24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Internetová gramotnost na českých školách: Učitelé uvítají pomoc, Google a ELAI ji nabízejí

21. února 2013  Zdroj: ceskaskola.cz

Společnosti chtějí na základě zjištění průzkumů a studií podpořit rozvoj internetové gramotnosti učitelů i žáků.

Přestože se podle průzkumu Millward Brown vybavení a možnosti škol liší, učitelé se shodují, že internet a jeho nástroje nevyužívají v rámci vyučování v odpovídající míře a uvítali by v tomto směru pomoc. Studie potvrzují, že problém s bezpečným a efektivním využitím internetu pro získávání informací mají i samotní žáci. S cílem rozvoje internetové gramotnosti Google letos podpoří několik iniciativ, klíčovým je komplexní projekt IN-Generation, který European Leadership & Academic Institute (ELAI) zaměří na české základní školy.

Podle průzkumu Millward Brown (MB) přijde pouze 30 % žáků (10-18 let) v rámci vyučování do kontaktu s internetem víc než jednou týdně (mladší žáci průměrně 1,4 krát týdně), nejvíce internetu odolává generace učitelů nad 45 let. Studie London School of Economics and Political Science zároveň odhaluje, že přestože je v ČR míra užívání internetu u věkové skupiny žáků obecně vysoká (např. 60 % dětí od 9-15 let má sociální profil), úroveň vzdělání a povědomí o správném a bezpečném užívání internetu je minimální.

Čeští učitelé jsou si podle kvalitativního průzkumu MB vědomi toho, že internet jim může přímo ve vyučování výrazně pomoci, avšak sami si nedokážou představit jak, protože je na to nikdo nepřipravil. Bariérou je, že je to pro ně zatím náročné, komplikované či nevypočitatelné. Informace vyhledávají spíše náhodně, neumějí si vybrat konkrétní informační zdroje, chybí jim odborné tipy a triky „jak na to". Jsou také toho názoru, že žáci využívají internet pro zábavu a často i k usnadnění domácích úkolů okopírováním cizího obsahu online. Podle nich žáci zatím neumějí s internetem smysluplně pracovat, mají potíže s vyhledáváním i analyzováním informací.

„V Česku se zatím nepodařilo realizovat žádný ucelený koncepční přístup k internetové gramotnosti dětí, a to ani z operačních programů EU,” říká Lukáš Sedláček, zakladatel a ředitel společnosti ELAI, která ve spolupráci s experty připravuje komplexní projekt v oblasti internetového chování a vzdělávání dětí od 9 do 15 let pod názvem IN(ternet) Generation www.in-generation.cz. Projekt bude sloužit jako pilot pro širší užití v zemích EU.

Projekt IN-Generation, který od května 2013 zapojí děti, pedagogy i rodiče, vzniká pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy: „Domnívám se, že se jedná o zajímavou a podnětnou aktivitu pro posílení internetové gramotnosti žáků v základním vzdělávání.” Projekt již podpořili Rudolf Haňka, hlavní vědecký poradce předsedy Vlády ČR, Michal Mejstřík, Pavel Kohout a Tomáš Sedláček, členové NERVu a David Marek, hlavní ekonom Patria Finance.

„V rámci průzkumu s Millward Brown jsme chtěli identifikovat slabá místa nebo mezery, které brání intenzivnějšímu využití bezplatných online nástrojů na školách, a to na straně učitelů i žáků,” říká Michal Zachar, marketingový manager českého Googlu, a dodává: „Kromě podpory projektu IN-Generation v současné době ve spolupráci s firmou SCIO distribuujeme do pěti a půl tisíce českých škol více než 11 tisíc návodů pro chytré vyhledávání na internetu pro učitele i žáky. Zároveň ve spolupráci s partnery již brzy plánujeme vyhlásit vzdělávací granty pro české učitele, kteří mají zájem se dozvědět, jak vyučování pomocí internetu usnadnit a zpříjemnit.”

Internet učitelé spíše používají v rámci příprav na vyučování, když nemají k dispozici kvalitní materiály nebo chtějí hodinu obohatit multimediálním obsahem. Zároveň je to pro ně snadnější ve speciálních učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo jinými zařízeními (např. v jazykových učebnách).

Žáci přitom v průběhu dospívání procházejí jakýmsi vývojovým cyklem online chování a využívání internetu. Je zajímavé, že v jeho využívání dívkami a chlapci nejsou velké rozdíly. Platí přitom, že čím jsou mladší, tím větší vliv na jejich online chování mají jejich rodiče.

„Digitální kroky” žáků do 11 let se nesou ve znamení seznamování se s internetem, často ještě na rodičovském počítači, ale jejich online aktivita stále stoupá. Posléze se dostává do denní frekvence, kdy se velmi populárními stávají online hry, email a hledání informací pro domácí úkoly. Ve věku 14 let začínají „žít online” na sociálních sítích a někdy dostanou i svůj první chytrý telefon, který jim umožňuje kdykoliv a odkudkoliv komunikovat. Když už mají občanku v kapse, stávají se „internetově závislými” a když pak dosáhnou věku dospělosti, chtějí být mobilní, často používají laptopy a připojují se přes své chytré telefony.

Průzkum byl realizovaný ve spolupráci s výzkumnou agenturou Millward Brown (leden 2013) a je součástí celoročního programu “Google pro vzdělávání v Česku”.

O projektu IN-Generation www.in-generation.cz

Projekt společnosti ELAI www.elai.cz (European Leadership & Academic Institute) přináší dětem ve věku 9-15 let vzdělávání zejména v oblastech vlivu digitálních médií na jejich život, zanechávání digitální stopy, rozpoznání „online“ a „offline“ identity, zodpovědného a etického užívání internetu, efektivního vyhledávání na internetu a bezpečí online. Projekt:


■je prvním uceleným komplexním projektem zapojujícím děti, pedagogy a rodiče do spolupráce na tématech internetového chování a vzdělávání,
■přinese příklady a základní metodologii, nástroje k výuce a podkladové materiály pro učitele,
■rodičům nabídne interaktivní nástroje pro domácí vzdělávání dětí,
■pro děti jsou připraveny interaktivní materiály, mobilní hra i zajímavý portál, kde si mohou osvojit potřebné dovednosti a znalosti. (pozn. děti se aktivně podílely již na samotném vývoji nástrojů i portálu a nadále se počítá také s jejich aktivním zapojením do přednáškové činnosti nebo sdílení zkušeností)

Projekt startuje v květnu 2013 spuštěním webové stránky www.in-generation.cz, kde učitelé naleznou metodologické postupy výukových aktivit a rodiče rady a nápady pro práci s dětmi. Ve druhé fázi proběhne pilotování projektu na základních školách a bude spuštěno interaktivní rozhraní pro děti.

21. února 2013 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist