24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování


Ikonka_článků  Quo vadis, reformo

Tomáš Pavlíček (29. 3. 2007 - Respekt)

Snaha o pročištění veřejných financí se smrskla na neslané nemastné snižování daní 


Přečteno 4034x
29. března 2007 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Nečas ušetří na dávkách 23 miliard

Lenka Zlámalová (20. 3. 2007 - Hospodářské noviny)

Před volbami ODS přemýšlela o velké reformě sociálního státu. Teď chystá hlavně hašení největších škod, které poslanci napáchali v předvolební euforii. Ministr práce Petr Nečas nabízí pro příští rok záchranný balíček, zásadní reformy se odkládají až na rok 2009.


Přečteno 3815x
20. března 2007 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Sociální dávky - téma středečního Studia Česko

(14. 3. 2007 - CRO - Rádio Česko)

Co si naši politici představují pod slovním spojením "sociální dávky"? Kolik jich v Česku vůbec podle zákonů existuje a vyplácí se? Co by měl zajišťovat skutečný sociální stát a jak změnit vzdělávací systém, aby nevychovával další prosebníky o práci nebo žadatele sociálních dávek? Odpovědi na tyto otázky byly hlavním tématem středečního Studia Česka (14.3.2007). Hostem Hany Hikelové byl Radim Valenčík
Vysílání pořadu si můžete poslechnout přímo z archivu CRO Rádio Česko


Přečteno 4637x
14. března 2007 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Střed Evropy konečně sílí

Lenka Zlámalová (5. 2. 2007 - Hospodářské noviny)

Vlastní dům na dobré adrese, slušné místo vzdělaného profesionála, dostatek peněz na kvalitní školy, kulturu a cestování. Jistota a nezávislost na státu. Tohoto životního stylu si donedávna v klidu užívala silná střední třída ve vyspělých zemích západní Evropy a ve Spojených státech.


Přečteno 3657x
5. února 2007 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Odbory: Sociální bouře budou už letos

Petr Holub (24. 1. 2007 - http://www.aktualne.cz)

Podle analýzy společnosti ISEA patří Česko k zemím s největším přerozdělováním od bohatých k chudým podobně jako Velká Británie. V těchto zemích platí třetina nejbohatších přes 60 procent daní a odvodů, přitom třetina nejchudších dostává 40 procent všech sociálních dávek (včetně důchodů).


Přečteno 3598x
24. ledna 2007 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Nižší daně jsou vždy lepší! Určitě…?

(Finanční server http://www.patria.cz)

Česká ekonomika patří mezi nejvíce zdaňované ekonomiky na světě. Záleží na konkrétní formě výpočtu, ale vyšší daně než u nás najdete jen v několika zemích Evropské unie a možná na Kubě.


Přečteno 3775x
13. prosince 2006 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  Levnější roaming evropských komisařů

(http://www.patria.cz)

Poslední iniciativou „informačního ředitelství“ je snaha snížit poplatky za mezistátní telefonické spojení přes mobilní operátory. Původní idea ředitelství byla, že cena mezinárodního hovoru by se neměla lišit od normálního vnitrostátního hovoru. Po „důkladné analýze“ došlo ředitelství k názoru, že operátoři by měli snížit ceny o polovinu, nebo raději o 70%. Viviane Reding navrhuje zavést novou regulaci, která by od příštího roku stanovovala maximální ceny za velkoobchodní poplatky mezi operátory a zároveň omezovala maloobchodní přirážku k těmto cenám. To znamená, že by de facto regulovala maloobchodní ceny roamingu ve všech 25 státech Evropské unie.


Přečteno 3620x
1. července 2006 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  Gordon Brown a "Golden Rule"

(http://www.patria.cz)

Britská vláda, již devět let vedená labouristy v čele s Tony Blairem jako premiérem a Gordonem Brownem na postu ministra financí, se ráda chlubí svými makroekonomickými úspěchy. Britská ekonomika je, v evropském kontextu, skutečně ve vynikající kondici. Růst v letošním i příštím roce by se měl ohybovat okolo 2,5%, nezaměstnanost je jen okolo 5% a inflace těsně nad úrovní 2%.


Přečteno 3539x
3. června 2006 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  Corporate governance v Evropě: Černobyl zažehnán?

(http://www.patria.cz)

Termín „Černobyl coroprate governance“ nezní příliš optimisticky, přesto bylo toto spojení používáno v souvislosti se snahou představenstva lucemburského ocelářského gigantu Arceloru vyhnout se převzetí ze strany britské firmy indického původu Mittal. Odpor předsedy Arceloru, Josepha Kinsche šel tak daleko, že raději nabídl rozhodující slovo ve firmě ruskému oligarchovi Mordašovi, s jehož Severstalem chtěl Arcelor spojit, aby se vyhnul Mittalu.


Přečteno 3656x
2. června 2006 Autor: Ondřej Schneider


Ikonka_článků  Ekonomická reforma se nerovná (jen) rovné dani

(http://www.patria.cz)

Dva týdny po volbách se zdá, že Občanská demokratická strana dostane příležitost své vítězství u voličů proměnit v ustanovení nové vlády. I při vědomí vysokého růstu HDP je, podle mého názoru, nejvyšší čas. Česká ekonomika není zdravá, její vysoký výkon v posledních dvou letech vyplývá spíše z unikátní kombinace mimořádně příznivých a neopakovatelných faktorů. Chceme-li slušný růst ekonomiky dosahovat i za dva, pět či desert let, jsou nutné změny v roli státu v ekonomice i v nastavení základních parametrů ekonomiky.


Přečteno 3976x
1. června 2006 Autor: Ondřej Schneider

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist