24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Víc lidí od státu bere, než mu platí

28. srpna 2010 Zdroj: Mladá Fronta DNES, Autor: Jiří Večerník

Reformy bolí. To se obvykle říká, zvlášť jsou-li jako ty dosavadní polovičaté. Bez reforem to však bude bolet víc. Česko má přitom ještě šanci dostat se do první ligy konkurenceschopnosti. Jak? A opravdu tomu můžeme věřit?

Často se uvádí příměr mezi státem a domácností: tak jako musí hospodařit a na budoucnost myslet každá rodina, ani vláda - prý - nemůže utrácet nad své příjmy. Takový příměr však značně kulhá. V málokteré domácnosti se totiž každé čtyři roky mění vedení, tak jako se střídají vlády v demokratických zemích. I když v rodinách také vznikají koalice a občas i opozice, konsenzus převládá a reformuje se průběžně. Budoucnost tu není zaklínadlem, nýbrž má konkrétní podobu: děti rostou před očima a je třeba připravit je do života.

Zajisté, vlády to mají mnohem těžší. Prosadit program je složité, neboť je tu opozice a odbory, byrokracie, korupce a tajemní mocní v pozadí všeho dění. Z jedné strany stojí voliči plni očekávání vůči otevřené ruce státu, z druhé strany obezřetní rádcové s prstem vztyčeným. Heslem dne je vyrovnat státní finance, povážlivě propadlé do červených čísel. Nařízené šetření je odvážným tancem mezi vejci, ze kterých se ještě kdovíco může vyklubat.

V daňové oblasti Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) radí: odlehčit práci a více zatížit spotřebu. Ulevit zaměstnavatelům, aby pracovní místa byla méně nákladná, a vybrat peníze, až se budou utrácet výdělky. Český systém se totiž odchyluje od průměru evropských zemí vyšším podílem přímých odvodů a nižším podílem nepřímých daní. Uvedený záměr je zabudován i v návrhu důchodové reformy Bezděkova týmu, v němž se počítá se snížením plateb zaměstnavatelů a zvýšením DPH - pokud jde o zabezpečení ve stáří, občané nemají spoléhat jen na stát. To jistě, ale bylo by správné nejen zapojit do hry peníze uložené do fondů, ale také přihlédnout k investicím do vychovaných potomků.

Proč nevěříme fondům a věříme příštím generacím?

Český sociální stát zůstal kdesi na půl cesty mezi modelem liberálním a skandinávským. V tom prvním se přerozděluje málo prostředků, které jsou poskytovány na minimálním standardu a velmi adresně. Ve druhém stát přerozděluje hodně peněz, avšak spíše podle principu ekvivalence, tj. s vyšším výnosem pro ty, kdo více přispívají. Švédští sociální experti dokumentovali, že takový systém je lepší pro prevenci chudoby a sociální rovnost než systém adresný. Švédští ekonomové však zase nedávno prokázali, že vysoké vládní výdaje neprospívají ekonomickému růstu.

Není ovšem pravda, že v liberálních zemích se na sociální účely vydává méně peněz. Studie OECD ukázala, že v celkové bilanci to vyjde skoro nastejno, jen státní kanál je v nich užší a soukromý kanál širší. Komunisté svými konfiskacemi pojišťovacích fondů a soukromých aktiv kdysi zaseli nedůvěru, která přetrvává, navíc přiživována šalebnou finanční magií. Z minulosti také pokračuje - původně vynucené - výhradní spoléhání na stát. Soukromé penzijní připojištění lidé zatím pojímají jako úspory, a nikoli jako zdroj doplňkového důchodu ve stáří.

Česká republika je v podílu sociálních výdajů na HDP pod průměrem zemí EU a ve strmosti přerozdělování nad ním. Na sociální účely se vydává pětina HDP, což odpovídá průměru OECD, je však pod úrovní zemí na západ a na sever od nás. Systém je poměrně adresný, což ovšem současně znamená, že míra ekvivalence mezi platbami a výnosy je slabá. Na značný nesoulad mezi tím, kolik lidé odvádějí, a kolik se jim pak na stáří vyměří, nedávno poukázal Ústavní soud. Jenže v průběžném systému to, že "si platíme na důchod", je zcela iluzorní, neboť záleží na velikosti a výkonnosti budoucích generací,
kolik pak se od nich dá na důchody zestárlých rodičů vyinkasovat.

V přerozdělování jsme mistři

Moderní stát je složitým mechanismem na výrobu sociálního dobra, který jednou rukou bere a druhou dává. Toky peněz od domácností ke státu a zpět jsou mnohočetné, pro jejich zachycení nestačí propočty na modelových rodinách. Výsledky reprezentativního statistického šetření ukazují, že čtyři pětiny českých domácností pobírají nějaké sociální dávky a dvě třetiny platí nějaké daně či pojistné. Jde tedy o to, v jaké části populace daně a platby převyšují dávky a kdo tu vlastně nese hlavní finanční břímě.

V České republice se příjmy domácností ze sociálních dávek a důchodů vynulují s odvodovými povinnostmi zhruba na 55. procentu rozdělení populace (podle příjmů) - a teprve odtud směrem nahoru postupně převažují platby. Až v horní třetině domácností však přímé daně a odvody výrazněji převyšují obdržené dávky, podobně jako v Německu či ve Švédsku. Nejsme výjimeční - v Rakousku či ve Francii je podíl "čistých plátců" ještě menší, naopak více jich nacházíme v Nizozemsku, Velké Británii a v zemích jižní Evropy.

Faktem nicméně je, že patřímemezi země se silným přerozdělováním: daňové a sociální transfery včetně důchodů zmenšují výchozí příjmovou nerovnost o téměř třicet procent a zmenšují ohrožení domácností chudobou (podle standardního výpočtu Evropské komise) o celou polovinu. Také proto je chudoba u nás nejnižší v Evropě: v roce 2008 to bylo devět procent. Zatímco v průměru jsme výteční, podíl dětí na populaci ohrožené chudobou patří naopak v EU k nejvyšším, spolu se Slovenskem a Maďarskem. Za poslední roky nicméně poklesl.

Skloubit práci s rodinou?

V Česku problém

Dluhy vůči budoucnosti jsou nejen finanční, ale také populační. Oba spolu souvisí a mělo by se tedy o nich uvažovat společně. Nebudou-li přítomny dostatečné silné - a také vzdělané a pracovité - nové generace, nejenže zbankrotuje státní kasa, ale v problémech se ocitne celá společnost. Babyboom silné generace již skončil, porodnost je opět na sestupu, což není v Evropě všude. Ženy chtějímít rodinu i pracovat, ale stíhá se to špatně. OECD i EU viní náš systém z toho, že podporuje setrvávání mladých matek doma, a naléhají na takové nastavení podmínek, které by lépe dovolilo skloubit práci a rodinu.

Zaměstnanost žen ve věku 25-54 let se u nás nicméně posledních deset let drží na neměnné úrovni nad průměrem staré patnáctky zemí EU, přičemž zaměstnanost starších žen výrazně stoupla - po ruce je tedy méně mladých babiček. Pokud jde o mladé ženy, podle statistického šetření je jich v párech s jedním dítětem ve věku do dvou let zaměstnáno něco přes čtvrtinu, v párech se dvěma dětmi ve věku tři až devět let něco přes polovinu - ve vyspělých západních zemích je to mnohem více, ve skandinávských zemích i přes 70 procent. Tam se však více uplatňují částečné úvazky dovolující větší časovou flexibilitu. U nás je v tomto ohledu zatím slabá nabídka i poptávka.

Finanční tlak na brzký návrat do zaměstnání je ovšem značný. Podle OECD je finanční podpora rodin u nás podprůměrná a podle statistického šetření je v prvním zmíněném případě chybějící výdělek kompenzován nižšími odvody a vyššími dávkami z jedné třetiny, ve druhém případě ze dvou třetin. U žen s vyšším vzděláním působí ještě jiný tlak: neztratit kvalifikaci a zajistit si pokračování kariéry. U méně vzdělaných žen je setrvání doma vítanou volbou, návrat do zaměstnání je však těžší. Podle Eurobarometru považuje 60 procent české populace za obtížné sladit práci a rodinu, což je více než ve většině
západních zemí.

Trh práce musí proto nabídnout pružnější typy úvazků a v sociální oblasti je třeba rozvinout alternativní formy péče o malé děti.

Je pošetilé spoléhat se na to, že peníze se budou rozmnožovat samy od sebe, bez vloženého lidského umu a úsilí. Nové generace - již dnes nedobrovolně zadlužené - vyžadují velké investice a odpovědnost nejen rozpočtovou, ale
také výchovnou.

K tomu by se proto mělo přihlédnout v dnešních platbách pojistného a budoucích důchodech rodičů. Bylo by to spravedlivé z hlediska sociálního, efektivní z hlediska ekonomického amohlo by to případně být imotivující z
hlediska populačního.

***

DÁVKY V tomto seriálu píší osobnosti o reformách, které naše země potřebuje. Zajímaví autoři, odborníci i akademici nabízejí svůj pohled na změny, bez nichž se neobejdeme.

Jiří Večerník Pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, je členem Institutu pro ekonomické a sociální analýzy ISEA. Spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století.

28. srpna 2010 Autor: Jiří Večerník

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist