25. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Práce? Češi ji opět berou jako za komunistů

Petr Holub (6. 4. 2007 - http://www.aktualne.cz)

Češi jsou stále méně spokojeni s tím, co dělají. Poměry na pracovním trhu přitom jejich život ještě komplikují.

Pracuji jen pro peníze a v práci nezůstanu ani o chvíli déle, než musím. Stejně skoro každý den odcházím z podniku úplně vyčerpán a snažím se o jedno: Aby mi pracovní záležitosti nezasahovaly do soukromého života.

Takový postoj k vlastnímu povolání nebyl charakteristický jen před listopadem 1989, potvrdil ho i nově publikovaný výzkum mezinárodní organizace ISSP, který v roce 2005 proběhl v desítkách zemí světa.

"Lidé ze středovýchodní Evropy jsou méně spokojeni se svou prací než občané starých zemí EU, v první řadě a především kvůli neuspokojivým platům," vysvětlil hlavní důvod sociolog Jiří Večerník, který měl na starost českou část výzkumu.

Naproti tomu Skandinávci, západní Němci, Nizozemci a Britové jsou ze svých platů natolik zajištěni, že častěji hledají zajímavou práci, kde se mohou realizovat a nezávisle rozhodovat.

Lidé, kteří jsou spokojeni se svým zaměstnáním, obvykle pracují lépe a nepotřebují tolik chránit své soukromí. Tento rozdíl byl dobře vidět už v předešlém výzkumu v roce 1997, za osm let se však "východní" pracovní hodnoty od těch západních ještě víc vzdálily.

Zvyk přemohl revoluci

Jste spokojen se svou prací?

 

1997

2005

Základní

68,0

67,2

Nižší střední

66,0

63,5

Střední

71,2

71,8

Terciární

74,9

69,8

Sedmibodová škála od "úplně spokojen" (100) po "úplně nespokojen" (0)

Existuje řada příčin, proč se v některých ohledech český pracovní trh liší od Západu. S některými se přitom nedá nic dělat.

Podle Večerníka určuje vztah k pracovnímu trhu hlubší kulturní základ. Lidé zvyklí na povinnou a často zbytečnou práci před rokem 1990 se mohou změnit jen pomalu. Kolem roku 1995 navíc nastal návrat k předlistopadovým hodnotám.

"Mohutné přerozdělení majetku během transformace bylo signálem, že to není tvrdá práce, ale jiné schopnosti, které určují osobní blahobyt a příjmy," upozorňuje Večerník. Právě tím se obnovil navyklý pohled na práci.

Ještě počátkem transformace si mnozí lidé chtěli ověřit své možnosti na volném pracovním trhu, na jejím konci už očekávali jen vysoké platy a rychlou kariéru, doplněné nárokem na silnou ochranu pracovních míst.

Zlí zaměstnavatelé

"Návrat před listopad" však pokračoval i po nástupu levicových vlád v roce 1998. Za posledních sedm let se přes polovinu přehoupl počet lidí, kteří pracují čistě jen pro peníze, naopak pod polovinu klesl podíl občanů, kteří by pro dobrou práci omezili své soukromí, případně přijali tvrdší práci, když to pomůže firmě.

Pokles zájmu o práci i loajality k firmám zřejmě způsobil příchod zahraničních firem a přetrvávající strnulost trhu práce.

Češi především nejsou z příchodu cizích investorů úplně nadšeni. Nabízejí vyšší platy, ovšem za méně zajímavou práci než české firmy, navíc se v nich musí víc tvrdě pracovat.

Zřejmě i to může být důvod, proč nejvíc poklesla spokojenost s prací mezi vysokoškoláky - také oni jsou v zahraničních firmách často placeni za rutinní činnost.

Pokles loajality zaměstnanců však pocítily i české firmy. Podle Večerníka to může mít zcela speciální důvod:

"Pracovní trh není příliš pružný a v posledních letech stagnoval. Na druhé straně, existují různé podvodné praktiky, jako jsou černé výplaty, aby se obešla minimální mzda, dohody se živnostníky, najímání cizinců a smlouvy s pracovními agenturami. Namísto větší pružnosti v oficiální ekonomice, balancují aktivní lidé, kteří chtějí víc vydělat, na hraně šedé ekonomiky," vysvětluje sociolog.

Pracovní zákoník pro vyvolené

Co čekáte od práce

 

1997

2005

Jistoty

84,1

83,3

Výdělek**

69,0

71,8

Kariéru*

43,5

51,6

Zajímavé místo*

76,0

72,0

Nezávislost*

54,0

58,2

Pětibodová škála od "velmi důležité" (100) po "zcela nedůležité" (0)
* Němci, Britové, či Švédi přikládají výrazně větší význam
** Němci, Britové či Švédi přikládají výrazně nižší význam

Výzkum ISSP potvrzuje strnulost pracovního trhu, která je podle průběžných zpráv ČNB jednou z hlavních překážek vstupu České republiky do eurozóny.

Firmám se jen těžko daří propouštět zaměstnance, a proto je do regulérního pracovního poměru raději nepřijímají.

K viníkům patří podle ekonoma Štěpána Jurajdy z výzkumného ústavu CERGE-EI levicové vlády. Ty se v boji proti nezaměstnanosti snažily přesunout starší lidi do důchodu, mladé na vysoké školy a ženy do domácnosti. A začaly přísněji chránit pracovní místa těm zbylým, kteří to vlastně nepotřebovali. 

Expert ČNB Kamil Galuščák tento výklad potvrzuje: "Ve společnosti převládá zvyk, kdy je poměrně vysoká zaměstnanost mužů ve středním věku. Ta je podmínkami na pracovním trhu ovlivněna relativně málo.

Podmínky a jejich změny však mohou mít výraznější dopad na zaměstnanost dalších skupin, konkrétně jsou to mladí a starší pracovníci, ženy a osoby s nižší kvalifikací."

Galuščák tím upozorňuje na důvod, proč mezi nezaměstnanými převládají matky samoživitelky, které raději spoléhají na sociální dávky, proč nadále přibývá předčasných důchodů a proč stále víc mladých hledá dlouhodobě útočiště na univerzitách.

Podle zprávy ČNB se přitom poměry nezměnily zavedením nového zákoníku práce a Česko také zůstává i v evropském měřítku zemí s nadprůměrnou ochranou pracovních míst.

Příliš chudí na spokojený život

Práce vs. soukromý život
(v procentech)

 

1997

2005

Pracuji, jen abych vydělal peníze**

41

56

Pracuji jen tak, jak musím**

13

23

Z práce odcházím vyčerpaný

34

39

Práci bych chtěl věnovat víc času*

11

8

Chci mít dobrou práci, i když někdy zasahuje do soukromého života*

53

37

Jsem ochoten přijmout náročnější práci, když to pomůže firmě*

58

49

* Němci, Britové či Švédi souhlasí výrazně častěji
** Němci, Britové, či Švédi nesouhlasí výrazně častěji
Zdroj ISSP 1997, 2005, Sociologický časopis 6/2006

Strnulost pracovního trhu se podepisuje i na situaci těch, kteří práci mají.

Vedle mužů, kteří se snaží o vyšší výdělky, tím trpí obecně ženy. Patří to k jednomu z hlavních zjištění výzkumu ISSP. "V posledních letech nespokojenost mezi ženami významně roste," tvrdí Večerník.

Během osmi let se zvětšil počet mužů, kteří jsou spokojeni se svým výdělkem a s kariérou, naopak ženy jsou stále častěji rozčarovány z nezajímavé práce, která navíc není jistá. Největší zklamání výzkum zaznamenal mezi vysokoškolačkami.

Ekonom Jurajda přitom tvrdí, že postavení žen v zaměstnání se nezhoršilo. "Nezměnily se mzdové rozdíly mužů a žen, zůstávají na úrovni okolních zemí. Mezi dvacetiletými a třicetiletými se vyrovnává zastoupení mužů a žen ve vedoucích funkcích," říká.

Ženám však může vadit, že se na strnulý trh práce jen obtížně vracejí po mateřské. Navíc našly ve společném zdanění manželů další ekonomický důvod, proč zůstat doma.

Z Jurajdova výkladu vychází, že mezi ženami roste zájem o uplatnění v profesi, pracovní trh však s nimi po odchodu na mateřskou příliš nepočítá.

Na Západě umožňují řešit tento problém vyšší mzdy. Rodinu uživí jen manželův plat, žena pak může najít zajímavou práci za nižší mzdu. K dispozici je přitom široká nabídka zkrácených pracovních úvazků.

Česká ekonomika s nimi zatím nepočítá. Hlavním důvodem je podle Jurajdy fakt, že k uživení rodiny musí obvykle oba manželé plně pracovat. "Dnes se u nás zkrácený úvazek ještě nevyplatí," říká ekonom.

6. dubna 2007 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist