24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování


Ikonka_článků  Vládní protikorupční balíček. Co ještě nevíme o korupci?

20.12.2009 Zdroj: ISEA, Autor: Michael Smith

V posledních dnech se v souvislosti s debatou o vládním protikorupčním balíčku o korupci hodně mluví i píše. Máme ale o tomto jevu dost informací, které by nám pomohly s ní lépe bojovat? Tuto otázku si před dvěma lety položili experti Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA). V září roku 2008 na toto téma ISEA vydala publikaci, kterou pokřtil a na místě komentoval Jan Švejnar. Kniha nazvaná „Vnímání a realita korupce v České republice. Nové výzkumy, metody a postupy“ představuje výsledky jednoho z dosud nejvýznamnějších pokusů o využití moderních nástrojů sociálního a ekonomického výzkumu v oblasti boje s korupcí. Snad proto v posledních dnech stoupl zájem o tuto publikaci, která je k zakoupení v knihkupectví Academia na Václavském náměstí, nebo je možné si ji vypůjčit například v Národní knihovně ČR, Městské knihovně v Praze, v knihovně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v knihovně Akademie věd ČR v Praze, v knihovně Národního muzea, v knihovně Památníku národního písemnictví v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, ve Vědecké knihovně v Olomouci, Středočeské vědecké knihovně v Kladně, v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, a například také v knihovnách vysokých škol.


Přečteno 3978x
20. prosince 2009 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Fischer: Vládní protikorupční balíček bude v lednu

16.12.2009 Zdroj: ČTK, http://www.ceskenoviny.cz, Autor: ČTK

Internetový server ceskenoviny.cz informoval, že vládní protikorupční balíček bude hotov v lednu 2010. Na Žofínském fóru 16.12.2009 to řekl premiér Jan Fischer. Neupřesnil ale, co konkrétně bude obsahovat. Půjde o exekutivní a zákonná opatření s pracovním názvem Pecinův balíček pojmenovaný podle ministra vnitra Martina Peciny. Vypracování protikorupčního balíčku ohlásil Fischer v říjnu ve sněmovně, když nastínil programové priority úřednické vlády. Kabinet je sestavil potom, co se nekonaly předčasné volby. Vláda podle premiéra balíček "záhy představí". "Je třeba konat razantní kroky pro snížení korupčního potenciálu," zdůraznil Fischer. Úplatkářství podle něho společnost frustruje. "Vnímání korupce je snad ještě horší než korupce sama," dodal předseda vlády.


Přečteno 3211x
16. prosince 2009 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Ministerstvo vnitra připravilo protikorupční balíček

11.12.2009 Zdroj: ČTK, http://www.ceskenoviny.cz Autor: ČTK

Internetový server ceskenoviny.cz informoval, že Ministerstvo vnitra připravilo takzvaný protikorupční balíček, který má například zavést institut korunního svědka. Návrh zákona o protikorupčních opatřeních počítá s možným přerušením a následným zastavením stíhání obviněného, který by mimo jiné pomohl s objasněním organizované kriminality. Balíček také upravuje institut takzvaného protikorupčního agenta a vymezuje podmínky, za jakých by bylo možné "předstírat zájem podílet se na trestném činu". Materiál byl uveřejněn na webu vlády.


Přečteno 3415x
11. prosince 2009 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Protikorupční balíček - výzva vládě k jeho doplnění

26.11.2009 Zdroj: http://www.konstrukce.cz/ Autor: Akad. arch. Sapák Jan

Internetový server konstrukce.cz přinesl informaci, že Česká komora architektů (ČKA) se před třemi měsíci odhodlala reflektovat neutěšený stav veřejných financí, deficit transparentnosti při zadávání veřejných zakázek, lehkovážné nakládání s penězi a stále sílící podezření o velmi rozsáhlém koruptivním chování a přešla do jisté ofenzívy. Česká komora architektů (ČKA) poukázala na dávno známý nástroj, který takové praktiky a jednání znesnadňuje. Přitom jde o nástroj osvědčený a hojně užívaný ve většině vyspělých zemí. Je jím architektonická soutěž. Vyvstal paradox - čím více roste povědomí o rozšíření neprůhledných praktik, tím méně pravých architektonických soutěží veřejní zadavatelé v České republice organizují.


Přečteno 3022x
29. listopadu 2009 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  ČLK nově proti korupci

10.11.2008 (Zdravotnické noviny, Autor: MUDr. Jan Hnízdil)

Autor článku se vrací k nedávné aféře ohledně korupčního chování některých lékařů, natočené skrytou kamerou ČT. Česká lékařská komora  v reflexi na tuto reportáž a na jiné v poslední době publikované případy korupčního chování připravila pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami. Pan doktor Hnízdil jednotlivá opatření v článku komentuje.


Přečteno 4104x
10. listopadu 2008 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Transparency International: Míra korupce se v ČR od loňského roku nezměnila

23.9.2008 - ČRo 1 – iŽurnál, Autor: Radek Pavlovič

Český rozhlas 1 odvysílal krátkou zprávu týkající se míry korupce v České republice na základě aktuální zprávy Transparency International


Přečteno 5470x
23. října 2008 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  NOVÁ PUBLIKACE

                                  Ve čtvrtek 25. září proběhla na Novotného lávce tisková konference s názvem 
       "Co ještě nevíme o korupci?" následovaná křesteem publikace (pozvánka zde)

       VNÍMÁNÍ A REALITA KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE,   
      Nové výzkumy, metody a postupy
     
(Michael L. Smith a kol.)

      Kmotrem publikace byl profesor Jan Švejnar

Tiskovou zprávu z TK nazvané „Co ještě nevíme o korupci? si můžete stáhnout česky nebo anglicky.
Prezentaci Michaela Smithe (ve formátu PDF) si můžete stáhnout zde


Přečteno 3608x
29. září 2008 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Institut pro sociální analýzy si posvítil na korupci v Česku

25.9.2008 (zpravodajský kanál České televize ČT24, http://www.ct24.cz)

Zpravodajský kanál České televize ČT24 odvysílal krátkou reportáž z tiskové konference "Co ještě nevíme o korupci". 
Uvnitř článku video


Přečteno 3534x
25. září 2008 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Češi považují korupci za velmi rozšířenou zejména v politice, tvrdí studie

25.9.208 (autor: Filip Nerad,  Zdroj: ČTK)

České noviny, webový portál České tiskové kanceláře zveřejnil krátký článek jako reakci na tiskovoou konferenci "Co ještě nevíme o korupci", kterou ISEA uspořádala u příležitosti vydání publikace "Vnímání a realita korupce v České republice".


Přečteno 3385x
25. září 2008 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Kdo uplácí v České republice?

Michael L. Smith (28.4.-4.5.2008 - Czech Business Weekly - česká verze článku)

Jaký typ lidí v České republice dává úplatky? Odpověď na tuto otázku není tak zřejmá, jak by se mohlo zdát.


Přečteno 3808x
28. dubna 2008 Autor: Blanka Javorová

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist