24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Taťána le Moigne: Z internetu se prostě nesmíte zbláznit

22.2.2013 Zdroj: Mladá fronta DNES

Taťána le Moigne, ředitelka firmy Google Česká republika. V rozhovoru, který vyšel v lednu v Mladé frontě DNES, hovoří o úrovni vzdělávání v České republice, o jeho moderních formách a o možnostech využití moderních technologií ve vzdělávání.


Proč jste se zapojila do kampaně nazvané „Česko mluví o vzdělávání“, jež hledá cesty, jak zlepšit vzdělávání a zastavit úpadek školství?
Trápí mě to dlouho. Teď se mi líbilo, jak kníže v debatě na otázku, na co by měli být Češi pyšní, zmínil učitele. To se mi jako odpověď strašně líbilo. Ono je pravda, že jsme národ Komenského a hřešíme na to. Tady vyrůstal člověk, který podpořil skutečně základy moderní vzdělanosti – ať už je to Schola ludus, tedy škola hrou, Orbis pictus nebo Brána jazyků otevřená. To jsou klasická díla, která ovlivnila způsob vzdělávání, a my jsme na to u nás trochu zapomněli.

Jak ale dnes zvýšit zájem dětí a studentů počítačové generace o učení, aby je škola bavila?
Paradoxně doufám, že v kombinaci s novými technologiemi se tyto zásady do škol zase vrátí. Když se podíváte, co dokážou interaktivní tabule… Co dokáže dobrý kantor, který si s technologiemi hraje a obohatí tím výuku, tak je to nádhera. Kde můžeme nahradit kantora technologiemi, tam by se to mělo udělat. Role učitele se dnes posouvá od někoho, kdo předává informace, k někomu, kdo předává kontext, vysvětluje souvislosti, učí přemýšlet, dodává tomu nějaký etický a hodnotový rámec. Role učitele by s novými technologiemi zase mohla obrovsky narůst v očích dětí. A vrátit se ke škole hrou. Tedy, že děti se budou do školy zase těšit.

Může vůbec škola a učitelé konkurovat internetu ve zdroji získávání informací, když si děti všechno najdou? Jak radikálně měnit školu? 
To je stejné jako otázka, zda auto může konkurovat benzinu. Učitel bez obsahu nejede. Internet a technologie jsou tady od toho, aby vám zpřístupnily řadu obsahů atraktivnějším, rychlejším a možná pro děti zajímavějším způsobem. Dokonce i v kontextu, protože učitel si může pospojovat zajímavé obrázky se zajímavými informacemi z encyklopedie Wikipedia, se zajímavým videovstupem nebo třeba s mapou. Ukázat jim třeba věci na Street View. Takže jim předá informace způsobem, jakým jsou děti v dnešním světě zvyklé je získávat.

Hezké, ale kde na to vzít peníze, když školy nemají pořádně ani na pomůcky a učebnice? Má stát dávat dvakrát tolik peněz na školství třeba jako Finsko?
Ne, nic z toho není tak důležité jako dvě věci. Zaprvé: učitel musí mít děti rád, ať už jsou to prckové nebo studenti vysoké školy. Zadruhé: musí ho bavit učit, zkompilovat nějaké informace a nějaké své znalosti a dětem to předat. To je proces, který ne úplně každého baví. Tyhle dvě věci jsou podle mě nejdůležitější. Všechno ostatní, řekla bych, už je druhořadé. Podívejte se do třetích zemí, jakým způsobem se tam učí, tam není žádná diskuse o HDP. Přesto se tam dějí fantastické věci, protože také mají možnost přístupu k internetu. Ten je stejný z hlediska obsahu v Evropě, Asii i v Africe. To vám pak v globálním pohledu bourá staré modely, jestli je nějaká společnost vzdělaná, nebo není.

Vy říkáte: „Mladí lidé vědí o světě daleko víc, než jsme v jejich věku věděli my, ale nic z toho není zásluha systémového školství.“ Ale je přehršle informací dobrá?
Když jsem já začala chodit do školy, tak gramotnost znamenala číst, psát a počítat – a časem pracovat na počítači. Dnes existuje pojem internetová gramotnost. Je o tom, jak dnešní děti rychle dokážou najít kvalitní informace a zorientovat se v nich. To je stejně důležitá danost jako umět číst, psát a počítat. To je důsledek toho, že tu vznikla nová infrastruktura, jež to umožňuje. Schopnost s ní pracovat je stejně důležitá jako vzít do ruky tužku a bezchybně napsat nějaký text.

Zkusím oponovat: Nezhloupne ta internetová generace, když bude zvyklá všechno si okamžitě najít v mobilu? Mozek zleniví, nic si nemusí pamatovat…
Nepleťme si pojmy s dojmy, které s tím nemají co do činění. To je, jako byste mi řekl, že Gutenberg nebo existence knihoven zásadním způsobem způsobily zhloupnutí populace či její rozmazlení. Kvůli internetu určitě neztrácíme moudrost či pokoru. To není něco, s čím se rodíme, to se v životě učíme. Je to velmi zásadně ovlivněno prostředím a primárně rodiči, posléze samozřejmě školou. Musím k internetu přistupovat se stejnou pokorou, jako když třeba sedám do auta.

Rozdíl je v tom, že do auta sedám po autoškole v osmnácti letech s řidičákem, zatímco na internetu dnes brouzdají malé děti.
To je na rodičích. Můj jedenáctiletý syn dodneška nemá k internetu neomezený přístup. Teprve nedávno dostal počítač a stále nemá svůj vlastní mobilní telefon.

Kolik hodin denně smí být syn ředitelky českého Googlu na internetu?
Já bych řekla, kolik hodin týdně. Maximálně tak do pěti hodin týdně. Většina toho je YouTube (největší internetový server pro sdílení videosouborů – pozn. red.). Naučil se tam nějaká kouzla, naučil se tančit Jacksonův moonwalk a teď to kombinuje s korejským Gangnam Style. YouTube a také Wikipedie jsou obrovská inspirace pro mé dítě. Obávám se, že ve třídě je poslední, kdo nemá vlastní mobil. Má ho půjčený jeden den v týdnu, když ho potřebuje. Ale určitě není zaostalý. Pravda, existuje názor, a já se s ním do určité míry ztotožňuji: Lidé si myslí, že jsou vzdělanější, ale oni nám spíš blbnou. Protože netrénují paměť. S tou je přitom dobré pracovat. Nikoliv se pokaždé spoléhat na navigaci, nebo že si vždy všechno najdu.

Prezident Václav Klaus kritizuje, že současná společnost není „informační společnost“, ale spíš „neinformovaná“, protože je zaplavena neutříděnými informacemi. Souhlasíte?
To je, jako kdybyste řekl, proč jezdit do práce autem, když lze chodit pěšky. To je prostě přirozený vývoj, který s sebou vždy nese pozitivní i negativní stránky. Ty pozitivní je třeba si užít a na ty negativní je potřeba myslet. Negativní stránkou třeba je, že lidé někdy zůstávají na povrchu a nejdou do hloubky. Je třeba udržet věci v nějaké rovnováze, nezbláznit se z toho a nejít z jednoho extrému do druhého.

Promiňte, myslel jsem, že budete ten typ, který v jakékoliv volné chvilce ťuká do mobilu a kouká, co je nového.
Vůbec ne. To je katastrofa! Snažím se taková nebýt. Situace, kdy můj manžel vstává s mobilním telefonem, který se stal jeho součástí, mě dráždí. Ta permanentní přítomnost v multidimenzionálním světě, kde se neustále něco hýbe a neustále se děje víc věcí najednou, je samozřejmě zátěž pro psychiku a mozek. I to je důvod, že jsem tak opatrná a nemyslím si, že by moje dítě o něco přicházelo. Určitý klid hlava potřebuje. Dítě si potřebuje odpočinout, než aby si hrálo třeba počítačové hry. Vytváří to závislost, děti pak nejsou schopné se soustředit. Nikdy nebylo tolik hyperaktivních dětí v populaci. Já to přičítám absenci klidu a přísadám typu éčka v jídlech. Vždyť ta děcka jsou permanentně ve střehu. Dnes máte mobil, tablet, desktop a televizi, jež bude brzy také internetové zařízení. Za chvilku bude v autě i v ledničce.

To snad ne.
Ano. A já skutečně považuji za součást hygieny zdržovat se mimo. Já rozhodně na dovolené nechodím na web, na chalupě nemáme televizi, natož internet. Na druhou stranu také teď najednou nezavrhneme auta a letadla a nezačneme jezdit na koních.

Ještě ke školství. Cítí i vaše společnost odliv zájmu studentů o technické obory? Čím si to vysvětlujete? Hrozí průšvih?
Jako stát, který má historicky velmi silnou technickou inteligenci a gramotnost, by se měl snažit udržet tuto svou konkurenční výhodu proti jiným zemím. Je to naše velké know-how. Vždyť Češi jsou národ průmyslových inženýrů. Situace se zase pomalu zlepšuje – v Brně vznikají fantastické projekty a pražská ČVUT je nejlepší česká univerzita. Jenže pořád máme malou schopnost prodat světu, co umíme. Jsme příliš skromní a někdy nejistí. S tím může internet hodně udělat, pro malou zemi je to fantastická příležitost, jak nabídnout své zboží nebo myšlenky v globálním prostředí třeba na druhém konci světa.

Podporujete podnikatele Karla Janečka a jeho akci Pozitivní evoluce, kterou se snaží změnit dnešní politický systém. Jste tolik zklamaná polistopadovým vývojem?
Já si nemohu stěžovat, protože patřím ke generaci, která v roce 1989 končila studium, a otevřely se jí unikátní příležitosti. Považuji za nesmírné životní štěstí, že jsem to zastihla v tomto věku. Horší to má generace našich rodičů, která se narodila po válce, zažila sovětskou okupaci a pádu komunismu se dočkala až po padesátce. A to už nemluvím o seniorech, pro něž není jednoduché se se všemi změnami a rychlostí poprat. Jsem pozitivní člověk, který věří v evoluci. Myslím, že český národ teď prochází důležitou evolucí – prezidentské volby jsou teď pro národ velkou lekcí. Co se zcela nepovedlo a z čeho jsem zklamaná, je nastavení právního prostředí. Nastavení morálních kompasů a barometrů, které dají lidem víru ve spravedlnost.

Během prezidentské kampaně to na českém internetu hodně vřelo. Byl provoz rekordní?
Ano, dlouho nebylo takové téma, když se podíváte na míru zapojení lidí. Sociální sítě jsou dnes opravdu důležitý trend. Lidé mají potřebu se vyjádřit, mají potřebu komunikovat. Je potřeba s tím počítat a připravit se na to. Sílu ukázalo už první zvolení amerického prezidenta Baracka Obamy v roce 2009.

22. února 2013 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist