandátu v roce 2010.
Dopis ke stažení naleznete zde: protikorupcni-vyzva-vlade-cr-oziveni-tic-7-10-2009


Přečteno 4638x
1. ledna 2010 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist