24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Vývoj průměrné hrubé nominální mzdy v ČR

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Průměrná hrubá mzda v Česku ve třetím čtvrtletí stoupla skoro o osm procent ve srovnání s loňskem. Podle údajů Českého statistického úřadu bral průměrný zaměstnanec dvacet tři tisíc sto čtyřicet čtyři korun. Celkem si tak za rok polepšil o šestnáct set devadesát osm korun. Pokud se ale započítá inflace, bral jen o jedno celé dvě desetiny procenta více. Nakolik vývoj průměrné hrubé nominální mzdy vypovídá o skutečných příjmech zaměstnanců, o tom budeme teď a tady mluvit s ekonomem z Institutu sociálních a ekonomických analýz Tomášem Jelínkem. Dobrý večer.
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Dobrý večer.
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pane Jelínku, jaký poměr zaměstnanců bere nižší než tu průměrnou mzdu?
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Je to přibližně šedesát pět procent zaměstnanců, kteří nedosáhnou na tu deklarovanou průměrnou mzdu.
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vedete jako ekonomové diskuse o tom, jaké číslo je v uvozovkách správné, anebo to je záležitost, kterou pouze konstatujete a zbytek necháváte s nadsázkou sociálním inženýrům?
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Je to tak, že v podstatě to číslo, které se prezentuje, průměrná mzda nebo mediály, jsou určité deskriptory v rozdělení příjmů. Takže my můžeme popsat, jaký má to rozdělení tvar a průběh a vlastně tím, tím naše práce končí.
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pojďme s pomocí těch statistik zkusit posluchačům poradit, kde by bylo nejzajímavější hledat zaměstnání. Jaký je třeba rozdíl mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou?
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Ten průzkum, tak jak jste říkal, skutečně ukázal, že nominální mzdy výrazně vzrostly za posledních sedm let. To byl největší nárůst, ale ten reálný nárůst byl daleko menší a další taková zajímavost je právě rozdíl mezi podnikatelským a nepodnikatelským sektorem, kdy ten nepodnikatelský sektor, kam patří třeba celá veřejná správa, vlastně v reálných číslech poklesl. Takže to je takový symptom těch dat za rok 2008.
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pokud jsem dobře koukal, tak je v rámci podnikatelské sféry docela dobré jít třeba do většího podniku než do menšího, protože tam je téměř lineární nárůst.
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Co se týče doporučení zaměstnání, tak samozřejmě nejlépe na tom jsou vždy vysokoškoláci. Mít vysokou školu, to se v České republice stále vyplatí. A pokud jde konkrétně o nějaké lukrativní obory, tak mohu třeba zmínit výpočetní techniku, kde byl průměrný plat kolem padesáti tisíc a na té druhé části spektra, vlastně tam, kde lidé dosahovali nejmenších průměrných mezd, tak tam tradičně patří textilní průmysl.
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Statistici pracují s průměrnou hrubou mzdou. Jak moc by s letošními čistými příjmy zahýbala reforma veřejných financí nebo ty daňové změny, které proběhly k začátku roku?
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Ona už tedy zahýbala, to znamená, především u těch lidí s vyššími příjmy se projevil ten rozdílný způsob zdanění. Já myslím, že na takové to konečné vyhodnocení, jak skončily jednotlivé rodinné rozpočty, budeme muset počkat na výsledky ke konci roku, protože to, co rozhoduje o kvalitě života jednotlivých zaměstnanců, není přímo jejich mzda, ale nakonec to, co skončí v jejich rodinném rozpočtu, kam patří ještě další dávky, kam patří problematika společného zdanění manželů a podobně.
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Už jsme se zmiňovali o tom, že do růstu reálných mezd letos hodně zasáhla inflace, ta je teď, tuším, na šesti celých šesti desetinách procenta. Čekáte, že příští rok bude z tohoto pohledu příznivější?
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Co se týče růstu reálných mezd, tak vzhledem k tomu, že jaksi už bylo ohlášeno, že příští rok můžeme očekávat poměrně nízký růst hospodářství, některé odhady jsou dokonce pod dvě procenta, tak se domnívám, že jaksi reálný růst mezd pro příští rok asi nebude tak dobrý, jako jsme zažili v roce 2007, kdy dosahoval téměř čtyři a půl procenta.
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ovšem v současné době to je, tuším, jedno celé jedna desetina procenta, když se to zprůměruje za, za celé hospodářství, ten reálný nárůst tedy za 2008. Loni to tedy bylo čtyři a půl procenta. Ale vy jste říkal sice, že odhad růstu české ekonomiky se konzervativně pohybuje někde kolem dvou procent, ovšem, pokud jde třeba o doporučení směrem k mzdovým vyjednáváním, tak Českomoravská konfederace odborových svazů doporučuje požadovat šest až osm procent. To by nebylo zas tak špatné!
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Já myslím, že odbory budou v situaci, kdy budou muset zvažovat mezi nárůstem mezd a mezi růstem nezaměstnanosti, protože tyto věci spolu úzce souvisejí. Vy víte, že některé podniky už ohlásily propouštění. Zatím to jsou údaje v řádech tisíců, ale pokud jaksi ty hospodářské dopady finanční krize jaksi budou nadále sílit, tak odbory budou muset zvážit, co je pro ně prioritou, jestli nárůst mezd nebo zachování vyšší míry zaměstnanosti.
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Říká ve vysílání Radiožurnálu ekonom z Institutu sociálních a ekonomických analýz Tomáš Jelínek. Děkuji, na slyšenou.
Tomáš JELÍNEK, ekonom z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy
Na shledanou.

1. prosince 2008 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist