24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Články z Penzijní reforma

Ikonka_článků  Odborníci jsou pro vyšší zaměstnanost starších lidí

5. 1. 2012 Zdroj: Rozhlas.cz - Zprávy

Pokud se nepodaří zvýšit zaměstnanost starších lidí, počet ekonomicky závislých lidí u nás se do roku 2050 zdvojnásobí. V nové studii před tím varují odborníci. Zaměstnanost lidí ve věku od 50 do 64 let se u nás pohybuje kolem jen 47 procent.


Přečteno 4121x
5. ledna 2012 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Stárnutí populace zdravotnictví neprodražuje, doktoři ano

25.09.2011 Zdroj: Tyden.cz, Autor: Veronika Rodriguez

Zdravotní reforma v českém pojetí je jen o tom, jak donutit pacienta, aby vytáhl v ordinaci peněženku. Tak se o změnách v léčení vyjádřil expert Světové banky a bývalý výkonný ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Němec. Neobstojí podle něj ani jeden z oblíbených evergreenů, které se snaží reformu obhájit - stárnutí populace. Místo toho dává vinu lékařům.


Přečteno 4266x
25. září 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Jaký je zásadní problém v oblasti zaměstnávání lidí nad 55 let v České republice

24.6.2011 Zdroj: ČRo 6 - pořad: Inveentura Studio STOP

Moderátorka Terezie Jirásková shrnula středeční vysílání Studia STOP s tématem zaměstnávání osob nad 50 let spolu s politologem a nakladatelem Alexandrem Tomským.  Přinášíme Vám přepis Inventury Studia Stop.


Přečteno 5370x
24. června 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Pozice starších věkových kategorií na trhu práce

22.6.2011 Zdroj: Český rozhlas 6, pořad Studio STOP

Proč dávají zaměstnavatelé přednost mladším uchazečům o práci? A padesátníky a starší odmítají. Jaký je zásadní problém v oblasti zaměstnávání osob nad 50 let v České republice?

V článku naleznete přepis pořadu i odkaz na audiozáznam na Českém rozhlase 6.


Přečteno 4611x
22. června 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Evropské důchodové rabování

16. 2. 2011 Zdroj: Lidové noviny, Autor: Lenka Zlámalová

KOMENTÁŘ

Vláda není schopná lidem zaručit, že jim některá další nesebere úspory na penze


Přečteno 4608x
16. února 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Důchodové riziko? Bez reformy jen jistota úpadku!

19.1.2011 Zdroj: blog.ihned.cz, Autor: Ondřej Schneider

V diskusi o důchodové (ne)reformě v Hospodářských novinách se víceméně opakovala standardní tvrzení zastánců reformy (Jiří Rusnok) i jejich odpůrců (Vladimír Špidla). Stejnou debatu jsme mohli vést před deseti lety, kdy byl ještě Rusnok náměstkem Špidly a tehdejší ministr sociálních věcí mi s klidnou tváří tvrdil, že žádná reforma není třeba, neboť roste produktivita práce a proto v pohodě uživíme více důchodců. Od té doby sice Vladimír Špidla zřejmě uznal koncept relativního důchodu (není rozhodující, jestli si za důchod koupíme stále stejný počet pecnů chleba, ale jaký je důchod v poměru k našemu předchozímu příjmu), ale jinak je to stále stejná debata.


Přečteno 4144x
19. ledna 2011 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  Pracující důchodci tvoří důležitou součást české ekonomiky

17.12.2010 Zdroj: ČSÚ, Autor: MPSV.cz

Mnoho důchodců, a to nejen starobních, si k důchodu přivydělává a pracuje. Jak ukazuje čerstvá studie Českého statistického úřadu (ČSÚ), pracující důchodci představují téměř 5 % všech pracujících a zvláště v některých odvětvích jsou dokonce podstatnou součástí aktivních pracovních zdrojů.


Přečteno 4842x
27. prosince 2010 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Senioři proměňují Evropu, firmy jim přizpůsobují byznys

15.12.2010 Zdroj: Právo, Novinky.cz, Autor: Jindřich Ginter

Senioři mění Evropu, tak jak předpovídali demografové. Měnícím se požadavkům, vyplývajícím z rostoucího podílu starších lidí v populaci, se začínají pružně přizpůsobovat firmy a obchody. Téměř čtvrtina populace v Česku je ve věku nad 60 let a do roku 2030 dosáhne podíl seniorů bezmála jedné třetiny. To pozvolna zasahuje všechny sféry byznysu od financí přes reklamu až po maloobchod a spotřební zboží.


Přečteno 4714x
15. prosince 2010 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Jak jsme na tom s důchodem?

12. 12. 2010 Zdroj: http://www.bydletvpanelu.cz

Mnohým se to možná zdá, vzhledem k věku, jako opravdu předčasná otázka, ale nenechte se mýlit. Zajímavý průzkum „Češi a spoření na stáří“, který si nechala zhotovit ČSOB, ukázal, že si lidé uvědomují, že by si měli na stáří spořit. Na druhou stranu vyšlo najevo, že Češi pořád ještě spoléhají na stát. Podle nich to bude on, kdo se o ně jednou postará. Když už lidé šetří, tak málo či nevyužívají dostatečně produkty, které jsou primárně k tomuto účelu určené. „Domácnosti spíše preferují bankovní vklady a stavební spoření. Penzijní fondy a životní pojištění u nás i přes vzestupný trend hrají mnohem menší roli, než je tomu ve finančně vyspělejších zemích,“ vysvětluje Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Lze však očekávat, že poměr se bude v budoucnosti měnit s tím, jak Češi budou chtít prožít poklidný a „bohatý“ podzim života.


Přečteno 4010x
12. prosince 2010 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Pracující důchodci tvoří důležitou součást ekonomiky

26.11.2010 - HR management (newsletter) - rubrika: Trh práce

Pracující důchodci v ČR představují téměř 5 % celkové pracovní síly a v některých odvětvích dokonce tvoří podstatnou součást aktivních pracovních zdrojů. Vyplývá to ze studie, kterou Český statistický úřad zveřejnil na internetových stránkách. V prvních třech čtvrtletích letošního roku pracovalo v ČR v průměru 238 tisíc lidí, kteří zároveň pobírali nějaký důchod. Převažující část z nich (150 tisíc) byli důchodci v řádném starobním důchodu, včetně pracujících s předčasným starobním důchodem.


Přečteno 4131x
29. listopadu 2010 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist