24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Miliardy pro vědce. Topolánek chystá převrat

6.3.2008 
 
Premiér chystá největší převrat ve financování vědy od listopadu '89. Definitivní verzi reformy připraví v pondělí vládní rada pro vědu a výzkum.
Navrhuje sjednotit všechny finance určené pro výzkum a rozdělovat je podle jednotných pravidel. Méně půjde na základní výzkum a víc do aplikací vědeckých objevů v ekonomické praxi. Vláda navíc bude důsledně hlídat, jestli podniky skutečně vynálezy využívají.
Tím se změní dosavadní systém, podle kterého finance na výzkum rozdělovalo celkem 22 rozpočtových kapitol. I když šlo na inovace a aplikace objevů 40 procent vládních výdajů, zpravidla se stejně využily jen na provoz úřadů a psaní vědeckých článků.

 

Hodně článků, málo patentů
 
Publikace českých vědců
(Relativní citační index)
Dánsko
1,42
(1,34)
USA
1,41
(1,46)
Nizozemsko
1,41
(1,34)
Velká Británie
1,30
(1,27)
Německo
1,24
(1,19)
Finsko
1,23
(1,20)
Rakousko
1,22
(1,12)
Francie
1,12
(1,10)
Maďarsko
0,97
(0,79)
Řecko
0,75
(0,67)
Česko
0,75
(0,65)
Slovensko
0,59
(0,56)

Tabulka udává tzv. relativní citační impakt (RCI) každé země. Citační impakt ukazuje, kolik citací připadne v průměru na jednu publikaci vědců daně země. Relativní citační impakt srovnává výsledek dané země s citačním impaktem průměrné vědecké práce ve světové databázi Thomson ISI. Nadprůměrná je země, která má RCI vyšší než 1, podprůměrná je země s RCI nižším, než 1.
Údaje za období 2002-2006 (1999-2003)

Zdroj: Úřad vlády
 
O tom, že současná situace je neudržitelná, svědčí nová publikace, která shrnuje výsledky českého výzkumu v minulých letech.
Ukazuje se, že čeští vědci zlepšují svou pozici v mezinárodní konkurenci. Ještě před deseti lety připadala na vědecký text z českých zdrojů jen polovina citací, než měl průměrný vědecký článek ve světovém měřítku. V roce 2004 to už byly tři čtvrtiny citací a před loni už byli Češi na dosah světového průměru.
I když jsou tedy české objevy zajímavější, než dříve, ekonomicky se využívají méně než dříve.
České společnosti předloni prosadily 20 patentů v Evropě a 30 v Americe. To je ovšem řádově méně, než dokážou vyspělé státy Západu a odpovídá to výkonům dvacáté nejlepší americké univerzity v Severní Karolíně.
Důsledkem je fakt, že na prodeji patentovaných vynálezů Češi předloni vydělali pouze tři čtvrtě miliardy, cizím společnostem za patenty však zaplatili pět miliard.
Rozvoj nových firem, které se snaží využívat moderní technologie, nejlépe mapují investice rizikového kapitálo do zakládání a rozvoje firem. V Česku tyto investice poklesly prakticky na nulu, což se nestalo ani v žádné ze zemí Visegrádu.
Granty jen přes dvě agentury
 
Investice rizikového kapitálu
(v procentech HDP)
 
Do vzniku podniků
Do rozvoje podniků
Velká Británie
0,224
(0,058)
0,406
(0,133)
Švédsko
0,058
 
0,248
 
USA
0.035
(0,099)
0,147
(0,308)
Francie
0,030
(0,038)
0,085
(0,054)
Dánsko
0,015
(0,085)
0,067
(0,095)
Nizozemsko
0,012
(0,043)
0,091
(0,295)
Německo
0,011
(0,056)
0,033
(0,079)
Maďarsko
0,005
(0,027)
0,035
(0,018)
Rakousko
0,003
(0,020)
0,033
(0,041)
Slovensko
0,001
(0,012)
0,001
(0,025)
Česko
0
(0,010)
0,001
(0,029)
Údaje za rok 2006 (2001)
Zdroj: Úřad vlády
 
Topolánkova reforma má změnit trend. Premiér ji chce uskutečnit pod heslem: "Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze." První část věty dnes do značné míry platí, druhou je třeba uskutečnit.
Reforma především nově rozdělí víc než dvacetimiliardovou částku, kterou stát ročně vědcům přidělí. Podle stejných pravidel se budou rozdělovat také skoro stejně velké evropské dotace.
Výzkumné finance se zpravidla rozdělují dvěma kanály. Účelové peníze se přidělují na projekty, vedle toho se používají institucionální dotace, které hradí provoz výzkumných ústavů.
Dnes projekty financuje Grantová agentura, která reformu přežije, soustředí se však výhradně na základní výzkum. Vedle ní vznikne Technologická agentura, přes níž půjdou peníze na podporu inovací. S projektem u ní může uspět jen takový ústav, který získá další peníze od soukromé firmy.
Agentury shromáždí mimo jiné všechny dotace, které dosud přidělovaly grantové agentury jednotlivých ministerských úřadů.
Sto vědeckých ústavů
Reforma počítá s tím, že i nadále budou existovat státní vědecké ústavy. Jejich provoz však bude dotovat jen šest úřadů. Nejvíc, celkem 53 jich bude mít na starost Akademie věd.
Kůže mořského červa vzorem pro unikátní materiál ČVUT s Toyotou vyvíjejí auto, které vidí Cassini prolétl nad ledovými gejzíry Saturnova měsíce Městská zeleň pohltí až čtvrtinu nebezpečného prachu Vesmírná stanice s raketoplánem se stala snímkem měsíce
Víc peněz však bude rozdělovat ministerstvo školství. V kapitole ministra Ondřeje Lišky přitom bude nejen věda na osmnácti univerzitách, ale také na patnácti ústavech, které byly pod jinými ministerstvy a jejichž výkony jsou podle vládního materiálu málo uspokojivé. Do této kategorie patří deset ústavů ministerstva zdravotnictví, tři z ministerstva životního prostředí a jeden pod katastrálním úřadem.
Ministerstvo zemědělství udrží devět ústavů, tři budou společně řídit ministerstvo obrany a vnitra. Ministerstvo kultury se bude ve svých deseti ústavech nadále věnovat výzkumu "identity národa", přitom převezme dva ústavy od ministerstva práce a jeden od ministerstva zahraničí.
Na provozní dotaci ovšem budou mít v delší perspektivě nárok jen ta pracoviště, která splní přesně stanovené nároky.
Pouze ústavy, které prokáží nadprůměrný výkon, mohou požádat o větší dotace do nových budov či drahých přístrojů. Tak by měla vzniknout dlouho slibovaná centra excelence.
Záležitost premiéra
S Topolánkovým plánem souhlasí ministr školství Liška. "Ministerstvo bude mít víc peněz, na druhé straně přijde o část kompetencí. Navržený systém ale může dobře fungovat," míní ministr.
Experti úřadu vlády předpokládají, že reforma může projít, i když se dají čekat námitky z jiných resortů, které přijdou o všechny peníze na výzkum.
Protestovat by mohli i zástupci mimopražských ústavů a univerzit. Reformní materiál totiž předpokládá, že státní výzkumné dotace mají zamířit přednostně do hlavního města. Praha by tak dostala náhradu za to, že jako příliš bohatý region nemá nárok na vědecké dotace z Bruselu.
Topolánek však prohlásil reformu za premiérskou záležitost a případné protesty ministrů může uklidnit. Pokud bude dost rozhodným, může změny stihnout už v příštím roce.

17. března 2008 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist