25. června 2018
 -  Přihlásit se    English  Cesky 
logo
 
 
Kontakt pro tisk:
Vaše dotazy, požadavky 
a náměty směřujte na:

info@isea.cz
Tel.: 420 723 436 201
 
 
 
Think tank ISEA
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je nezávislým think tankem, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku. Dominantním finančním partnerem ISEA je Nadace Open Society Fund Praha. Díky OSF je ISEA finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost činí z ISEA určitý „most“ překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí, vizí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinární síť expertů a významných osobností a přispívající ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru a artikulaci veřejného zájmu.
Činnost think tanku ISEA
Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ISEA plnit, a to ve třech základních kategoriích. 1. výzkumně analytická činnost, 2. šíření a popularizace výsledků výzkumů a analýz, 3. konzultace, odborné garance a šíření publikací. ISEA je think tank zabývající se výzkumem a analýzou politiky (policy analysis), působí jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky a nevládního sektoru a je finančně i institucionálně nezávislá na státu či vyhraněných zájmových skupinách. Nezávislost umožněná díky podpoře nadace OSF Praha činí z ISEA určitý „most“, překlenující akademickou oblast a politiku, sloužící jako zdroj informací, koncepcí a idejí v oblasti veřejné správy, vytvářející multidisciplinárně zaměřené sítě expertů a významných osobností a přispívající tak ke kultivaci debaty ve veřejném sektoru ale také artikulaci veřejného zájmu.
ISEA vlivný think tank v ČR
ISEA institut patří z hlediska počtu kmenových expertů k menším výzkumným institucím, přesto je díky významným osobnostem jedním z nejviditelnějších think tanků. Studie, analýzy, semináře a konference ISEA; dále články našich členů v tištěných a internetových médiích; to vše vyvolalo mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, a také studentů a širší veřejnosti. Média citují z našich studií a analýz a často se obracejí na naše členy s žádostmi o stanovisko či komentář. Pravidelná vystoupení našich členů v televizi či rozhlase jsou již delší dobu samozřejmostí. Více než čtyřista článků členů ISEA a několik set rozhovorů, jež poskytli jak tištěným médiím, tak i rozhlasu a televizi, řada publikací a stovky odborných statí za sedm let existence think tanku je jistě solidní výsledek.
Členové ISEA
Kmenoví členové ISEA Jiří Večerník, Petr Matějů, Ivo Možný a Ondřej Schneider dlouhodobě obsazují první místa v citačních žebříčcích českých sociologů a ekonomů. K mladším výzkumníkům ISEA patří Michael L. Smith, který se stal uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu korupce a politiky místních referend. Dalším prestižním oceněním členů ISEA je udělení francouzského řádu Akademických palem Jiřímu Večerníkovi. Jiří Večerník také spolupracoval s OECD, ILO (Mezinárodní organizací práce) a Evropskou komisí v oblasti trhu práce a sociální politiky. Naposledy publikoval knihu o české společnosti na začátku 21. století. Petr Matějů byl vybrán k účasti na velmi prestižním programu Fulbrightovy nadace The Fulbright New Century Scholars, kde se více než rok společně s dalšími třiceti odborníky a tvůrci vzdělávacích politik podílel na projektu Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, jehož hlavním cílem bylo formulovat doporučení, jak zvýšit participaci na terciárním vzdělávání a dosáhnout větší rovnosti šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání. Ivo Možný je profesorem sociologie a patří mezi přední české sociology, je zakladatelem a byl také prvním děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jana Straková je uznávanou odbornicí na regionální školství.
Vliv think tanku ISEA
Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. Jak podrobně uvádí Zpráva o činnosti ISEA, mezi ukazatele poptávky patří nejen zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory v odborných periodicích, ale také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opomenout průměrné počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
Ukazatele vlivu think tanku ISEA
Mezi ukazatele vlivu ISEA patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se výrazně podíleli právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je toto schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí.“
Témata think tanku ISEA, která ovlivnila veřejnost
Vliv ISEA na celé politické spektrum můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, podniková stipendia, příležitostná práce a placené praxe a stáže studentů, DPH pro vědu a řada dalších. A konečně, trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice svědčí o tom, že o výsledky analýz a doporučení formulovaná expertním týmem ISEA je neustálý zájem.
Přednosti think tanku ISEA
Mezi významné přednosti ISEA patří díky rozsáhlé zásobárně vědomostí - schopnost identifikovat okruhy témat ještě dříve, než se stanou skutečným společenským problémem a pojmout témata multidisciplinárně. Mezi takové téma v současnosti nově řadíme problematiku stárnoucích společností a postavení seniorů ve stárnoucí společnosti. Rok 2012 bude v EU rokem aktivního stárnutí. ISEA se proto zapojí do veřejné debaty o aktivním stárnutí v ČR.
Vize think tanku ISEA
Od roku 2002, kdy ISEA vstoupila na scénu českého společenskovědního výzkumu, byla největší část jejích projektů spojena se školstvím, zejména pak s reformou vysokého školství a financování studentů, reformou výzkumu a vývoje, ale také podpůrnými projekty v této oblasti, jako jsou nové výklady a novely daňových zákonů, díky nimž mohou vědci a výzkumníci na své výzkumné projekty čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie. Vizí ISEA bylo od jejího vzniku reformní snažení. Snad proto se hned ve své první knize „Proč tak těžko …?“, všichni členové ISEA zabývali reformou penzí, zdravotnictví i školství. Veřejně také v médiích upozorňovali, že odkládání reforem vede ke kumulaci problémů a čím později se reformy realizují, tím více „bolí“. V naší zemi probíhala řada reforem, jak jsme však často upozorňovali, byly polovičaté a zpravidla nedotažené.
Think tank ISEA a POPR
Příčinou neúspěchu mnohých reforem je mnohdy jejich nedostatečná mediální podpora. Mimo jiné i proto ISEA v roce 2009 zahájila projekt Platforma osobností na podporu reforem. Hlavním úkolem POPRu je do mediálního duelu mezi reformátory a odpůrce reforem zapojit třetí stranu, jež dosud patřila spíše  k tzv. mlčící většině. POPRu se podařilo soustředit významné osobnosti akademického světa, podnikání, politiky a občanské společnosti, které v dobře připravených a konzistentních reformách vidí jedinou záruku zdravého vývoje konkurenceschopnosti České republiky.
Vliv think tanku ISEA
Kromě zapojení osobností na podporu reforem se ISEA aktivně zapojovala a nadále počítá s aktivní účastí na přípravě vládních dokumentů. Nejen pouhou veřejnou debatou prostřednictvím médií tak jako dosud, ale také v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. ISEA tak činí v návaznosti na krédo „Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme tedy náš svět“. Tímto krédem se ostatně ISEA řídí v celém spektru svých aktivit. V rámci podpory společenského dialogu spolupracuje ISEA i s dalšími nevládními organizacemi. V roce 2009 se 2 členové ISEA Jana Straková a Tomáš Sedláček zapojili do projektu Kosovo Debate On European Issues, který realizoval v Kosovu think tank Europeum.
Think tank ISEA ve wikipedii
Od roku 2008 je ISEA také ve Wikipedii mezi dalšími think tanky jako je Občanský institut, Centrum pro ekonomiku a politiku, Liberální institut, CEVRO, anebo Institut pro evropskou politiku – Europeum.
Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) je sdružení odborníků (též Think tank) založené v roce 2002. Výzkumnými projekty, publikacemi a konferencemi pokrývá řadu klíčových sociálně-ekonomických oblastí: vzdělávání, konkurenceschopnost, veřejné finance, penzijní systém, mzdová a příjmová diferenciace, daňové stránky rozvoje výzkumu a vývoje, fungování politického systému, problém korupce. Hlavním cílem institutu ISEA je kultivace veřejné debaty k probíhajícím reformám. Mottem institutu je „Diagnóza a dialog“. Kritériem úspěšnosti projektů je dosažení konsenzu mezi odborníky a politiky v otázkách spojených s uskutečňováním reforem.

Aktuální články | Kategorie | Hledat | Oznamování

Evropské důchodové rabování

16. 2. 2011 Zdroj: Lidové noviny, Autor: Lenka Zlámalová

KOMENTÁŘ

Vláda není schopná lidem zaručit, že jim některá další nesebere úspory na penze

Vládní koalice byla už koncem ledna dohodnutá, že generace 40- si bude muset povinně přesměrovat část odvodů sociálního pojištění na soukromé důchodové účty. Teď mění názor. Přesměrování by nemělo být povinné, ale dobrovolné. Ministr práce Jaromír Drábek přiznává, že kabinet nepřiměly k obratu vrtochy žádné strany, ale vnější okolnosti. V současné Evropě totiž nejsou soukromé úspory na penzi ctěny jako nezpochybnitelné osobní vlastnictví. Politici od Dublinu po Budapešť si nastřádané peníze bez souhlasu majitelů v lepším případě „půjčují“, v horším je přímo znárodňují. Ani Nečasova vláda při nejlepší vůli nemůže lidem nezpochybnitelné vlastnictví zajistit. Presumptivní předseda ČSSD Bohuslav Sobotka už zestátnění povinných úspor ohlásil jako jednu ze svých priorit. Iluze ochrany vlastnictví Základní myšlenkou reforem byl konec státních monopolů na důchody. Proto vlády dávaly lidem šanci přesměrovat si část povinných plateb na soukromé účty. Ve stáří by tak měli dva důchody – státní a osobní. Sázkou na dvě karty se rozkládající rizika obou a stoupá šance, že lidé budou mít ve stáří z čeho žít. Jenže tento chvályhodný krok vystavuje politiky pokušení, jemuž bohužel neumí odolat. Na jedné straně se na soukromých účtech jako rezerva mladších generací na stáří hromadí desítky miliard. Na druhé tyto peníze citelně chybí v silně zadlužených státních rozpočtech, z nichž se platí penze současných důchodců. Politici většinou spolu s přesměrováním peněz na soukromé účty už neseberou odvahu vybrat víc na daních nebo seškrtat jiné výdaje, aby důchodové účty dostali do rovnováhy. A když se dluhy vymknou z rukou, bere se, kde se dá, a vyrabují soukromé účty.

Fondy znárodňují vlády bez ohledu na ideologii. Liší se jen forma. K nejvíce barbarské verzi se zatím uchýlil maďarský premiér Viktor Orbán. Soukromé fondy v prosinci jednoduše sloučil se státním důchodovým účtem. Tím skončila reforma, kterou před dvanácti lety sám prosadil. Maďaři si mezitím dokázali našetřit 268 miliard korun. Ty Orbán vysál do zadlužené státní pokladny a půjdou do ní i všechny odvody v budoucnu. Dnes reformu, která lidem na soukromých účtech vynášela slušné úspory na stáří, označuje za „nebezpečný experiment, kvůli němuž je země až po uši v dluzích“.

Druhá část tvrzení je samozřejmě pravda. Maďarsko se už v roce 2008 dostalo na hranu státního bankrotu. Státní dluhy nad 80 procenty HDP patří k nejvyšším v Evropě. Nejsou ale výsledkem důchodové reformy, nýbrž dekády nezřízeného populismu, v němž se předháněli orbánovci s konkurenčními socialisty. Zodpovědná a udržitelná reforma penzí má vždy dvě strany. Když se na jedné peníze přesměrují na soukromé účty, musí se jinde vybrat nebo ušetřit. Bez toho je skutečně reforma nezodpovědným experimentem. Nečasova vláda zatím slibuje, že výpadek zacelí sjednocením DPH na 20 procentech. Maďaři ale reformovali v roce 1999 za časů prosperity a po paroubkovsku věřili, že vše samospásně zaplatí ekonomický růst.

Poláci patří sice na rozdíl od Maďarů mezi zodpovědné hospodáře, zestátnění soukromých penzí ale neodolali. Mladší generace si tam mohou už deset let posílat 7,3 procenta příjmů na soukromé účty. Vláda Donalda Tuska jim ale od ledna příspěvek snížila na 2,3 procenta. Zbývajících 5 procent míří do státního rozpočtu. Tam se budou lidem evidovat na virtuálních účtech, jejichž hodnota se bude každý rok valorizovat stejným tempem, jakým roste ekonomika. A někdy v budoucnu jim je prý vláda vrátí. Donald Tusk ví, že nezávazným slibem se nikdy neurazí. Někdejší ministr financí a guvernér Leszek Balcerowicz, který reformu prosadil, mluví o vážném porušení společenské smlouvy, což je velmi výstižný popis.

Asi nejměkčí verzí je irské rabování. Tam politici nevybrali peníze ze soukromých účtů, ale „jen“ ze státního rezervní fondu na penze. V něm bylo původně 21,5 miliardy eur. Pět padlo na sanaci největší krachující banky a 12,5 miliardy se přidalo k záchrannému balíku EU a MMF.

Přes drsnou rétoriku, slibující penzijní znárodňování v každém druhém vystoupení, se nejzdrženlivěji choval slovenský expremiér Robert Fico. Mladší generace Slováků si už od roku 2005 může posílat na soukromé účty 9 procent příjmů. Fico vedl proti soukromým fondům ostrou kampaň a Slováky dvakrát vyzval, aby své úspory vrátili ke státu. Drtivá většina to odmítla a Fico se stáhl. Uvědomil si, jak mají lidé pocit vlastních úspor rádi, a do žádné orbánovské akce se nepustil. Úspory tak ochránil Ficův populismus.

Jak říká americké přísloví: peníze v kapse pálí. Snad s výjimkou norského rezervního plynového fondu nikdo v Evropě žádné rezervy nemá, takže se v nouzi sahá i po rezervách, na něž by slušný stát, kterému zaleží na důvěryhodnosti a stabilitě, nikdy sahat neměl.

Zatím netušíme, jaká verze penzijního znárodnění se honí hlavou Bohuslavu Sobotkovi. Od vládní koalice ale bude zodpovědnější, když dá lidem šanci se svobodně rozhodnout pro soukromý účet i s rizikem jeho vyrabování.

***

Zatím netušíme, jaká verze penzijního znárodnění se honí hlavou Bohuslavu Sobotkovi. Od vládní koalice ale bude zodpovědnější, když dá lidem šanci se svobodně rozhodnout pro soukromý účet i s rizikem jeho vyrabování.

O autorovi: LENKA ZLÁMALOVÁ analytička LN

16. února 2011 Autor: Redakce Portálu

Předchozí stránka | Následující stránka

Matematika s chutí

NEW WORLD RESOURCES

Česká spořitelna

Google
ČRo 1 - Radiožurnál
MŠMT
 
Chcete poznat společnost a podílet se na její změně?

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., jeden za zakladatelů ISEA a podle Web of Science nejcitovanější český sociolog. Základní informace lze získat zde. Podrobnější informace o studiu sociologie na VŠFS, včetně studijních plánů, je možné nalézt zde.

 
 
Prague Economic Meeting 2011

Prague Economic Meeting 2011 will bring together leading economic scholars who either work in or originate from the region of Central Europe. It is a continuation of successful recent conferences Bratislava Economic Meeting 2008 and 2010. Contributions from academic as well as non‐academic researchers will be solicited.

An official representative of a sponsor will have an opportunity to address the participants during the welcome reception and will be invited to all official functions of the conference. The sponsor will also have an opportunity to place promotional roll‐ups in the conference location and obtain photographic/video footage of the conference for own promotional purposes.

 

© 2002 - 2015 ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Telefon a fax: 420 220 612 342, e-mail: info@isea.cz

Are you looking for Text Links here

 
TOPlist