24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Expert Michael L. Smith: Američan bojuje s korupcí v Česku

4. 12.2011, Zdroj: Nedělní Blesk, Autor: Václav Suchan

Zatčení a obvinění šéfa Městské policie v Praze Vladimíra Kotrouše z korupce potvrdilo smutný fakt, že korupce v Česku jen kvete. Uplácí se na všech úrovních, všude tam, kde je možné penězi, věcmi, či protislužbou získat nějakou výhodu oproti ostatním, či konkurenci. Češi si s tím nevědí rady. A tak jsme si najali amerického experta na korupci Michaela L. Smithe (35), který má do roku 2013 popsat český úplatkářský systém. Za šest milionů korun od ministerstva vnitra.


Proč si myslíte je v Česku tak silné korupční prostředí? Není to do značné míry pozůstatek poměrů za totalitního režimu, za komunismu?

„V mnoha ohledech odkazy komunistického režimu a praktik velké privatizace stále straší českou společnost a politiku. Z těchto odkazů máme na jedné straně, netransparentní systém osobních konexí mezi politickými a ekonomickými elitami, a na druhé straně hlubokou nedůvěru v politiku ze strany společnosti. Takže „živná půda“ korupce je v morálním uspořádání společnosti a v politické kultuře, která se mění jen pomalu.“

Myslíte si, že vědecký výzkum uplácení může napomoci k likvidaci či výraznému oslabení těchto fenomenů ve společnosti?

„V Česku vidím vážný nedostatek kvalitního výzkumu, zejména ekonomů a politologů, o příčin a řešení problému korupce. Je také potřeba více spolupráce mezi vědci, státními úředníky a nevládními organizacemi v této oblasti.“

V čem jsou podle vás specifika korupce v Česku, mohl byste to srovnat např. s poměry v USA?

Česká specifika - tedy oblasti, které jsou obzvláště problematické, jsou např. neprůhledné zadávání veřejných zakázek, politizace státní správy, chybějící regulace lobbingu a anonymní akcie na doručitele. Korupce však nezná hranice - tyto problémy lze nalézt i jinde. Vadí mi, že mnoho lidí si myslí, že česká korupce je něčím výjimečná. Často je tato „jedinečnost“ používána jako výmluva ignorovat v boji proti korupci doporučení mezinárodních expertů a institucí.

A v USA?

„Situace ve Spojených státech je zcela odlišná. Tamní federální vláda má velké zkušenosti s dostáním bohatých korupčníků za mříže. Generální prokurátoři se nebojí jít po „velkých rybách“. To ale neznamená, že neexistuje žádná korupce. Největším problémem teď je, jak se vypořádat s rozsudkem amerického Nejvyššího soudu, který minulý rok v podstatě rozhodl, že dary korporací politickým stranám jsou formou svobody projevu. Toto rozhodnutí prakticky vymazalo všechny úspěchy ve zvyšování spravedlnosti a transparentnosti financování politických stran.“

Jaké jsou základní formy uplácení v ČR, jsou něčím specifické?

„Úplatky – tedy přijetí úplatků, podplacení a nepřímé úplatkářství - jsou v podstatě všude stejné. Chtěl bych ale říci, že lidé často používají slovo „korupce“ a „uplácení“ neprecizně. Když třeba NERV říká, že je možné ušetřit u veřejných zakázek desítky miliard korun zavedením některých protikorupčních opatření, to však neznamená, že ty desítky miliard korun jsou úplatky.Velká část tohoto problému je špatné hospodaření veřejnými prostředky, nemožnost zjištění střetů zájmů, tajné dohody mezi uchazeči, atd, které dohromady zvyšují náklady veřejných zakázek. V těchto případech se nemusí nutně objevovat úplatek vůbec.“

Je podle vás pro společnost nebezpečnější tzv. malé uplácení soukromých osob za drobné protislužby, či mnohamilionové úplatky třeba za státní zakázky či změny územních plánů?

„Všechny formy korupce jsou nebezpečné. Nicméně bych řekl, že politická korupce je nejnebezpečnější, protože ničí právní stát a důvěru veřejnosti v demokracii a politický systém. Nedostatek transparentnosti politických procesů je jedním z největších bezpečnostních hrozeb České republiky, protože je téměř nemožné zjistit, do jaké míry organizovaný zločin (či podobné činnosti) ovlivnuje rozhodování na nejvyšší úrovni politiky. Není divu, že některé ambasády nejbližších českých spojenců jsou znepokojeny tím, co se děje.“

Bude výsledkem vaší analýzy také konkrétní řešení, tedy metody boje a likvidace korupce? Napadají vás už nyní nějaké návrhy?

„Samozřejmě. Můj projekt se týká aplikovaného výzkumu, což znamená, že cílem je poskytovat státní správy s konkrétními doporučeními pro boj s korupcí. V současné době naše hlavní zaměření je na regulaci lobbingu a zvýšení transparentnosti financování politických stran. Lobbing a politické dary nejsou formou korupce jako takové, ale jsou mechanismy, jejichž prostřednictvím ke korupci může dojít.“

Jak konkrétně při výzkumu využijete grant ministerstva vnitra ve výši šesti milionů korun?

„Tříletý rozpočet je docela malý na vše, co děláme. Projekt pomáhá financovat důležité semináře a veřejné debaty o boji proti korupci. Spolupracujeme s nevládními organizacemi na vytvoření společných doporučení v různých oblastech protikorupční politiky, a budeme poskytovat tyto analýzy ministerstvu vnitra, úřadu Karoliny Peake i veřejnosti. Sbíráme údaje o darech politických stranám mezi 2006-2010 a plánume zveřejnit dazabázi těchto dárů na internetu. Také organizujeme výzkumy veřejného mínění a publikujeme vědecké články.“

Myslíte si, že česká vláda věnuje boji s korupcí dostatek energie a prostředků?

„Bohužel ne, pokud bychom měřili priority vlády podle toho, kolik dává na výzkum v různých oblastech, pak boj proti korupci by byl jednou z nejnižších priorit současné vlády (i těch bývalých).“

Máte s uplácením nějakou osobní zkušenost?

„Ne. Naopak, já jsem vyrůstal ve městě (Olympia, hlavní město státu Washington), kde je politika relativně „čistá“, kde je lobbing dobře regulován, a kde se obyčejní lidé často snaží zapojit do každodenní politiky. Rozhodně to není utopie, ale ta pozitivní zkušenost mi pomáhá přemýšlet o tom, jak se dá zlepšit jakýkoliv demokratický systém.“

4. prosince 2011 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist