24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Školka pro každé dítě: Kde na to vzít?

20. 11. 2013 Zdroj: CT24.cz, Autor: Alžběta Vejvodová

Praha – Sociální demokraté, lidovci a hnutí ANO, strany možné budoucí vládní koalice, příští týden poprvé zasednou k trojstranným vyjednáním. Doposud hledaly programovou shodu jen na bilaterálních schůzkách. Už po nich ale mají v jednom jasno: chtěly by každému dítěti garantovat místo ve školce. To by ale znamenalo vytvořit kapacity pro 60 tisíc dětí. Právě tolik žádostí totiž musely školky letos odmítnout. Jak to zařídit? Politici oprášili koncept školek sestavených z mobilních kontejnerů. Už méně jasno ale mají volení zástupci v tom, z čeho to všechno zaplatit.

To, co podle trojice stran možné vládní koalice stojí v cestě rozšiřování školek především, jsou striktní hygienické podmínky, které na školky klade zákon - zakládání školek se tím komplikuje a prodražuje. Hnutí ANO by je proto chtělo zmírnit a mimo jiné tak motivovat i zakládání firemních školek.

"Z pravidel, která jsou dnes pro velikost zahrady, vzdálenost háčků na oblečení v šatně, by mělo být možné udělovat výjimky. Firemní školka, pokud je realizovaná i ve skromnějších poměrech, je větším přínosem, než když se děti do školky vůbec nedostanou," říká Jiří Zlatuška, který má v rámci hnutí ANO na starost školství. ČSSD a lidovci uvažují podobně - hygienické předpisy je třeba zmírnit.

Tenhle plán už přitom v minulosti na stole byl. Nečasova vláda chtěla od ledna 2014 umožnit vznik takzvaných dětských skupin. Ty neměly mít statut "vzdělávací instituce", kladly by tedy nižší požadavky na kvalifikaci vychovatelek, a tudíž i na jejich platy. Nižší by byly i hygienické požadavky - mělo být například možné, aby si děti nosily jídlo z domova. A jak ukázal průzkum společnosti Deloitte provedený na vzorku 55 společností působících v Česku, 71 % firem by péči o děti svých zaměstnanců v dětských skupinách podporovalo.

Jenže kvůli předčasnému rozpuštění sněmovny nestihli zákonodárci již připravenou normu schválit, spadla pod stůl. Noví poslanci totiž nemohou převzít nedodělky po předchůdcích. Zákon by nicméně mohl znovu předložit nový kabinet.

To však ČSSD a ANO striktně odmítají. "Dětské skupiny šly za hranu, naprosto vypadla vzdělávací činnost a vypadly hygienické normy na jídlo," argumentuje někdejší stínový ministr školství ČSSD Marcel Chládek. Hnutí ANO s hygienou problém nemá, vadí mu ale absence vzdělávací funkce v dětských skupinách. "Předškolní zařízení by měla připravovat děti na vstup do školy, nejen hlídat děti rodičů, kteří by šli do práce," tvrdí Zlatuška s tím, že děti, kterým by se předškolní vzdělávání nedostalo, by pak mohly mít problémy na základní škole.

Čím déle, tím hůře

Ekonomické faktory jasně nahrávají tomu, aby se problém nedostatku školek rychle vyřešil, byť třeba jen hlídárnami. "Každá průměrná pracující žena, která může do práce, protože má pro své dítě místo ve školce nebo dětské skupině, zaplatí na daních a zdravotních odvodech minimálně tolik, kolik stát a veřejné rozpočty na předškolní zařízení přispívají, a to nepočítám věci jako dodatečná spotřeba, dodatečný výběr DPH," připomněl ekonom institutu CERGE a člen NERVu Daniel Münich. Dítě ve školce vyjde dle jeho propočtů veřejné rozpočty na necelé 4 tisíce korun měsíčně.

Dalším argumentem je udržení "mentální přítomnosti" mladých žen. Mezinárodní průzkum OECD nedávno upozornil na problematiku ztráty kompetencí u Češek po 32. roce života - tedy v době, kdy pečují o děti, jim údajně ubývá čtenářská, počítačová i numerická gramotnost. Podle sociologa Petra Matějů jde o české specifikum. Jeho příčiny mají odborníci ještě zkoumat, jedním z možných vysvětlení je však to, že v porovnání se západními zeměmi zůstávají české ženy s dětmi doma dlouho.

"Jakákoliv institucionální péče o děti, ať je to dětská skupina bez vzdělávací funkce nebo mateřská školka, je pro ženu přínosná. Čím déle je žena s dětmi doma, tím více ztrácí kompetence a tím hůře se pak uplatňuje na trhu práce," souhlasí výkonná ředitelka Institutu sociální a ekonomické analýzy Simona Weidnerová.

S dětmi do kontejneru

Jsou tedy řešením kontejnerové školky, po kterých volají hlavně lidovci? Z mobilních kontejnerů se dnes staví kde co a v nabídkách výrobců figurují. Přestože v jejich prospěch hovoří nižší cena i rychlá výstavba – lze je postavit za pouhé dva měsíce – vyrostly jich po Česku jen jednotky. Stále je totiž třeba počítat s náklady na provoz, například s výdaji na energie nebo platy vychovatelek. Ty se od té klasické kamenné nijak neliší.

Kolik stojí školka?

Kontejnerové školky vyjdou až o 30 % levněji než kamenné stavby, i tak ale jednotřídka stojí cca 5 milionů Kč. Podle stávajících předpisů se pak do jednotřídky s jednou učitelkou vejde maximálně 24 dětí. Pokud by se zákony nezměkčily, bylo by tedy potřeba vybudovat 2 500 takových školek, což by stálo až 12,5 miliardy korun.

Další peníze pak spolyká provoz. Na ten už dnes přitom zřizovatelé, tedy především obce, vynakládají nemalé sumy ze svých rozpočtů. Například město Třebíč, které má necelých 40 tisíc obyvatel, vydá ročně na provoz svých 11 školek bezmála 11 milionů korun, což představuje zhruba pětinu jeho rozpočtu. O více peněz si tam školky nedovolí říct už ani na rozšiřování otvírací doby.

(Ne)jistota peněz

Plány na zajištění miliard, bez kterých zůstane garance místa ve školce pro každé dítě od tří let jen na papíře, mají zatím jen mlhavé obrysy i v očích nově zvolených politiků. Peníze na školky chtějí najít prostřednictvím úspor. Konkrétní propočty, odkud vzít zhruba 12 miliard, které by mohly uspokojit poptávku po 60 tisících místech ve školkách, ale žádná z trojice stran nepřinesla.

Hnutí ANO stále opakuje, že stát ročně zadá zakázky za 330 miliard bez výběrového řízení, zatímco v soutěži by mohl získat nižší cenu. O jak velké úspory by mohlo jít, ale propočítáno nemá. A podobně jsou na tom i další koaliční partneři. "Jsem přesvědčen, že ve stávajícím rozpočtu a způsobu hospodaření jsou stále rezervy. Viz třeba včera, co byla zpráva NKÚ, že se vypisuje na ministerstvu obrany výběrové řízení bez uveřejnění. NKÚ konstatovala, že úspory mohly být v řádu stovek milionů," říká obecně místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Podojme EU

Další cestou, kterou rodící se koalice navrhuje, je podpora školek z fondů EU. Z těch však nebude možné financovat dle evropských pravidel provoz školek a i přiklepnutí peněz na stavbu nových kapacit je zatím nejisté. Česko si je bude muset vyjednat s Evropskou komisí. Zatím o ní ČSSD jednala jen s českými úřady. Navíc i kdyby EU na školky přispěla, nezaplatí je celé. Český stát, potažmo obce a kraje budou muset najít ve svých rozpočtech peníze na spolufinancování projektů.

Politici nicméně nespěchají. "Náš plán chceme realizovat v rámci čtyř let," zdůraznil Bartošek. Rychlejší řešení, které by pomohlo problém nedostatku míst vyřešit třeba už od září, strany nemají. Chládek počítá s tím, že půjde-li všechno hladce, mohlo by školek podstatně přibývat od roku 2015.

Více školek za vyšší daně

Místo ve školce garantované pro každé dítě je samozřejmostí například ve Švédsku. Tam ale občané výměnou za lepší služby platí mnohem vyšší daně. Ze svého platu do státní kasy odvedou až 56 % svého příjmu, zatímco Češi platí jen 15 %. Vyšší je zde také daň z přidané hodnoty. Ta činí 25 % oproti 21 % v ČR.

Jenže na zvyšování daní se trojice potenciálních koaličních partnerů neshodne. Pro hnutí ANO je to zapovězená meta. "Priorita nezvyšování daní je pro nás zcela zásadní. Nejprve se musí zaručit, že výběr daní je v pořádku a že se opravdu vybírá to, co je předepsané," zdůraznil Zlatuška. Sáhnout po něm nechtějí ani lidovci. "Co se týká zvyšování daní, tak jsme velmi opatrní," připomněl Bartošek.

20. listopadu 2013 Autor: Simona Weidnerová

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist