24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Mezinárodní den boje proti korupci. Co ještě nevíme o korupci?

9.12.2010 Zdroj: ISEA, Autor: Michael Smith
 
Organizace spojených národů 9. prosince oslavuje jako Mezinárodní den boje proti korupci. 
V posledních dnech se o korupci hodně mluví i píše. Máme ale o tomto jevu dost informací, které by nám pomohly s ní lépe bojovat? Tuto otázku si před dvěma lety položili experti Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA). V září roku 2008 na toto téma ISEA vydala publikaci, kterou pokřtil a na místě komentoval Jan Švejnar. Kniha nazvaná „Vnímání a realita korupce v České republice. Nové výzkumy, metody a postupy“ představuje výsledky jednoho z dosud nejvýznamnějších pokusů o využití moderních nástrojů sociálního a ekonomického výzkumu v oblasti boje s korupcí. Snad proto v posledních dnech stoupl zájem o tuto publikaci, která je k zakoupení v knihkupectví Academia na Václavském náměstí, nebo je možné si ji vypůjčit například v Národní knihovně ČR, Městské knihovně v Praze, v knihovně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v knihovně Akademie věd ČR v Praze, v knihovně Národního muzea, v knihovně Památníku národního písemnictví v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, ve Vědecké knihovně v Olomouci, Středočeské vědecké knihovně v Kladně, v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, a například také v knihovnách vysokých škol.
 
„Korupce je jedním z nejzávažnějších politických problémů této země, a přesto v české akademické obci výzkum na toto téma prakticky neexistuje. Tato studie se snaží tento prázdný prostor částečně zaplnit tím, že využívá nových dat, klade si nové otázky a využívá pokročilejších technik. To vše s cílem zjistit, jak Češi korupci vnímají a co lze dělat s problémy, z nichž vyrůstá,“ uvedl Michael Smith, odborný pracovník ISEA a hlavní autor studie. Dalšími přispěvateli jsou sociolog Petr Matějů a ekonomové Jan Hanousek, Filip Palda a Charles Kenney.
 
Studie financovaná Nadací OSF Praha je první významnou analýzou problému korupce, kterou ISEA vydává, a zcela jistě nebude poslední. Simona Weidnerová, ředitelka ISEA, uvedla: „Jsme sice známí jako think-tank, který se soustředí na oblast školství a na další oblasti, které potřebují reformu, korupce se však dotýká všech politik. Proto jsme se rozhodli, že výzkumem korupce se budeme zabývat i nadále.“
 
Studie se zaměřuje na tři hlavní témata: jak Češi vnímají korupci; problémy spojené s metodami měření a studia korupce; protikorupční politika.
 
Pokud jde o to, jak Češi vnímají korupci, dospívá publikace mimo jiné k následujícím zjištěním:
 
  • Podle nejnovějšího mezinárodního šetření zaměřeného na roli vlády se 47 % českých respondentů domnívá, že „hodně“ nebo „téměř všichni“ čeští politici jsou zapleteni do korupce. Podobně se 36 % Čechů domnívá, že „hodně“ nebo „téměř všichni“ čeští veřejní činitelé jsou zkorumpovaní. 
  • Vnímání korupce českými občany je silně ovlivněno jejich sociálními charakteristikami, např. výší příjmu, vzděláním nebo jejich obecnou mírou důvěry. Respondenti s nízkými hodnotami u všech těchto kategorií vnímali korupci silněji než ostatní dotazovaní. 
  • Vnímaná korupce klesá spolu s tím, jak se ekonomika rozvíjí, udržuje nízkou míru ekonomické nerovnosti a vysokou míru ekonomické svobody. Česká republika v těchto kategoriích směřuje správným směrem a možná právě proto míra vnímané korupce v posledních pěti letech klesá. 
  • Češi vnímají korupci především jako problém spravedlivosti, resp. nespravedlnosti. Zejména považují policejní, správní a právní postupy za hluboce nespravedlivé v tom smyslu, že zvýhodňují ty, kteří mají větší moc a více prostředků. 
  • Skutečnost, že korupce podle názoru respondentů podrývá spravedlnost, možná vysvětluje nízkou legitimitu ekonomické nerovnosti a přetrvávání rovnostářských postojů v české populaci, jakož i cynické názory občanů na českou politiku. 
  • Většina (55 %) českých respondentů uvedla, že v posledních pěti letech nikdy nebyli požádáni veřejným činitelem o úplatek nebo „pozornost“. Ovšem jen jen 2 % dotázaných uvedla, že se jim to stávalo často nebo velmi často. Sociální status respondentů – to, zda jsou bohatší či chudší, vzdělanější či méně vzdělaní – na jejich zkušenosti s úplatky nemá žádný vliv.
 
Studie rovněž velmi doporučuje nový směr pro českou protikorupční politiku. Studie dospěla k závěru, že:
 
  • Současná vláda dosáhla značného pokroku v boji s korupcí prostřednictvím reforem, které mají zajistit efektivnější fungování státní správy. Avšak současná vládní strategie boje s korupcí je koncepčně úzká a není zřejmé, že by byla založena na výsledcích výzkumu či na prokázaných skutečnostech. 
  • Potírání korupce musí být součástí všech zásadních snah o politickou reformu. To musí přesahovat hodnocení dopadů regulace (RIA). Vždy, když se vláda snaží reformovat daňovou legislativu, justiční systém a dokonce i politiky v oblasti zdravotnictví nebo školství, mělo by být jasně řečeno, jak tyto návrhy přispějí k boji s korupcí. Nesmí se jednat pouze o rétoriku, ale vše musí být založeno na výsledcích výzkumu. 
  • Je třeba, aby protikorupční politika vymezila jasnou a významnou úlohu pro subjekty občanské společnosti – aby fungovaly nejen jako „hlídací psi“, ale rovněž jako organizace, které mohou ve společnosti pomoci s rozvíjením důvěry a porozumění. Nedostatečná sociální důvěra a vzájemná spolupráce je jedním z největších kulturních problémů, které vedou k vyšší míře korupce. 
  • „Česká politická kultura je morálně zkažená. Neetické a korupční jednání politiků, úředníků a představitelů podnikatelské sféry je hluboce zakořeněné v politické kultuře, která se má zatím velmi slabý základ v principech právního státu, fair play a ve vzájemné důvěře. Ani ty nejambicióznější legislativní reformy nebudou úspěšné, zůstane-li tato politická kultura beze změny. Změnit politickou kulturu vůbec není snadné, protikorupční politika by však měla začít tím, že se zaměří na to, co ve skutečnosti stimuluje korupční jednání, na zajištění silnější úlohy občanské společnosti při realizaci protikorupční politiky a na změnu v zásadě tolerantního postoje k názoru, že podplácení a zákulisní dohadování obchodů je přijatelnou metodou v podnikání a veřejné i státní správě,“ uvedl Michael Smith.
 
Prodej publikací ISEA
Všechny publikace ISEA je možné objednat na dobírku objednávkou publikace@isea.cz
V sídle společnosti publikace nejsou k dispozici.
 
Nebo zakoupit v knihkupectví Academia na Václavském náměstí:
Knihkupectví Academia
Václavské náměstí 34
110 00 Praha 1
tel.: 224 223 511
fax: 224 223 520
e-mail: knihy.vaclavskenam@academia.cz
 
Seznam knihoven, kde je možné zapůjčit publikace ISEA:
Publikace ISEA je možné si zapůjčit mimo jiné například v Národní knihovně ČR, Městské knihovně v Praze, v knihovně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v knihovně Akademie věd ČR v Praze, v knihovně Národního muzea, v knihovně Památníku národního písemnictví v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, ve Vědecké knihovně v Olomouci, Středočeské vědecké knihovně v Kladně, v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, a například také v knihovnách vysokých škol. Publikace je rovněž možné zakoupit v knihkupectví Academia na Václavském náměstí, nebo prostřednictvím internetového obchodu nakladatelství Academia http://www.academiaknihy.cz.

9. prosince 2010 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist