25. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Češi se neradi stěhují za prací

Petr Suchomel (18. 4. 2006 - Mladá fronta Dnes - příloha zaměstnání)

Stále jsme si nezvykli přizpůsobovat své zaměstnání proměnlivému trhu práce. Stěhování za prací je v tuzemsku méně běžné než v západní Evropě. Může za to nefungující trh s byty a neochota lidí riskovat ztrátu zázemí.

Vzhledem k ekonomických změnám v devadesátých letech už nenajdete mnoho lidí, kteří by celý život vydrželi na jedné pracovní pozici. Češi, zhýčkaní jistotami stálé práce od školy až do důchodu, se však jen pomalu chytají nových příležitostí, které se před nimi otevírají. Málokdo se poohlíží po kariéře v jiném oboru, než do kterého už jednou vstoupil. Lidé často také odmítnou zajímavou práci jen proto, že je v jiném městě.

Nízká flexibilita může být vážným problémem v případě ztráty místa. „Člověk, který měl po většinu života stejné zaměstnání, není schopen orientovat se na trhu práce, nebo se zapracovávat v jiné profesi,“ upozorňuje pražský psycholog Jan Gruber. Pokud takový člověk přijde o práci, často raději zůstává nezaměstnaným, než aby se odvážil začít svou kariéru v odlišné profesi. Podle sociologa Petra Matějů je v těžší pozici pracovník s příliš úzkým vzděláním. „Výhodou je naopak co nejdelší všeobecné vzdělávání a specializace co nejpozději,“ míní. Člověk s širším rozhledem se totiž v průběhu života snadněji učí novým věcem.

Nechceme se stěhovat

Úzce specializovaní pracovníci mění profesi obtížně. To však ještě není důvod k tomu, aby chemik evidovaný úřadem práce marně čekal na pracovní příležitost například v Mostě, kde je mnohem větší nezaměstnanost než v republikovém průměru. „Mezi našimi občany stále převládá tradičně český způsob života, který se vyznačuje malou ochotou ke stěhování,“ říká Robin Bařák z personální agentury AB Kontakt. Podle něj není ani mladá generace připravena zpřetrhat rodinné kořeny v konkrétním místě.

Američan změní práci průměrně každého 6,7 roku a odstěhuje se za lepším uplatněním klidně přes celou zemi. Čech si stěžuje na nedostatek pracovních míst ve svém regionu a většinou ho ani nenapadne, že by mohl bydlet jinde. „Někteří lidé vezmou práci třeba v jiném kraji, ale jen za cenu provizorního ubytování a víkendového dojíždění k rodině,“ tvrdí Bařák. Takový mofungující del mnohdy ztroskotá kvůli rodinným problémům, které odloučení způsobí. Přestěhovat celou rodinu není často možné. Protože na rozdíl od západní Evropy a USA je v Česku samozřejmé, že na plný úvazek pracuje i druhý z partnerů, bývá problém najít práci v novém místě i pro něj. Děti pro změnu nerady opouštějí školní kolektivy, ve kterých si už zvykly.

Výsledky za očekáváním

Zdrženlivý přístup Čechů ke stěhování dokazuje i loňský projekt personální agentury Trenkwalder Kappa podpořený evropským grantem. „Nabízeli jsme lidem dělnických profesí převážně z Moravskoslezského kraje práci po celém území republiky,“ popisuje obchodní ředitelka agentury Petra Rösselová.

Cílem programu bylo pohyb za prací podpořit, proto agentura pro každého uchazeče připravila celý „balíček“ služeb. Ten zahrnoval vedle pracovní nabídky například ubytování v místě práce a péči koordinátora pomáhajícího pracovníkovi při nástupu do nového zaměstnání. „Přesto však výsledky neodpovídaly našemu očekávání,“ říká Rösselová, „ověřili jsme si, že zájem stěhovat se za prací je malý.“

Regulované nájemné

Důvody „usedlosti“ Čechů lze spatřovat například v jejich středoevropské tradici, národní povaze a hodnotách. Zejména na venkově hraje roli obava z vykořenění při opuštění tradičního kraje předků. Pracovníka rovněž ovlivňuje zvyk z časů minulých, kdy státem řízená ekonomika tlak na stěhování nevyvíjela.

Sociolog Petr Matějů se domnívá, že za neochotou Čechů hledat práci v jiném regionu stojí především netrh s byty. „Řešením by bylo trh více uvolnit, tedy deregulovat nájmy,“ navrhuje. Žije-li někdo s rodinou v bytě s regulovaným nájemným, jen těžko by v jiném městě sehnal ubytování za podobně nízkou cenu. Opomíjet nelze ani nižší kupní sílu českých občanů v porovnání s jejich západními sousedy. Vydělat si na vlastní obydlí totiž stále není samozřejmostí ani v nadprůměrně placených profesích.

Připravte se s předstihem

Pokud bydlíte v neperspektivním regionu, jistě neprohloupíte, budete-li střádat úspory. V případě, že bude vaše pracovní místo ohroženo, mohou vám alespoň trochu uvolnit ruce. Jestliže si už předem vytipujete město, ve kterém se vaší profesi daří, můžete se na případné stěhování připravit i jinak. Ptejte se po možnostech ubytování v regionu, shánějte kontakty na konkrétní firmy a své případné spolupracovníky, kteří znají situaci v místě a pomohou vám cennými radami. V případě ztráty práce už může být pozdě.

***

 Stěhování za prací

+ nová pracovní příležitost

+ možnost vyššího platu

+ nové kontakty

 

- ztráta jistoty

- starost s hledáním bydlení

- ztráta osobních vazeb

- nutnost změny životního stylu

Výhodu mají lidé, kteří kromě úzké specializace mají i široký všeobecný rozhled

 

O autorovi: PETR SUCHOMEL, Autor je spolupracovníkem redakce

18. dubna 2006 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist