25. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Do vzdělání investují jednotlivci

Stát to zatím neumí
 
Vzdělanostní ekonomika, znalostní společnost - termíny, které se používají v souvislosti s možnostmi dalšího růstu ekonomiky. Bohatství se skrývá ve znalostech - jedinci už to vědí a dokladem jsou i přehledy platů, v nichž se vysokoškoláci pohybují nad průměrem.
 
Uvědomily si to ale už i některé státy a do znalostí investovaly. Nezbude než jmenovat často zmiňované Irsko, přezdívané keltský tygr. Před vstupem do Evropské unie v roce 1973 stálo irské hospodářství převážně na zemědělství. Dnes zde mají svá vývojová centra největší firmy z celého světa a ekonomika země jde prudce nahoru. Zatímco v minulosti Irové zemi opouštěli, dnes naopak cizinci hledají štěstí ve stále bohatnoucím Irsku. Skvěle si ale vedou i ve Skandinávii, zejména pak ve Finsku, a také v Nizozemsku.
 
Vzdělání jako veřejný statek

„Vysokoškolské vzdělání je nejen zdrojem vyšších osobních příjmů, což vede k závěru, že je významným soukromým statkem, ale stejně tak velmi významným zdrojem rozvoje v celospolečenském měřítku. Proto je vysokoškolské vzdělání rovněž velmi významným veřejným statkem, který - podobně jako dálnice, železnice a jiné infrastruktury - dynamizuje vývoj společnosti. Proto jsou veřejné investice do vysokoškolského vzdělání jedním z klíčových faktorů zvyšování konkurenceschopnosti zemí,“ napsal už v roce 2001 sociolog Petr Matějů. Ten je nyní ředitelem analyticko-koncepčního odboru ministerstva školství a snad se mu podaří tuto myšlenku prosadit i politicky.

Investice do vzdělání je totiž dlouhodobá záležitost. Možná i to je důvodem, proč o tuto oblast politici příliš zájmu neprojevovali. Vždyť investice do vzdělání se projeví nejdříve ve druhém, spíše ale třetím či čtvrtém volebním období. Ministři školství se navíc v posledním roce střídali tak rychle, že prakticky nestihli nic jiného, než si jen předávat agendu.

Zaměřme se nyní na vysoké školy, neboť právě vrcholí období podávání přihlášek ke studiu. Co se v této oblasti od začátku devadesátých let změnilo? Bohužel je nutné konstatovat, že v podstatě nic moc. Ano - školy už poměrně hojně využívají moderní technologie, ale jen málokde se ze studentů stali partneři vyučujících, mnohde přetrvávají zastaralé způsoby vyučování.

Nejlepší je situace na těch školách, o jejichž obory zájem klesal. Například Vysoká škola chemickotechnologická v Praze (VŠCHT). Ta se v žebříčku připraveném redakcí MF Dnes podle kritérií mezinárodní skupiny International Ranking Expert Group (IREG), který pro prestižní srovnání světových a britských univerzit používá například deník The Times, umístila s přehledem na prvním místě. Škola se chová jako komerční firma - sama aktivně vyhledává studenty, spolupracuje s firmami, spolupodílí se na akcích typu Věda v ulicích, které se snaží k vědě přitáhnout pozornost. Možná signálem pro lepší časy může být skutečnost, že právě rektora VŠCHT Vlastimila Růžičku jmenoval nový ministr školství Ondřej Liška náměstkem pro vysoké školy.

Pouze pro vyvolené

Každý rok se opakuje to samé. Maturanty čekají dva náročné úkoly. Kromě maturity se totiž musí připravit i na přijímačky. Ani jedno se přitom nevyplatí zanedbat, protože některé vysoké školy k maturitnímu vysvědčení přihlížejí. To však není zrovna nejšťastnější, protože známky na maturitním vysvědčení jsou dobré pro porovnání studentů jedné školy, ale i mezi gymnázii jsou velké rozdíly.

Světlem v tunelu přijímacích zkoušek je postupná akceptace tzv. Národních srovnávacích zkoušek, které představují aplikaci amerického modelu na české podmínky. Firma Scio, která NSZ vytvořila a realizuje, letos své služby poskytuje celkem 47 fakultám. Na některých jsou výsledky srovnávací zkoušky dokonce jediným parametrem pro výběr studentů. Jinde tvoří součást celého přijímacího řízení, které je doplněno například talentovými zkouškami či osobním pohovorem.

Obrovskou předností zejména pro studenty je skutečnost, že srovnávacích zkoušek mohou absolvovat několik a pouze nejlepší výsledek se jim započítá. Ti nejpilnější jich stihnout až pět: první probíhaly už v listopadu loňského roku. Další následují začátkem února, v březnu a dvoje v květnu. Konají se na 27 místech po celé republice, a dokonce i na třech místech na Slovensku. S jedinou zkouškou se navíc studenti mohou hlásit na více škol.

Národní srovnávací zkoušky se skládají z několika částí: obecné studijní předpoklady, základy společenských věd, matematika, přírodní vědy a anglický, německý nebo francouzský jazyk - přičemž různé školy požadují různé kombinace těchto zkoušek. Nevýhodou srovnávacích zkoušek je snad jen fakt, že v České republice nemají konkurenci, a školy si tak zatím mohou vybírat jen ze dvou možností: vlastní realizace přijímacího řízení, či angažování firmy Scio. Třetí varianta - zrušení přijímaček -zatím u nejvíce žádaných škol není na pořadu dne.

A jen tak na okraj - víte, že přijímací zkoušky na vysoké školy byly v Československu zavedeny až v roce 1948? Jejich hlavním účelem nebylo vybrat ty nejlepší, ale zabránit ve studiu nevhodným kádrům.
 
Školné ano, či ne?

Ze školného se stalo žhavé politické téma. Zvláště levicové strany se mu brání, a přitom právě jejich voliči na vysokoškoláky doplácejí. Z daní totiž vysoké školy platíme všichni, ale zdaleka ne všichni jejich služeb využívají. Naopak ti, kdo vysokou školu zdarma vystudují, tak činí i proto, aby získali lepší a lépe honorované místo. Na druhou stranu lze proti tomu namítnout, že vzdělání je prospěchem nejen pro studenta, ale i pro celou zem, neboť bez vysokoškoláků by o práci přišli i mnozí z těch, kteří se studiu nevěnovali.

V každém případě je školné velkou motivační složkou, neboť jakmile student bude platit, bude si mnohem více hlídat, zda za své peníze dostává adekvátní hodnotu. Bude se také více snažit, aby studia co nejdříve a co nejlépe dokončil. S tím souvisí také nutná proměna škol, které by se měly začít chovat více jako běžné komerční firmy. Měly by si neustále ujasňovat svou pozici na trhu, upravovat učební plány tak, aby odpovídaly realitě a aby jejich absolventi nalezli co nejlepší uplatnění na trhu. Je také třeba otevřít se firmám a co nejvíce vtáhnout do výuky reálný svět. Mělo by se stát standardem, že úspěšní podnikatelé a manažeři budou do škol pravidelně docházet a přednášet a diskutovat se studenty. Vyučující by pak měli mít možnost skutečně se studentům věnovat. Současně ale musí mít prostor i pro vlastní vědeckou činnost a publikace. A za to vše by měli dostávat adekvátní odměnu, do níž by se měla promítat i spokojenost studentů s jejich přístupem.

Je také důležité vytvořit dlouhodobý vztah se studenty, který jejich absolutoriem neskončí. Absolventi by měli být na svou alma mater hrdí, vracet se do ní na setkání se spolužáky, ale i třeba v roli příležitostných přednášejících. V USA je běžné, že absolventi, kterým se podaří vybudovat úspěšnou kariéru, svou univerzitu podporují i finančně.

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost má Česká republika na roky 2007-2013 vyčleněno více než 50 miliard korun. Nezbývá než věřit, že je školy využijí účelně a že nám tyto peníze pomohou stát se středoevropským tygrem.

28. ledna 2008 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist