25. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Daniel Münich: Studentské půjčky: ano, ale udržitelně

28.11.1011 Zdroj: Hospodářské noviny

Světlo světa spatřil dlouho očekávaný návrh systému finanční pomoci vysokoškolským studentům. Úředně se mu říká věcný záměr zákona a předložilo ho ministerstvo školství. Takový zákon a systém jsme dosud neměli, takže se má stavět na zelené louce. Novinkou má být systém studentských půjček se státními garancemi. Má jít o půjčky na studentské živobytí a na školné. Většina vyspělých zemí již takový systém má, takže jde jistě o krok správným směrem. Navíc, bez půjček si lze jen stěží představit zavedení školného.

Záměr obsahuje několik variant půjček. To lze u tak složité věci uvítat. I pro znalého člověka však ministerský text představuje obtížné čtení. I proto, že je občas nepřehledný a neúplný i v detailech, kde se může skrývat ďábel. Srovnání navržených variant navíc komplikuje skutečnost, že se liší jak administrativně, tak finančně.

Co nevymůže úřad, zaplatí rozpočet?

V ministerstvem doporučené variantě student získá půjčku tak, že zajde do banky, doloží svůj nárok na půjčku, uzavře smlouvu, banka mu zřídí studentský účet a začne mu na něj půjčky připisovat. Půjčku na živobytí si bude student vybírat, půjčku na školné bude banka posílat rovnou vysoké škole. Během studia nebude student z půjčky platit úrok, ani mu úrok nebude nabíhat. Prominutý úrok bude bance proplácet státní rozpočet. Stát bude realizovat záruky vůči bankám skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB), kde má většinový podíl. Když pomocí této banky stát pomáhá v investicích menším podnikatelům, proč by tato banka nemohla ručit i při investicích do lidského kapitálu.

Čerstvý absolvent si má vybrat ze splátkových variant kombinujících délku splácení a fixní výši splátky, tzv. anuitu. Výška anuity zohlední i úrok za pořízení finančních zdrojů bankou, nákladovou přirážku na související činnost ČMZRB a provozní přirážku banky. Banka si navíc bude účtovat poplatky. Poté, co absolvent započne splácet, bude ho moci pozastavit pouze v předem stanovených případech, jako je nezaměstnanost, rodičovská a mateřská dovolená. Dluh, který nebude splacen do šedesáti let věku, bude odepsán k tíži státního rozpočtu. Dlužníka, který splácet má, ale splácet nebude a banka peníze nevymůže, předá banka státu výměnou za peníze, které banka osobě zapůjčila. To budou ony státní garance. Stát na takovém dlužníkovi začne vymáhat nejen nesplacené splátky, ale rovnou celý dluh, podobně jako nezaplacené daně. Co nevymůže ani finanční úřad, to zaplatí státní rozpočet.

Bez úroků to nepůjde

Ačkoliv z navržených variant nepovažuji za vhodnou ani jednu, dá se z nich, myslím, optimální varianta poskládat.

Navrhované nulové úročení půjčky během studia by vedlo k tomu, že si půjčku v maximální výši budou brát i ti studenti, kteří ji nepotřebují, peníze si budou ukládat na termínované účty, na konci studia půjčku vrátí a výnos si nechají. Výsledkem by bylo vysoké a zbytečné zatížení státního rozpočtu. Půjčky je proto záhodno úročit již během studia, a to sazbou, za kterou si pořizuje finanční kapitál stát, tedy někde na úrovni 4 % ročně. To od půjček odradí ty, kteří půjčku nepotřebují, a příliš nezatíží ty, co ji potřebují. Úrok bude navíc motivovat k včasnému dokončování studia.

Splácení bez obnažení

Když přijde čas splácení, absolventům je třeba nabídnout dvě volby. První volba by se podobala anuitnímu splácení, ale splátky by měly být stanoveny jako rostoucí v čase, aby jejich výše sledovala růst průměrného výdělku s roky praxe. Anuitní splátka - má konstantní výši po celou dobu splácení - by totiž absolventy extrémně zatěžovala krátce po škole, kdy jsou jejich příjmy nejnižší. Řada studentů by to důvodně považovala za příliš riskantní a odrazovala by je nejen od půjček, ale i od studia.

Proto musí mít absolvent druhou možnost splácení, a to formou 12- až 15procentního odvodu z příjmů převyšujících splátkovou hranici. Stejný princip již roky funguje ve Velké Británii, která za podobných podmínek půjčí na školné i každému Čechovi, který v Británii studuje. V takovém případě by se dlužník musel smířit s tím, že bude každý rok předkládat bance doklad o svém daňovém základu z daňového prohlášení. To by odpovídalo zavedené praxi, kdy banky od žadatelů o hypotéku požadují daňová přiznání. Kdo by se chtěl vyhnout tomuto finančnímu obnažování, bez kterého se nedá stanovit bezriziková splátka závislá na aktuální výši příjmů, ten by si mohl zvolit fixní volbu splátek.

Úlevy pro potřebné

Hranici pro splácení půjček je záhodno nastavit pod úrovní průměrné měsíční mzdy (cca 24 000 Kč), řekněme na dvojnásobku mzdy minimální (cca 17 tisíc Kč). To by splácející zásadněji nepoškodilo, protože by stále platili jen 12-15 % z příjmů nad tuto hranici. Ještě vhodnější by bylo zavést do splácení progresivitu, aby se z vysokých příjmů splácelo vyšším procentem. Takové nastavení by zvýšilo jak tempo splácení, tak podíl splacených půjček. Tím by se snížily ztráty, čímž by se dosáhlo snížení úročení půjček pro skutečně potřebné studenty a snížily by se nároky na dotace od státu. Během jasně definovaných životních situací, jako jsou rodičovství, mateřství a dlouhodobá nemoc, je záhodno dluh úročit také, ale pouze ve výši inflace. To by zaručilo nezvyšování reálné výše dluhu. Protože jde o životní situace hodné společenské solidarity, měl by tyto úrokové ztráty hradit státní rozpočet.

Ostatním dlužníkům by měl být účtován úrok, který pokryje náklady státu (ČMZRB) na pořízení finančního kapitálu (cca 4 %) a náklady na pokrytí ztrát způsobených nesplacením půjček do 60 let věku nebo do 25-30 let po dokončení školy.

Pro banky nižší zisk, ale budoucí klienti

Náklady a přiměřený zisk bank je vhodné financovat striktně skrze regulovanou výši poplatků za vedení studentského účtu. Oproti financování úrokovou přirážkou by šlo o přehlednější, snadněji regulovatelnou a předvídatelnější formu. Navíc to bude banky motivovat od neplatících dlužníků splátky opravdu vymáhat a nepředávat je státu při prvním opomenutí poslat splátku. Přiměřený zisk bank může být nižší než u jiných bankovních produktů, protože vedení studentského účtu v bance studenta zaváže pro nabídku dalších produktů.

Aby půjčky splnily původní účel, musí pomáhat těm, co je reálně potřebují a jejich financování musí být udržitelné. A rádi!

Autor je členem CERGE-EI a NERVu

28. listopadu 2011 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist