25. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Jaký je zásadní problém v oblasti zaměstnávání lidí nad 55 let v České republice

24.6.2011 Zdroj: ČRo 6 - pořad: Studio STOP
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
Jaký je zásadní problém v oblasti zaměstnávání lidí nad 55 let v České republice? O tom jsme hovořili ve středečním vydání Studia STOP. Diskutovali jsme o tom, s jakými problémy se potýkají lidé, kteří přišli o práci, je jim více než 50 a hledají nové zaměstnání. Jak si za svou situaci mohou sami? Co by měli změnit? A jak se k nim zase staví česká společnost a čeští zaměstnavatelé? Poslechněte si názor Venduly Raymové, zakladatelky firmy Bohemia EU Planners, která zajišťuje kurzy a tréninkové stáže v oblasti dopravy, vzdělávání a regionů týkajících se legislativy Evropské unie a osobně také v roce 2007 v 58 letech zakládala nové podnikání.
 
Vendula RAYMOVÁ, zakladatelka firmy Bohemia EU Planners
Já bych ještě se chtěla zmínit tady o slově senior. Protože s tím jsem se setkala tady v naší zemi. S tím, že slovo senior je automaticky škatulka pro toho, kdo je starý a vlastně už sedí na zahrádce a nemůže nikde nic dělat. Tak jsem se snažila vysvětlit, že slovo senior je vlastně to nejváženější slovo v zahraniční /nesrozumitelné/. A že tam to teda znamená ten nejvyšší stupeň teda kvalifikace a znalosti. A je to vlastně přívlastek k pracovní pozici. Já si myslím, že tady u nás je potřeba, reálná potřeba, když někdo není spokojen s tím, že jaksi se mu věk navyšuje a že teda je, může cítit určitou limitaci na svém pracovním zařazení, tak aby vlastně si vzal těch 10, 15 minut svého osobního času a zapřemýšlel se nad tím, jak dál. Bohužel asi je to odkaz let minulých, protože do té generace já patřím taky. Představa nad těch 50, někdo mi dokonce tvrdil, že už je to dneska v naší zemi nad 47 let, je míněna tak, že vlastně vy už jste tady jenom na určitou etapu a pak prostě ten důchod musí být. To znamená vlastně určitá fáze nečinnosti. A já si myslím, že naprosto přirozeně je to proti jaksi takovému lidskému vývoji, teda pokračujeme dál s myšlenkou, že když mi bude 55, tak že třeba v 63 můžu umřít. Ale já bych byla ráda, kdybych umřela třeba až v 93. Takže nemusím si, mně se nelíbí jaksi motivace lidí, aby si zachovali zdravého ducha, v jakýchsi matematických kurzech nebo, já nevím, cvičení logistiky a tak dále, já si myslím, že nejlepší zachování zdravého ducha právě spočívá v té duševní a pracovní aktivitě. To znamená, že si stanovím a jaksi naplánuju a nalajnuju před sebou, čeho vlastně chci ještě dosáhnout a v určité fázi třeba rozložím svůj pracovní čas na větší porci pro vnoučata nebo to udělám obráceně. Ale v každým případě se jaksi nerekvalifikuju v tom, že budu jenom luštit křížovky. Já si dále myslím, že u nás není tak zřetelně daný tlak na osobní růst člověka. Když to vezmu podle svých pracovních podmínek, prostě jste v tvrdém konkurenčním prostředí. Čili vy se musíte snažit, vy se musíte jaksi motivovat ve svém vzdělávání, kvalifikaci tak, abyste stačila ne samozřejmě znát veškeré nejnovější technologie, ale prostě to, co odpovídá vaší úrovni profese, tak abyste stačil sledovat ten vývoj.
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
Myslí si zakladatelka firmy Bohemia EU Planners Vendula Raymová. A co by zlepšilo obraz i zaměstnávání starších občanů v České republice, o tom dále hovoří generální ředitelka společnosti Manpower pracující v oblasti personálních služeb Jaroslava Rezlerová.
 
Jaroslava REZLEROVÁ, generální ředitelka Manpower
Vzniká tady občanská společnost. A já doufám, že tyto iniciativy brzy zaměří ve svém hledáčku i vlastně podporu té myšlenky, že senioři nejsou neschopní staří, kteří jsou na obtíž, ale že jsou tam naopak lidé, kteří mohou společnosti ještě hodně přinést a kteří jsou významně loajální. Je určitě dobře, že teď se už začíná i na úrovni ministerstva o této problematice hovořit, ale vezměte si to třeba na příkladu Německa. Tam je od roku 2006 spuštěna vládní iniciativa, která velmi jednoznačně a velmi jako, řekla bych, jednoduše zvýhodňuje finančně zaměstnavatele, kteří přijímají zaměstnance starší 50 let. Oni prostě dostávají finanční kompenzace, je tam i forma takových speciálních přídavků, pokud lidem, pokud zaměstnávají lidi nad 50 let. A lidé nad 50 let, kteří to zaměstnání přijmou a třeba přijmou i nižší plat, tak dostávají i nějakou kompenzaci od státu. Takže takto sám stát podporuje prodlužování aktivního věku obyvatelstva. A takhle daleko my ještě v České republice ani náhodou nejsme.
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
Takový je názor ředitelky společnosti Manpower Jaroslavy Rezlerové. A co si myslí o zaměstnávání lidí starších 50 či 55 let hlavní komentátor dnešního vydání Inventury Studia STOP politolog a nakladatel Alexander Tomský? Pane Tomský, podívejme se zase částečně na tu Velkou Británii, kterou vy velice dobře znáte. Mají zaměstnavatelé v Anglii nějaké úlevy, výhody za to, že zaměstnávají starší lidi? Já třeba hovořím raději o lidech nad 55 let než 50.
 
Alexander TOMSKÝ, politolog, nakladatel
Nemají, nemají. Ale je to tam ...
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
Je to chyba?
 
Alexander TOMSKÝ, politolog, nakladatel
Prosím? Je to chyba, samozřejmě. Ale je tam jiný problém. V Anglii odjakživa se šlo do penze v 65 letech. To znamená ta psychologická hranice je jiná. Kdežto u nás, když se šlo do penze v 60 letech, pro muže tedy, tak když mu bylo 59, tak už na něj koukali, zvláště, když to byl ředitel třeba, že by už měl jaksi uvolnit to místo mladším. Tak v Anglii na to koukají o 5 let později. Čili to hraje velkou roli. Když mluvíte o 55 letech, já jsem sám ředitelem byl v Anglii. Dlouhá, dlouhou dobu. To je jeden problém. Druhý problém, že Angličané jsou národ pragmatický a nepotřebují takové zásahy státu do toho pořád, rozumí té věci. Je mnoho firem, mnoho firem skutečně, které zaměstnávají starší lidi na kratší úvazek, nebo jako poradce. Zvláště firmy soukromé, kde třeba je silný podíl rodinné tradice. Nechci říct přímo jako příklad je nejslavnější ten /nesrozumitelné/, kterej pracuje v 80 letech, ale to je téměř majitel, že jo. Ale i jinde, například já jsem pracoval v průmyslu 3 roky a třeba ta rodinná firma vlastnila 30 procent akcií, ale starý pán, zakladatel tam chodil radit a jeho syn už taky vlastně velmi starý člověk radil zase synovci, který byl generálním manažerem. Rozumíte, prostě tam jsou tyhle ty vazby a tam se ví, že ten starý člověk je fyzicky méně schopný, méně výkonný, ale že nashromáždil ohromné informace. A v tom soukromém sektoru u těch špičkových manažerů platí to, že ti lidé nejsou zkostnatělí. Já jsem si myslel, je, takoví starci a oni budou zkostnatělí, ale oni nejsou. Přesto došlo k velmi nepříjemnému trendu, že se zaměstnávají čím dál mladší a mladší lidé jako ředitelé a manažeři, kteří opravdu jako jsou sice velmi výkonní, ale často to dělají blbě. Jinak v Evropě, tedy v Evropě neanglické, na kontinentě, jak se hovoří, jsou ...
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
Co byste doporučoval?
 
Alexander TOMSKÝ, politolog, nakladatel
... příkladem je Holandsko. Holandsko má nejmenší nezaměstnanost, protože se odbory, stát už dávno dohodly. A ne jenom na kosmetických úpravách, na zásadních úpravách, že velice zvýhodňují daňově a nemusí nic kompenzovat, prostě neplatí daně ani odvody za ně firmy, poloviční úvazky. Takže tam i ženy s dětmi mohou na poloviční úvazky a ...
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
A lidé vyššího věku.
 
Alexander TOMSKÝ, politolog, nakladatel
... samozřejmě lidé vyššího věku.
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
Pokud mohou.
 
Alexander TOMSKÝ, politolog, nakladatel
Takže to je velmi jednoduché. Já nechápu, proč je to jenom to Holandsko takovým, takovou výjimkou a teď Evropská unie musí tlačit aspoň trošku, aby to šlo tím směrem.
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
Jestli mi dokážete krátce zodpovědět otázku, proč tedy, když máme takovou dobrou inspiraci třeba to Holandsko, samozřejmě není to úplně aplikovatelné všechno na Českou republiku. Proč se neřídíme těmi dobrými příklady?
 
Alexander TOMSKÝ, politolog, nakladatel
To je staré, stará bolest. Proč objevujeme Ameriku. Proč si to všichni politici chtějí dělat po svém. Já mám pocit, že je v tom taková ta, je tam ta svoboda těch politiků za prvé, kdyby byli nesvobodní a byl tady jeden stát, všechno bylo by jinak. Ale hlavně tam je taková ta, je tam tradice prostě. Určitý věci tady jsou návyk, zvyklí, lidé mají návyky. Prostě proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Je v tom ta byrokracie, máme to od Rakouska-Uherska, že jo. A pak přes ty komunisty, je to prostě tradice. A navíc samozřejmě spousta lobbistů a ti politici jsou samozřejmě těm lobbistům jaksi nachýleni.
 
Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka
K tomu se dostaneme v dalším úryvku. Říká politolog a nakladatel Alexander Tomský.

24. června 2011 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist