24. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Právní a finanční hlediska veřejně prospěšných činností v kontextu občanského práva ČR jako členského státu Evropské unie

V pokročilém stádiu rozpracovanosti je návrh nového občanského zákoníku (OZ), zahrnující mimo obecnou definici právnických osob a hlav, týkajících se jejich vztahů, také část obsahující nové pojetí základního členění právnických osob na korporace a fundace. Pro oba tyto typy jsou v návrhu OZ podrobněji vymezeny charakteristiky, způsob zřizování, vznik, orgány a další charakteristiky základních typů, za něž byly autory návrhu (kolektiv vedený Prof. JUDr, Karlem Eliášem) zvoleny spolky na straně jedné a nadace na straně druhé. Závažnou skutečností, ovlivňující přístup k tomuto návrhu je požadavek promítnutý do výchozího vládního usnesení o zpracování nového OZ, kterým je zrušení dnes již v ČR a některých dalších zemích úspěšně se rozvíjející právní formy obecně prospěšných společností, pro něž se předpokládá pouze možnost „dožití“ na základě existujícího zvláštního zákona, který má být však v zásadě zrušen. Díky iniciativě Ing. Pajase a účasti JUDr. Deverové ve spolupráci s Prof. Telecem a JUDr. Ronovskou z Masarykovy univerzity se podařilo v průběhu roku 2002 nabídnout hlavnímu autoru návrhu nového OZ soubor zásadních připomínek k postupně vytvářenému textu nového OZ, z nichž některé byly již v průběhu prací na OZ do textu promítnuty. Jedním z výsledků těchto jednání je i zahrnutí ustanovení OZ (§104 textu verze 9-03) o zvláštním zákoně, kterým bude regulováno poskytování a odejímání statutu veřejné prospěšnosti a s tímto statutem spojených povinností, práv a výhod.

Z iniciativy Fóra dárců byl novelizován nadační zákon a připravuje se věcný záměr úpravy zákona o dani z příjmu, kterým mají být daňovým poplatníkům umožněny daňové asignace (tzv. „zákon o 1%“). Díky iniciativě a činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) byl podstatně upraven režim poskytování dotací ze státního rozpočtu občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem (tzv. „Zásady“) a dořešena otázka rozdělení a následného využívání českými nadacemi výnosu z prodeje akcií určených Nadačnímu investičnímu fondu (tzv. „příspěvek z NIF“). Těmito kroky byla zahájena další důležitá fáze rozvoje právního a fiskálního prostředí pro činnost občanského sektoru v ČR. Nicméně mimo dosah těchto kroků zůstává probíhající příprava nových daňových zákonů na Ministerstvu financí a využití povinných odvodů ze zisku provozovatelů loterií a jiných sázkových her pro veřejně prospěšné účely. Analýza finančních zdrojů zpracovaná Bc. Frantíkovou v rámci diplomové práce na fakultě sociálních věd UK pod vedením Ing. Pajase ukazuje, že v rozdělovacích procesech přetrvává velká nerovnováha, pro jejíž zmírnění je třeba hledat cesty prostřednictvím uplatnění pravidel pro přístup k veřejným zdrojům na základě statutu veřejné prospěšnosti.

Od května 2004 se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Ač problematika občanského sektoru není dosud přímým předmětem smluvních ujednání Evropské unie, vstup ČR do EU toto prostředí v řadě aspektů ovlivnil: zásady vnitřního trhu a neintervence státu do ekonomiky, zásada rovného přístupu k veřejným prostředkům, ochrana hospodářské soutěže a další aspekty existujících smluv, jakož i tendence k posilování společných znaků obchodního práva a snaha o vytváření rovných příležitostí pro občany EU. Všechny tyto aspekty mohou vyústit v potřebu připravit konstruktivní a kompetentní podklady pro formulaci postojů vlády a parlamentu ČR pro jednání v institucích EU o těchto záležitostech a do nezbytné míry případně i zohlednit stav a tendence vyvíjející se v EU i do návrhů nového OZ a zákona o veřejné prospěšnosti.

Předmětem tohoto projektu je navázání na dosažený stav a příprava rozborů příčin a důsledků stávajícího stavu právního a fiskálního prostředí pro činnost občanského sektoru, srovnání tohoto a navrhovaného nového stavu se situací v jiných členských státech EU, posouzení existujících tendencí ve smyslu očekávatelného vývoje v EU a následná příprava podkladů pro věcný záměr zákona o veřejné prospěšnosti ve vazbě na probíhající přípravu nového OZ, jakož i vypracování odborně fundovaného stanoviska k připravované reformě daňových zákonů a k možnému přístupu k řešení problematiky přístupu organizací se statutem veřejné prospěšnosti k veřejným finančním zdrojům.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je připravit podklady pro vypracování věcného záměru zákona o veřejné prospěšnosti s ohledem na potřeby českého občanského sektoru a chápání veřejné prospěšnosti především v sousedících členských státech rozšířené Evropské unie a v dalších relevantních zemích světa.

Pro naplnění hlavního cíle je nezbytné nadále bedlivě sledovat postup prací na OZ. Proto je aktivní spoluúčast na jednáních o textu nového OZ druhým cílem předkládaného projektu, který by měl být řešen v souladu s postupem týmu, který má spolupráci na tvorbě nového OZ. Z toho důvodu předpokládají řešitelé především možnost spolupráce s prof. JUDr, Eliášem prostřednictvím týmu prof. Telece na Masarykově univerzitě v Brně.

S veřejnou prospěšností souvisí poskytování výhod kompenzujících do určité míry jiné nebo specifické povinnosti a omezení, které s tímto statutem musí právnická osoba plnit nebo dodržovat. Cílem řešitelů projektu je proto přispět formou rozborů a stanovisek ke vzniku právních nástrojů odpovídajících této potřebě a poskytujících pohled odborníků občanského sektoru na probíhající reformu daňových zákonů a na stávající systém rozdělování prostředků z veřejných zdrojů.

Řešitelé projektu by považovali za málo účinné, kdyby se práce vynaložená na tvorbu výstupů z projektu nevyužila i po skončení projektu samotného, anebo se omezila jen na okruh řešitelů. Zpětná vazba od zajímajících se pracovníků občanského sektoru, pracovníků veřejné správy a zákonodárců, jakož i koordinovaný, byť případně alternativní přístup k řešené problematice ve vztahu k přístupu jiných řešitelských týmů se řešitelům jeví jako nezbytné součásti řešení. Proto je v rámci projektu počítáno se setkáním s jinými odborníky a zajímajícími se osobami na různých úrovních v průběhu řešení. Vyvrcholením této činnosti by mělo být uspořádání konference k  tématům projektu s mezinárodní účastí v období těsně před předáním výstupů projektu, případně i poté, bude-li to možné z hlediska podmínek Nadace VIA.

Dlouhodobé využití výstupů projektu by mělo představovat také začlenění specifik občanského sektoru a veřejné prospěšnosti do učebních plánů vysokých škol. ISEA a AAVŠ (Anglo-americká vysoká škola) se v tomto ohledu dohodli, že budou společně usilovat o přípravu učebních plánů v oborech bakalářského studia na AAVŠ v oborech ekonomiky a řízení a aplikovaných sociálních studií včetně výuky právních aspektů vyplývajících z nového pojetí OZ a právního řešení veřejné prospěšnosti v ČR, ostatních členských státech EU a v USA.

Dílčí cíle projektu

Dílčí cíl 1:Vypracovat a prosazovat návrh zákona o veřejné prospěšnosti

 • Srovnání přístupu k veřejné prospěšnosti ve vybraných státech  Evropy, zejména porovnání s obdobnými přístupy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku
 • Návrh vymezení pojmu veřejná prospěšnost pro Českou republiku jako členskou zemi EU
 • Návrh způsobu a zásad přiznávání statutu veřejné prospěšnosti a sledování dodržování podmínek přiznání tohoto statutu
 • Projednání návrhů s odborníky občanských organizací
 • Vypracování návrhu věcného záměru zákona o veřejné prospěšnosti v kontextu s návrhem nového občanského zákoníku
 • Po projednání s odborníky a zhodnocení názorů veřejnosti vypracování textu zákona

Dílčí cíl 2.Zajistit respektování oprávněných zájmů občanských organizací v navrhovaném znění občanského zákoníku prostřednictvím sledování prací na novém občanském zákoníku v částech týkajících se právnických osob obecně, spolků, nadací, nadačních fondů obecně a specificky s cílem

 • Zabránit nevhodným změnám již obecně přijímané terminologie
 • Zajistit možnost existence právnických osob zřizovaných výlučně za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb
 • Zajistit vhodné řešení pro další existenci obecně prospěšných společností, která je ohrožena v důsledku vládou schváleného věcného záměru nového občanského zákoníku, který počítá s vynecháním této právní formy a připouští jen její „dožití“ podle stávajícího zákona, což může mít za následek omezení přístupu k dotacím a zdrojům z veřejného i soukromého sektoru
 • Zamezit uzákonění příliš svazujících podmínek pro jednání spolků
 • Zamezit tříštění právního řádu vytvářením zákonů pro specifické typy občanských organizací
 • Zajistit snadné zakládání spolků k naplňování základních spolčovacích práv občanů
 • Zajistit ochranu třetích osob při uzavírání smluvních vztahů se spolky na úrovni obdobné jako u nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností
 • Zajistit možnost přeměny nadace na nadační fond
 • Zajistit dostatečnou pružnost pro tvorbu a využití majetku nadací
 • Zamezit ohrožení stability nadací poskytnutím možnosti postupného znehodnocování nadačního jmění a případné transformace na nadační fond, pokud to není záměrem zakladatelů
 • Zabezpečit právní ochranu organizací poskytujících veřejně prospěšné služby
 • Formulovat zákonné možnosti občanských organizací pro samostatné podnikání a při získávání finančních prostředků a nefinančních darů pro účely k nimž byly zřízeny

Dílčí cíl 3:Vypracovat rozbor daňové problematiky ve vztahu k veřejné prospěšnosti a návrh potřebné a reálné úpravy daní pro organizace se statutem veřejné prospěšnosti

 • Sledovat postupu prací na nové úpravě daňových zákonů s cílem zjistit jak jsou pojímány zájmy občanského sektoru
 • Analyzovat a dále sledovat vývoj daňové politiky EU a jejích členských států z hlediska vztahu k občanskému sektoru
 • Prosazovat zásadu, podle které na přiznaný statut veřejné prospěšnosti mají být zejména vázány podmínky přístupu ke zdrojům z veřejných rozpočtů, daňová zvýhodnění osobám poskytujícím dary na veřejně prospěšné cíle a vlastní daňová zvýhodnění, v míře přípustné z hlediska práva EU a odpovídající ekonomickým možnostem členského státu EU

Dílčí cíl 4:Posoudit stávající systému rozdělování prostředků z veřejných zdrojů a z odvodů z loterií a her s cílem navrhnout vazbu užití těchto prostředků na statut veřejné prospěšnosti

 • Posoudit stav rozdělování veřejných prostředků organizacím občanského sektoru a hledat příčiny zjevné nerovnoměrnosti tohoto rozdělování do různých oblastí občanského sektoru v rámci dotační politiky ministerstev, představujícího hlavní finanční zdroj občanského sektoru
 • Posoudit účinnost využití prostředků převedených do nadačních jmění českých nadací z výnosu prodeje portfolia NIF a navrhnout možnosti účinnějšího využité tohoto doplňkového finančního zdroje
 • Posoudit současný stav v ČR a v jiných zemích EU v oblasti rozdělování odvodů ze zisku společností provozujících loterie a sázkové hry a navrhnout možnosti jiného mechanizmu využití tohoto významného finančního zdroje
 • Vypracovat souhrnný Návrh alternativního mechanizmu rozdělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů a zdrojů s využitím kontrolních mechanizmů spojených s přiznáním statutu veřejné prospěšnosti.

Dílčí cíl 5:Založit odbornou skupinu (Think Tank) na úrovni akademických a výzkumných pracovišť s účastí odborníků občanského sektoru pro trvalé sledování vývoje právního a fiskálního prostředí pro občanský sektor v ČR

Dílčí cíl 6:Vypracovat osnovu univerzitních přednášek o specifice právního prostředí a řízení občanských organizací reflektující právní prostředí ČR a dalších členských zemí EU a některých dalších významných zemí světa

Očekávané výstupy projektu:

 • Souhrnné a o názory odborníků a praktiků a o teoretické poznatky akademických pracovišť opřené připomínky k návrhu občanského zákoníku
 • Návrhvěcného záměru zákona a spolupráce na paragrafovaném znění zákona o veřejné prospěšnosti využívající poznatků všech souběžně řešených projektů obdobného zaměření
 • Souhrnné stanovisko k reformě daňových zákonů v souvislosti s právní úpravou veřejné prospěšnosti
 • Návrhnového přístupu k rozdělování prostředků odváděných podle zákona o loteriích a sázkových hrách na veřejně prospěšné účely
 • Vznik ucelené koncepce výuky právních a ekonomických specifik občanského sektoru
 • Souboranalytických a komparativních studií právního a ekonomického zajištění činnosti občanského sektoru v zemích EU
 • Stanovisko mezinárodního kolektivu expertůk závěrům řešitelů souběžně řešených projektů zaměřených na dlouhodobé potřeby českého občanského sektoru ve srovnání se situací zejména v sousedních zemích

27. srpna 2004 Autor: Petr Pajas

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist