24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Ženy se dobře učí, vzdělání ale nevyužijí

20.10.2013  Zdroj: aktualne.cz, Autor: Petr Holub

Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Skills Outlook 2013

Rozhovor - Nerovnost v přístupu ke vzdělání patří k běžným argumentům bojovnic za emancipaci a práva žen. Mezinárodní výzkum Skills Outlook 2013 ovšem zjistil, že v Česku by potřebovali proti diskriminaci na školách chránit naopak muži.

„Jediná zásadní změna, kterou jsme pozorovali už v minulosti a teď je naprosto razantní a viditelná, to je fakt, že ženy jednoznačně vítězí v přechodu ze střední na vysokou školu. Už vítězí i při jejím absolvování. V podstatě se překlopil trend z minulosti, kdy na tom byli muži jednoznačně lépe," upozornil sociolog Petr Matějů, který výzkum v České republice koordinoval.

Skills Outlook ovšem nepotvrdil pouze skutečnost, že ženy mají vyšší šanci dokončit vysokou školu. Po třicítce své dovednosti naučené ve školách velice rychle ztrácejí, dokonce nejrychleji v celé OECD.

Matějů odmítá interpretaci, že stát vyhazuje za vysokoškolské vzdělání pro ženy zbytečně peníze: „Takhle to říct nejde. Částečně jde říct, že efektivita vzdělávacího procesu jako takového měřeno kompetencemi je u žen o něco nižší než u mužů. Nemluvil bych o vyhozených penězích, ale o efektivitě," upřesňuje expert.

A.cz: Jak vůbec mohlo dojít k tomu, že ženy častěji studují a přitom dokážou naučené dovednosti využít méně než muži?

Zhruba před dvaceti lety se převrátil trend a ženy častěji absolvují střední školu, elitní střední školu a dnes už i vysokou školu. Tím, že jich tam vstupuje mnohem víc než mužů, tak do hry samozřejmě vstupují Gaussovy křivky, které jsou vždy v přírodě i ve společnosti platné. Vysokou školu proto dokončuje v ženské populaci menší počet těch, které jsou připravené své kompetence kultivovat i po škole.

Druhá potíž je v tom, že vůbec není pravda jedna věc, kterou tvrdí feministky, že dívky jsou v našem školství diskriminovány. Ve výzkumu jsme přišli na to, že tomu je přesně naopak. Když vezmeme chlapce a dívku se stejnými schopnostmi v matematice zejména na základní škole a také na střední škole, tak chlapec má několikanásobně nižší šanci na to, že dostane jedničku než dívka. Totéž platí o čtenářských schopnostech a známkách z češtiny.

Jednička na překážku

A.cz: Proč jsou dívky lépe známkovány?

Lze hledat spoustu vysvětlení, ale dvě se zdají být pravděpodobná. Náš systém školství a zvláště základního je silně feminizován a učitelé respektive učitelky příznivěji reagují na určité ženské vlastnosti, jako jsou pořádek, dochvilnost, krasopis Žákyně za tento přístup samozřejmě odměňují. Chlapci zlobí, jsou nedochvilní, hádají se, takže se to pak projevuje v jejich známkách.

Jedničky jsou důležité pro rozhodnutí o aspiracích při přechodu na vyšší školní stupeň. Když nejsou jedničky, přechod je složitější. V důsledku to vypadá tak, že žákyně a žáci dostávají odlišné signály. Dívky zjistí, že to jde poměrně snadno, chlapci, že to jde dost těžko. Během základního a potom středního školství musí o své známky více bojovat.

Existuje studie paní Mechtenbergové z Německa, která ukazuje, že rozdílnost v kvalitě signálů vede k tomu, že se na trhu práce poměry otočí. Tam už konkurence existuje a je víceméně rovná. Tam spíše prohrají ti, kdo nejsou připraveni na ten souboj. A to jsou dívky, to je bez debat.

A.cz: Citujete německou studii, ale ve výzkumu Skills Outlook 2013 se ukázalo, že Češky jsou ztrátou kompetencí po třicítce zcela výjimečné. Nemohou se srovnávat s vrstevnicemi z Německa ani z jiných zemí. Nehraje tam navíc roli sociální systém, který dává zdejším ženám možnost zůstat doma čtyři roky s dítětem za slušné peníze a který tím demotivuje při rozvíjení kompetencí? Třeba v Německu se rodičovský příspěvek nevyplácí čtyři roky, ale maximálně 14 měsíců.

Zatím jsem mluvil o tom, co se děje před vstupem na pracovní trh. A teď vysvětlení, co se děje po vstupu. Ve chvíli, kdy zvláště vysokoškolák vstoupí na trh práce, teprve nastává doba pořizování dětí a fungování rodiny. Náš trh práce má přitom v Evropě třetí nejhorší nabídku pracovat na zkrácené úvazky. A právě v této chvíli dochází k tomu největšímu střetu mezi rodinou a prací. Jestli je ten střet opravdu tak dramatický, jak vypadá, pak je zcela logické, že více žen dá přednost dětem a rodině a že se z trhu práce stáhne. A kde není stimul k rozvoji kompetencí, tam přirozeně dochází k jejich úbytku. U žen po dvaatřicátém nebo pětatřicátém roce dochází k daleko prudšímu úbytku kompetencí. Dochází k tomu i mužů, ale u žen mnohem dramatičtěji.

A.cz: Proč se zhoršují lidské schopnosti po dvaatřicátém roce?

K útlumu dochází zřejmě z biologických důvodů, doktoři říkají, že po nějakém třicátém roce nám buňky už jenom umírají. Takže musíme dělat něco, abychom tento výpadek nahradili, a to jde jen vnějším stimulem. Muži ten stimul mají automaticky, protože nezůstanou doma. Tady by podle mě pomohlo zpružnit sociální systém a zavést flexibilní pracovní trh. Zavést krátké úvazky, flexibilní úvazky, cokoli, jenom aby ženy nemusely zůstávat doma.

Špatný systém, který se nezmění

A.cz: Náš systém vzdělávání má nedostatky, zůstává však otázka, jestli má smysl na něm něco měnit. Není to nakonec ten nejlepší systém, který jsme tady schopni zorganizovat, protože vychází z dlouholeté tradice?

Můžeme se shodnout na tom, že rakousko-uherský model je stále ještě nejlepší, ale já s tím nesouhlasím. Máme všichni pocit, že když je něco tradiční, zakořeněné, tak jsme na to zvyklí, umíme s tím koneckonců už pracovat. Všimněte si, jak s tím umí pracovat vyšší statusové skupiny. Systém si krásně osedlaly a to je ten důvod, proč vidím změnu jako velmi nepravděpodobnou. Když si elita osedlala současný tradiční systém a teď si ho ještě upravuje, aby jí vyhovoval, tak samozřejmě nedopustí jeho změnu.

Z elity se rekrutují politici, a i kdyby z ní nebyli, tak se tam dostanou, a v té chvíli si uvědomují, že tento systém je v jejich prospěch. A ukazuje se, že jakákoli změna vzdělávacího systému, která nenajde silnou oporu v politické elitě, která dokáže změny prodat, vysvětlit a ukázat, že je ve prospěch všech, tak se systém nezmění. Náš systém je velmi špatný, ale nevidím možnost jeho změny.

A.cz: Výzkum Skills Outlook 2013 ukazuje, že se systém stále více polarizuje. Z toho vyplývá riziko, že společnost bude stále hůře využívat možností zdejší populace?

Ano. Jak někdo nedávno říkal: V Indii se narodí tolik geniálních dětí jako u nás v celé Evropě. Jestliže nám tohle nedocvakne a jestliže se nebudeme snažit vytahovat potenciální talenty z dolních vrstev, jako že tam jsou, a naopak je budeme zatlačovat do jejich prostředí, tak se u nás deficit lidského kapitálu, který vzniká na základních školách, bude zvětšovat.

Abych to shrnul. Výsledky výzkumu neukazují základní problém v tom, jak jsme kompetentní. Ale signalizují velké problémy, pokud jde o systém. Když bude takhle pokračovat dál, tak určitý propad jde očekávat.

A.cz: Třeba za deset let?

Za deset let.

20. října 2013 Autor: Petr Matějů

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist