24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování


Ikonka_článků  Zdaňování příjmů studentů

17.2.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Jste studentem a nemáte jasno ve zdaňování svých příjmů? Čtěte nejčastější dotazy v článku České daňové správy.


Přečteno 4770x
17. února 2012 Autor: Simona Weidnerová


Ikonka_článků  Daniel Münich: Studentské půjčky: ano, ale udržitelně

28.11.1011 Zdroj: Hospodářské noviny

Světlo světa spatřil dlouho očekávaný návrh systému finanční pomoci vysokoškolským studentům. Úředně se mu říká věcný záměr zákona a předložilo ho ministerstvo školství. Takový zákon a systém jsme dosud neměli, takže se má stavět na zelené louce. Novinkou má být systém studentských půjček se státními garancemi. Má jít o půjčky na studentské živobytí a na školné. Většina vyspělých zemí již takový systém má, takže jde jistě o krok správným směrem. Navíc, bez půjček si lze jen stěží představit zavedení školného.


Přečteno 3926x
28. listopadu 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Půjčky pro studenty: neúročení bude drahé

24.11.2011 Zdroj: blog.aktualne.cz, Autor: Daniel Münich

Plošné promíjení úroků studentských půjček je vždy nápad chytlavý, ale veskrze špatný.

Vláda se ve svém prohlášení zavázala zavést systém půjček pro vysokoškoláky - půjčky na jejich živobytí a na školné. V obou případech má jít o specifickou půjčku, se kterou komerční banky samy od sebe nikdy nepřijdou. Na půjčku má mít za stejných podmínek nárok každý řádný student bez rozdílu, bez ručení a bez ručitele. Půjčku by nebylo nutno splácet v obdobích, kdy absolvent nebude dosahovat dostatečně vysokých příjmů. Tím bude půjčka oproštěna od rizik případné osobní platební neschopnosti, která by nadané lidi od studií a půjček mohla odrazovat. Takto nastavený systém vychází z poznatků ekonomické teorie a ze zahraničních zkušeností. Veledůležitým parametrem celého systému je výše úročení půjček. Ještě není na stole vládní návrh, a už se ozývají hlasy, že by stát měl studentům a absolventům úroky výrazně dotovat nebo dokonce promíjet. Nápad je to chytlavý, ale špatný a pro systém by byl zhoubný.


Přečteno 3052x
24. listopadu 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Řada evropských škol řeší, jak by měla vypadat budoucnost vzdělávání

21.11.2011 Rozhlas.cz, Autoři: Helena Berková, Matěj Skalický

Jak má vypadat škola budoucnosti a jak na ni připravit budoucí učitele - to jsou otázky, kterými se v současné době zabývají školy střední i východní Evropy. Zástupci Estonska, Litvy, Maďarska, Německa a České republiky se proto sešli na mezinárodní konferenci s názvem „Budoucnost vzdělávání-středoevropská debata“ do pražského Goethe-Institutu, aby se na ně snažili najít odpovědi.


Přečteno 3344x
21. listopadu 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Česku chybí lidé, kteří prodají technologie vymyšlené našimi vědci

14.11.2011 Zdroj: Hospodářské noviny, Autor: Julie Daňková
 
Podle Vladimíra Maříka, profesora z ČVUT, by měly univerzity rozjet nový obor - jak k soukromým firmám dostat technologie, které vybádali vědci na katedrách. A školy by prý také měly být odvážnější a zakládat speciální firmy, jež by obchodovaly s jejich patenty.

Přečteno 2966x
14. listopadu 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Lída Rakušanová: Mladá generace kouzla zbavená

1.11.2011 Český rozhlas 6, Komentář

Když krysám dlouho servírujete DDT, tak jim nakonec zachutná a v podstatě rostou a prospívají. Tenhle příměr použil sociolog Petr Matějův nedělní televizní debatě, aby názorně ukázal, jak působí situace, kdy se o boji proti korupci pořád jenom mluví, ale nic se s ní ve skutečnosti nedělá, na celou společnost: lidé tu hru dneska přijali. Řekli si: dobře, ono to tady asi už nikdy jinak nepůjde. Tak se tomu podřídíme.


Přečteno 3130x
1. listopadu 2011 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Kvůli úsporám si mají studenti jazyků sami platit pojištění

1.11.2011 Zdroj: ČTK, Autor: Adéla Klimešová 

Studenti ročního pomaturitního studia jazyků mají přijít o studentské výhody, platili by si sami zdravotní a sociální pojištění. Počítá s tím chystaná vyhláška ministerstva školství, která má začít platit od roku 2013. Ministerstvo prý bylo nuceno vyhlášku změnit, protože není právně korektní, navíc se tak ušetří peníze ze státního rozpočtu.


Přečteno 2698x
1. listopadu 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Otázky Václava Moravce: Recept pro Evropu: rekapitalizace bank i vyšší konkurenceschopnost

30. 10. 2011 Zdroj: CT24.cz

Evropští politici se tento týden shodli na řešení, které má zabránit dalšímu šíření dluhové krize. K tomu má pomoci jednak výrazně vyšší efektivita záchranného fondu a pak také 50procentní odpis řeckých dluhopisů a rekapitalizace bank. Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) ovšem v Otázkách Václava Moravce varoval, že má Evropa s rekapitalizací velký problém, který musí vyřešit v řádnu týdnů. Lídři se totiž na summitu neshodli, kde tyto peníze vezmou – podle Kalouska jde o částku v řádech stamiliard korun – ani na konkrétním nástroji rekapitalizace.


Přečteno 2978x
30. října 2011 Autor: Petr Matějů


Ikonka_článků  Pojistné u studující OSVČ

21.10.2011, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:
Muž 22 let, od března 2011 se stal OSVČ a je stále, od září 2011 se stal studentem vysoké školy - distanční forma (do školy chodí pouze v soboty a neděle). Škola mu vystavila potvrzení o studiu (na potvrzení je však uvedeno, že se jedná o distanční formu studia a není uvedeno, že by se soustavně připravoval na budoucí povolání). Musí si platit od září nadále sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď Ing. Růženy Klímové naleznete v článku


Přečteno 3062x
21. října 2011 Autor: Redakce Portálu


Ikonka_článků  Status studenta i pro starší 26 let. Místo daňové slevy peníze na ruku

29.09.2011 Zdroj: Tyden.cz, Autor: Hana Jandová

Studentské výhody by podle chystaného zákona mohli mít i lidé starší 26 let. Peníze, které si nyní odečítají jejich rodiče jako slevu na dani, by totiž mohl stát posílat přímo na účty studentů. Navíc by za ně platil i zdravotní pojištění. Změny se chystají také pro mladé lidi, kteří studují při zaměstnání.


Přečteno 5285x
29. září 2011 Autor: Simona Weidnerová

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist