18. ledna 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

80 procent akademiků chce při studiu pracovat. Ale praxe v oboru? Spíše sen

21.2.2012 Zdroj: http://zpravy.ihned.cz, Autor: Julie Daňková

Firmy volají po absolventech s praxí v oboru, míst pro elévy však mnoho nenabízejí. A tvrdí, že studentské pozice k dispozici jsou. Studenti tak berou zavděk brigádami v úplně jiných, osvědčených oblastech - třeba v gastronomii. 

Osm z deseti letošních uchazečů o vysokoškolské studium plánuje od října nejen chodit do školy, ale zároveň i pracovat. Současně je však čeká tradiční problém: sehnat odpovídající práci, která by jim zaručila praxi v požadovaném oboru a následně i atraktivní zaměstnání.

„Situace na trhu práce je v posledních dvou letech náročnější. Uchazečů je víc než otevíraných pozic,“ uznává Alice Punch, ředitelka personálního oddělení farmaceutické společnost Zentiva.

Přesto se osmdesát procent vysokoškoláků, kteří po letních prázdninách nastoupí na univerzity, chce pokusit najít job v oboru, který hodlá vystudovat. Vyplynulo to z průzkumu společnosti LMC, která spravuje pracovní portály Jobs.cz a Prace.cz.

Její spolupracovníci se v průběhu ledna a února ptali téměř 1500 mladých lidí, kteří se letos hlásí na vysokou školu. Šlo nejen o maturanty, ale i o současné studenty, kteří chtějí změnit studijní obor, anebo o ty, kteří již pracují a chtějí se na akademickou půdu vrátit.

Většinou ale studenty čeká obvyklý scénář: práci nenajdou, a i ti, kteří by chtěli v budoucnu pracovat třeba jako advokáti, berou zavděk brigádami v úplně jiných, osvědčených oblastech - třeba v gastronomii. V provozovnách rychlého občerstvení, v restauracích a hospodách je pracovních příležitostí dlouhodobě dostatek.

Potvrdil to jiný průzkum LMC z loňského dubna, kterého se zúčastnilo více než pět tisíc studentů. Tři čtvrtiny z nich odpověděly, že si respondenti v průběhu studia aktivně hledali práci ve svém oboru, jenže úspěšná byla jen třetina. A jen necelá pětina získala práci v oblasti, na niž je zaměřeno studium.

Firmy chtějí praxi. Kde ji vzít?
Firmy přitom po absolventech s praxí v oboru přímo volají. Míst pro elévy však mnoho nenabízejí. Ačkoliv zpravidla tvrdí, že studentské pozice k dispozici jsou.

V průzkumu, který loni společnost LMC provedla mezi 137 firmami, uvedlo 67 % z nich jako důležitý faktor pro výběr absolventů právě prokazatelnou praxi z komerčního prostředí.

Například zástupci společnosti Deloitte ČR napřed říkají, že u většiny pozic určených absolventům není předešlá praxe vyžadována a "propracovaný systém školení a následně získané zkušenosti v Deloitte předchozí pracovní zkušenost vynahradí". Poté ale připojí dovětek: "Přesto u pozic, kde je již předešlá praxe podmínkou, většinou požadujeme jeden až dva roky zkušeností z podobného oboru či odpovídající vzdělání." 

Ani odpověď Daniely Šímkové z personálního oddělení logistické a zásilkové firmy DHL není úplně konkrétní. "Vytváříme otevřené prostředí pro studenty. A pokud se takový člověk osvědčí, vždy se snažíme najít další uplatnění v DHL divizích v celé ČR,“ tvrdí Šímková. Společnost podle ní nabízí akademikům týdenní až tříměsíční stáže.

Ve farmaceutické Zentivě zaměstnávají studenty na částečný úvazek. "Několik jich u nás dokončuje svou diplomovou práci,“ říká personální šéfka Alice Punch, jejíž firma má mezi studenty skvělé renomé. Podle průzkumu České studentské unie by v ní chtělo pracovat nejvíce studentů medicíny a farmacie.

Jak skloubit práci se studiem
Sami studenti mají podle výzkumu společnosti LMC odlišné představy o tom, jak skloubit práci a studium.

Zatímco někdejší středoškoláci by raději zůstali v zaměstnání a studovali dálkově, maturanti a současní akademici uvažují spíše o přivýdělku – tedy o práci na zkrácený úvazek nebo o brigádách.

„Zatímco letošní maturanti pravděpodobně do určité míry nedokážou odhadnout náročnost nadcházejícího vysokoškolského studia a příliš neřeší potřebu odpovídající praxe pro získání dobrého uplatnění po dokončení vysoké školy, zvláště dřívější absolventi střední školy si již na nutnost pracovat zvykli a pravděpodobně nechtějí ztratit získané kontakty a pozici. Plných devadesát procent z nich proto plánuje při studiu pracovat,“ vysvětluje Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC.

Podle Myslivečka se zvláště u vysokoškoláků, kteří se letos znovu rozhodli podat přihlášku na univerzitu, ukazuje, že si mnohem více uvědomují význam odpovídající praxe. "Pokud ji při studiu získají, mají větší šanci na dobré uplatnění na pracovním trhu," dodal Mysliveček.

http://zpravy.ihned.cz/c1-54804330

Čtěte také 

Návrh nového systému. Placená praxe a stáže studentů principy příležitostné práce 

21. února 2012 Autor: Simona Weidnerová

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist