24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Skončil první školní rok s Matematikou s chutí

Praha, 1. července 2013 – Právě skončil první školní rok s Matematikou s chutí, projektem, do něhož se zapojilo 98 učitelů z prvního a druhého stupně základních škol ze 13 krajů České republiky. Ve 110 třídách si 2260 žáků vyzkoušelo nové způsoby výuky matematiky, které pro ně připravili jejich vlastní učitelé. Třídy prošly v září a květnu testováním, jež bude vyhodnoceno v průběhu prázdnin. Každý učitel bude mít k dispozici výsledky svých žáků, aby mohl reflektovat úspěšnost vlastní výuky. Matematika s chutí byla doposud výlučně financována firmami a jednotlivci, kteří ji podpořili třemi miliony korun. Nyní finančně přispělo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oproti původním plánům organizátorů se do celého projektu zapojil dvojnásobný počet tříd. Organizátoři Matematiky s chutí udělili u příležitosti prvního ročníku projektu zvláštní ocenění profesoru Milanu Hejnému a podnikateli Zbyňku Frolíkovi za prosazování tvůrčího přístupu ve výuce matematiky.

„Od začátku bylo cílem společně s učiteli a jejich třídami najít nejvhodnější formy podnětné výuky, které mohou být inspirací pro české školství, a to se podařilo. Jsem přesvědčen, že metoda profesora Hejného je skutečně nejpodnětnější a nejrozpracovanější,“ říká podnikatel Zbyněk Frolík, který byl iniciátorem projektu Matematika s chutí. „S vědomím skutečnosti, že o metodu prof. Milana Hejného projevily zájem jiné země, nelze než doufat, že se nebude opakovat historie objevu Otto Wichterleho, který v podobě použitelných kontaktních čoček musel obletět celý svět, aby se po letech vrátil do země svého původu. Nejsme tak velkou a na jiné zdroje tak bohatou zemí, abychom si mohli dovolit plýtvat nápady a idejemi, které dnes představují nejcennější kapitál,“ dodává Frolík.

Již podle dílčích výsledků je zřejmé, že projekt našel a podchytil učitele, kteří učili matematiku zajímavě již dříve a z vlastní iniciativy. „Svědčí o tom nadstandardně kladný vztah jejich žáků k tomuto předmětu již na počátku projektu ve srovnání s celostátním průměrem. V některých třídách se v průběhu školního roku navíc podařilo tento vztah ještě zlepšit,“ vysvětluje David Souček ze společnosti Kalibro, který je jedním z odborných garantů projektu.

„Bylo pro nás příjemným překvapením, že z 98 pedagogů zapojených do projektu metodu nebo učebnici profesora Hejného využívalo 86 učitelů. Není to jistě náhoda, protože i náš projekt staví na předpokladu, že znát neznamená odříkávat naučené, ale především porozumět. Proto jsme se rozhodli na závěr letošního školního roku udělit právě jemu zvláštní cenu,“ říká Simona Weidnerová, ředitelka ISEA. Podle Zbyňka Frolíka by Hejného metoda měla být součástí systémové změny v českém školství, protože může ovlivnit budoucí kvalitu domácího trhu práce, a projekt Matematika s chutí by měl jednoznačně podpořit využívání jeho didaktických přístupů. Hlavní myšlenka Hejného originální metody spočívá v poznání, že když žák sám řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti pevnější a hlubší a trvalejší, než když se ji učí tak, že od učitele přebírá hotové poznatky a ukládá si je do paměti. „Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí,“ uvedl profesor Milan Hejný. Zbyněk Frolík podotýká, že se o potřebě změnit výuku matematiky nyní již všude mluví, ale chybí zásadnější kroky.

V rámci projektu Matematika s chutí vyplňovali dotazník i pedagogové. Organizátoři využili dotazník vyvinutý pro zjišťování inklinace učitelů k různým strategiím výuky, komunikace učitelů s žáky a kritérií používaných při hodnocení výkonu žáků. „Výzkum učitelů ukazuje, že i učitelé zapojení do našeho projektu se mezi sebou nejvíce liší právě v intenzitě orientace na konstruktivistický princip výuky, který je společný našemu přístupu i Hejného učebnici. To nám po kompletním vyhodnocení výsledků žáků a jejich postojů umožní zjistit, zda tento přístup skutečně vede k růstu zájmu žáků o matematiku a jejich schopnosti řešit reálné problémy“, popisuje profesor Petr Matějů z ISEA jeden z předběžných výsledků výzkumu učitelů.

Spoluzakladatel společnosti AVAST Software, Eduard Kučera, si myslí, že učitel by především neměl žákům matematiku znechutit a ničit jejich samostatné myšlení. Podotýká, že je dobře, že se v projektu podařilo dětem ukázat praktické využití matematiky na názorných příkladech. „Pedagog, který působí spíše jako ,moderátor´ dokáže lépe motivovat. Pokud k tomu využije projekt, kdy se děti učí zlomky a upečou si při tom pizzu, pak je taková forma výuky pro učitele sice mnohem náročnější, ale podaří se mu aktivovat i děti, které by při běžném výkladu dávno ztratil.“

„Matematika s chutí je skvělým příkladem toho, jako mohou nové technologie v tandemu s kreativitou výuku zefektivnit i zpříjemnit pro obě strany. Kvalitní STEM vzdělávání (tj. vědecké a technické obory včetně matematiky) je zároveň důležitým pilířem znalostní ekonomiky, která může významně ovlivnit konkurenceschopnost naší země,“ říká Janka Zichová, PR manažerka českého Googlu, který tento projekt podpořil v rámci svého programu Google pro vzdělávání v Česku.

Vše zatím nasvědčuje tomu, že výuka matematiky založená na prvcích konstruktivistického principu by mohla strach žáků z tohoto předmětu výrazně zmenšit a současně zkvalitnit osvojování skutečných matematických dovedností. Pro další rozvoj projektu Matematika s chutí je tak lektorský tým profesora Hejného přirozeným partnerem.

„Podporou tohoto projektu jsme se pokoušeli změnit poměry při výuce matematiky na českých školách. Česká republika je nejprůmyslovější zemí v EU a kvalitní výuka matematiky je zcela klíčová, pokud chceme udržet inovativnost a konkurenceschopnost tuzemského průmyslu,“ říká ředitel vnějších vztahů společnosti OKD Petr Jonák. A připomíná, že matematika zatím u nás patří mezi nejméně oblíbené předměty. „Vše zatím nasvědčuje tomu, že výuka matematiky metodou, kterou ověřoval projekt a která má oporu v učebnici matematiky prof. Milana Hejného, by mohla strach žáků z matematiky výrazně zmenšit a současně zvýšit účinnost výuky z hlediska osvojování skutečných matematických dovedností. Je to cesta od drezury k samostatnému myšlení,“ dodává Jonák.

Projekt Matematika s chutí byl pilotním projektem. To znamená, že si nemohl klást o mnoho vyšší cíl, než ukázat cestu, kterou by se Česká republika měla v přístupu k výuce matematiky vydat. Ačkoli kompletní vyhodnocení projektu bude k dispozici až v průběhu října, již nyní lze říci, že hlavního cíle bylo dosaženo, a to především proto, že se přirozeným způsobem potkal tímto projektem prověřovaný konstruktivistický přístup k výuce s metodou, na které stojí učebnice prof. Milana Hejného. Nikdo z organizátorů na začátku projektu nepředpokládal, že 86 z 98 učitelů, kteří do projektu vstoupí, jeho učebnici již k výuce využívají.

Cestu tedy známe, zbývá se po ní vydat. To ale bývá v Česku to nejobtížnější.


Historie projektu
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) zahájil v únoru 2012 kampaň na podporu projektu Matematika s chutí, který je zaměřen na zlepšení výuky matematiky na základních školách. Zhoršování výsledků povinného vzdělávání v matematice a velmi negativní postoje českých žáků k tomuto předmětu jsou dnes doložitelné řadou mezinárodních výzkumů. Matematické dovednosti jsou přitom velmi důležité pro dlouhodobou konkurenceschopnost české společnosti. Stát v této oblasti tápe, proto skupina podnikatelů přišla ve spolupráci s ISEA s vlastní iniciativou.
Projekt, který probíhá pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy, byl finančně podpořen ing. Zbyňkem Frolíkem a následujícími společnostmi a osobami: New World Resources N.V., Česká spořitelna, Nadační fond AVAST, Raiffeisenbank, Google Česká republika, Rezidence Vršovice, 3 kont, Jablotron, Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, Ing. Martin Jahn a Jaroslava Baumruková. Mediálním partnerem je ČRo Radiožurnál.


Více informací naleznete na www.MatematikaSChuti.info

1. července 2013 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist